Aktualności

24-06-2020 - Informacja dotycząca konieczności złożenia oświadczenia o wystąpieniu szkód w uprawach rolnych
Informacja dotycząca konieczności złożenia oświadczenia o wystąpieniu szkód w uprawach rolnych

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód/dy potwierdzający/e wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Rolnik powinien złożyć pisemne Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które powinno zawierać:

 1. Numer identyfikacyjny gospodarstwa,
 2. Imię i nazwisko rolnika,
 3. Adres zamieszkania,
 4. Numery działek ewidencyjnych zadeklarowanych we wniosku o płatności na których wystąpiły szkody wraz z podaniem rodzaju uprawy.

Do wyżej wymienionego oświadczenia rolnika należy dołączyć pisemne oświadczenia dwóch świadków (druk w załączniku).

Jeżeli rolnik do dnia wydania decyzji dostarczył dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności i zostały one uznane przez Kierownika BP za stanowiące podstawę do uznania wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, rolnik zachowuje prawo do uzyskania płatności do gruntów rolnych lub zwierząt, których dotyczyło działanie siły wyższej lub nadzwyczajne okoliczności, pod warunkiem, że grunty te lub zwierzęta spełniały warunki kwalifikowalności w dniu wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. W przypadku, gdy grunt/zwierzę nie spełniało warunków kwalifikowalności w dniu złożenia wniosku o płatność, nie kwalifikuje się do przyznania pomocy z tytułu wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2020/platnosci-bezposrednie-w-roku-2020-informacje/sila-wyzsza.html

Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie przy ul. Promienistych 1 lub przesłać pocztą na adres Biuro Powiatowe ARiMR w Krakowie, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków.

Do pobrania:

Oświadczenie wystąpienie szkody w uprawach 2020

dowiedz się więcej
23-06-2020 - XX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 29 czerwca 2020r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad XX sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XIX/2020 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2019.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia wotum zaufania (druk nr 160/2020).
5.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia za rok 2019 (druk nr 158/2020).
Opinia: Komisja Rewizyjna
5.3. udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice – Przeginia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2019 (druk nr 159/2020).
Opinia: Komisja Rewizyjna
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
19-06-2020 - Głosowanie korespondencyjne
Głosowanie korespondencyjne

90 mieszkańców naszej gminy zgłosiło do tej pory chęć głosowania korespondencyjnego. Do takiej formy udziału w wyborach prezydenckich wciąż mogą zgłaszać się osoby przebywające na kwarantannie.

16 czerwca zakończono przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze korespondencyjnego głosowania. Na taką formę głosowania zdecydowało się 1% wyborców. Uwaga! Złożone przez Państwa deklaracje będą obowiązywały również w przypadku zorganizowania II tury wyborów prezydenckich. Wyborcy, którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego mogą spodziewać się pakietów wyborczych na początku przyszłego tygodnia (poniedziałek, wtorek).

Na wydłużony czas przyjmowania zgłoszeń mogą liczyć osoby odbywające kwarantannę. W takim przypadku obowiązują dwa terminy:

- do dnia 23 czerwca 2020 r. – przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
- do dnia 26 czerwca 2020 r. – przez wyborców, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 23 czerwca 2020 r.

dowiedz się więcej
15-06-2020 - Informacja dla Mieszkańców, którzy uczestniczą w projekcie pn. Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii
Informacja dla Mieszkańców, którzy uczestniczą w projekcie pn. Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Wykonawca Spółka Sanito z początkiem przyszłego tygodnia rozpoczyna audyty w ramach realizacji projektu pn. Dostawa i montaż instalacji solarnych, mikro instalacji fotowoltaicznych, instalacji z pompą ciepła i instalacji z kotłem ciepła na biomasę – pellet z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych mieszkańców gmin partnerskich” w ramach programu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Audyty będą prowadzone po kolei w każdej z Gmin, a ich dokładne terminy będą każdorazowo uzgadniane z mieszkańcami, zatem prosimy o oczekiwanie na telefon od Wykonawcy.

Podczas audytu fotowoltaicznego, dokonane zostaną obliczenia, które pozwolą na dobranie optymalnych rozwiązań technologicznych w zakresie konstrukcji oraz miejsca montażu instalacji. Każdy z audytorów posiadał będzie identyfikator, którego autentyczność zostanie poświadczona pieczątką Lidera projektu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wzór identyfikatora znajduje się poniżej. Planowany termin zakończenia audytów to 30.07.2020r. W celu sprawnego i dokładnego przeprowadzenia audytów, prosimy o wcześniejsze przygotowanie rachunków za energię elektryczną z kilku ostatnich miesięcy.

dowiedz się więcej
15-06-2020 - Prace nad Strategią Rozwoju na lata 2021-2030
Prace nad Strategią Rozwoju na lata 2021-2030

Drodzy Mieszkańcy!

Finalizujemy prace nad Strategią Rozwoju na lata 2021-2030. Ostatnim etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają do 30 czerwca.

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i zachęcamy do zgłaszania uwag:

- online poprzez wypełnienie dedykowanego formularza oraz odesłania na adres gmina@jerzmanowice-przeginia.pl

- osobiście w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Konsultacje pozwolą wprowadzić do Strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki, dzięki czemu dokument dodatkowo zyska na wartości. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa i współtworzenia polityki zrównoważonego rozwoju naszej gminy!

Do pobrania:

1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA NA LATA 2021-2030

2. Formularz zgłaszania uwag

dowiedz się więcej
15-06-2020 - Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

 

Na podstawie art. 19, ust. 1, pkt 4 oraz art. 20, ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia , w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborze zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Jerzmanowice-Przeginia oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Informacja dotycząca naboru zostaje podana do publicznej wiadomości w terminie 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

 1. Być pełnoletnim;
 2. Być zamieszkałym na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia;
 3. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
 4. Posługiwać się  językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. Nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnieniu wymagania o którym mowa w pkt 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ważne informacje dla składających oferty:

 1. Przydzielona liczba rachmistrzów na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia wynosi  5.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego musi odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne. Forma realizacji szkoleń (zdalne, stacjonarne) będzie zależna od sytuacji epidemicznej w kraju. W przypadku szkoleń zdalnych kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział w szkoleniach łącząc się ze sprzętu własnego.
 3. Szkolenie obejmuje przekazanie informacji o:
  a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
  b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
  c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
 4. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 5. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu.
  W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza zdecyduje kolejność zgłoszenia kandydata.
 6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych, którzy złożą stosowne dokumenty oraz zostaną zarejestrowani w Systemie Ewidencji Rachmistrzów otrzymają od Urzędu Gminy informację o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 7. Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu
  pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych,
  zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu.
 8. Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.
 9. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustalono jako iloczyn:
 1. 37 zł. brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego;
 2. 20 zł. brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw;

UWAGA: jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie podpisana z kandydatami, którzy uzyskają najlepszy wynik, a pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rachmistrzów rezerwowych.

Oferta na rachmistrza terenowego winna zawierać:

 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub adres uczelni w przypadku studentów – wzór zgłoszenia stanowi zał. nr 1.
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej (dokument ma być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez kandydata).
 3. Oświadczenie o niekaralności – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3.
 5. Oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4.
 6. Oświadczenie o posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie – wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 5.

Składanie ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia  (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu przesyłki na dziennik podawczy) na adres: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia ul.Rajska 32-048 Jerzmanowice
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lipca 2020 r.
 3. Oferta musi zostać złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza terenowego –  Spis Rolny 2020”.
 4. Dokumenty które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt. 2 lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na adres nadawcy, w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
 5. Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.stat.gov.pl oraz ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) a także w dokumencie dostępnym na wskazanej stronie internetowej „Instrukcja organizacyjna do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku”.  
 6. Dodatkowych informacji udziela Koordynator  Gminnego Biura Spisowego Marta Noga-Wiatr – tel. 12 3895247 wew. 124.

 

Tomasz Gwizdała

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Gminny Komisarz Spisowy

Do pobrania:

Załącznik nr 1- Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niekaralności
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji
Załącznik nr 4 - Oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
216
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020