Aktualności

30-01-2019 - Stop Azbest
Stop Azbest

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zachęca mieszkańców, którzy na swoich posesjach posiadają wyroby azbestowe , do składania w tut. Urzędzie wniosków o ich odbiór i utylizację.

2 lipca 2018r. została podpisana umowa na realizację zadania  „Odbiór i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia”. Wykonawcą umowy będzie firma Radosław Rokosz Firma Remontowo - Budowlana  „RAGAR”. Gmina Jerzmanowice - Przeginia pozyskała środki finansowe na ten projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.  Projekt realizowany będzie w okresie 2018-2020.

dowiedz się więcej
28-01-2019 - 1000 powodów by czytać
1000 powodów by czytać

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach wygrała konkurs Empiku "1000 powodów by czytać".

Do szkolnej biblioteki trafi 1000 książek o wartości 25 tys. zł. Wyjątkowe wydarzenie przekazania książek dla szkoły nastąpi 5 lutego 2019 r.

Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim sympatykom szkoły za oddane głosy i wsparcie.

dowiedz się więcej
25-01-2019 - Wznowiony nabór wniosków „Czyste powietrze”
Wznowiony nabór wniosków „Czyste powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że  21 stycznia 2019r.,  został wznowiony nabór wniosków  o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną - w formie papierowej.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z  2018 r. poz. 2246), informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku. 

więcej informacji na stronie:  https://www.wfos.krakow.pl/

 

dowiedz się więcej
24-01-2019 - KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

Wójt Gminy informuje, iż mężczyźni z terenu Gminy Jerzmanowice -Przeginia, w dniach od 07.02.2019 r. do  08.02.2019 r., mają obowiązek zgłosić się na coroczną kwalifikację wojskową. Osoby podlegające kwalifikacji, w najbliższych dniach otrzymają wezwania w  sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej, której siedziba w tym roku  mieści się  przy ul. Dunajewskiego 8, w Krakowie.

Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019r., podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1995 - 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 4. kobiety urodzone w latach 1995 - 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944)
 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stająca przed komisją zostanie sprawdzona celem oceny przydatności do pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa kończy się przeniesieniem do rezerwy (BEZ POWOŁANIA DO PEŁNIENIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ) i wydaniem na wniosek osoby stawiającej przed komisją zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Osoba stająca do kwalifikacji zobowiązana jest posiadać przy sobie:

 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • Dokumentację medyczną (np. wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy) - w przypadku niepełnosprawności lub ciężkich chorób – dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 • Aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),

Wyżej wymienione dokumenty są WARUNKIEM przystąpienia do kwalifikacji wojskowej!

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nakłada się na osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dodatkowych informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, p.114, tel. 123895247 wew.133, e-mail: akowalik@jerzmanowice-przeginia.pl

Szczegóły można znaleźć w obwieszczeniu publikowanym poniżej.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

dowiedz się więcej
24-01-2019 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku - NOWY WZÓR WNIOSKU!!!
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku - NOWY WZÓR WNIOSKU!!!

 Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1340 oraz z 2018r., poz. 2244 i 2247), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2019  wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Terminy składania wniosków:

 1. od 1 lutego 2019r., do 28 lutego 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r., do 31 stycznia 2019r.
 2. od 1 sierpnia 2019r., do 2 września 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r., do 31 lipca 2019r.

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w miesiącu kwietniu 2019 r. (wniosek złożony w lutym) oraz miesiącu październiku 2019 r. (wniosek złożony w sierpniu) przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.

UWAGA !!!

 Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. z 2018r., poz. 2466).

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 2. Załącznik nr do wniosku - Zestawienie faktur VAT
 3. Załącznik do wniosku – Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych
 4. Oświadczenie dzierżawcy / wydzierżawiającego
dowiedz się więcej
23-01-2019 - Uchwalono budżet na rok 2019!!!
Uchwalono budżet na rok 2019!!!

21 stycznia  2019 roku,  odbyła się IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia, której głównym tematem było uchwalenie budżetu Gminy  na 2019 rok.

W pierwszej części obrad Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia wysłuchała informacji Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących Stałych Komisji.

W odróżnieniu do lat ubiegłych, w tym roku Wójt  Gminy zaproponował zmianę w realizacji zadań budżetowych z systemu rozdrobnionego (potocznie łebkowego), na system zadaniowy uwzględniający potrzeby wszystkich miejscowości na terenie naszej Gminy.  Pan Wójt uważa, że dotychczasowy rozdrobniony sposób podziału, powodował wysokie koszty realizacji małych zadań, oraz powodował bariery uniemożliwiające posykiwanie środków zewnętrznych.

Przed przyjęciem uchwały budżetowej dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia, omówione zostały najważniejsze tegoroczne inwestycje (część z nich będzie kontynuacją zadań już rozpoczętych). Wójt podkreślił, że wiele z zaplanowanych przedsięwzięć realizowanych będzie z pozyskanych przez gminę funduszy zewnętrznych.

Następnie przystąpiono do procedury związanej z uchwaleniem budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019. Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu tj. zaplanowane dochody i wydatki, autopoprawkę Wójta i wniosek o zmianę komisji budżetowej do przedłożonego projektu budżetu.  Następnie  przystąpiono do uchwalenia budżetu na 2019 rok, który Radni przyjęli jednogłośnie, stosunkiem głosów 14:0.

Budżet Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2019 rok do pobrania poniżej:

BUDŻET Gminy Jerzmanowice-Przeginia w zarysie

dowiedz się więcej
22-01-2019 - Projekt „WSPIERAJ LOKALNIE”
Projekt „WSPIERAJ LOKALNIE”

 

Zapraszamy do rozlicznia PIT'u, przekazania 1% podatku w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.

Darmowy program do rozliczania PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi skuteczną zbiórkę 1% podatku dla lokalnych organizacji.

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
156
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec