Ochrona przeciwpożarowa

KATEGORIE

 • Oddział Gminny ZOSP RP
 • OSP Czubrowice
 • OSP Gotkowice
 • OSP Jerzmanowice (KSRG)
 • OSP Łazy
 • OSP Przeginia (KSRG)
 • OSP Racławice
 • OSP Sąspów
 • OSP Szklary

 

ODDZIAŁ GMINNY ZOSP RP JERZMANOWICE-PRZEGINIA

"W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika, przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej,
być zdyscyplinowanym członkiem OSP dbałym o jej godność, ofiarnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.
Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej."

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP JERZMANOWICE-PRZEGINIA

 • Prezes: PIAŚNIK Adam (OSP Łazy)
 • Wiceprezes: KRZYSTANEK Jan (OSP Sąspów), WADOWSKI Przemysław (OSP Racławice)
 • Komendant: KANIA Grzegorz (OSP Przeginia)
 • Z-ca Komendanta: PASTUSZAK Andrzej (OSP Sąspów)
 • Sekretarz: KOZERA Sylwia (OSP Szklary)
 • Skarbnik: KRZYSTANEK Rafał (OSP Gotkowice)
 • Członek prezydium: Chochół Janusz (OSP Łazy), Chochół Tomasz (OSP Szklary), Roś Sławomir (OSP Przeginia), Karcz Tadeusz (OSP Jerzmanonwice),
 • Członek zarządu: Sroka Grzegorz (OSP Czubrowice), Kozioł Bodan (OSP Czubrowice), Noga Grzegorz (OSP Racławice), Prawda Jacek (OSP Przeginia), Rogóż Dariusz (OSP Przeginia), Pęgiel Krzysztof (OSP Gotkowice), Goraj Bogusław (OSP Sąspów), Szumera Jerzy (OSP Jerzmanowice), Polak Paweł (OSP Jerzmanowice), Chochół Łukasz (OSP Szklary)


KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący: KUREK Bronisław (OSP Szklary)
 • Sekretarz: PAPIŻ Edward (OSP Szklary)
 • Członek: FILIPEK Tadeusz (OSP Łazy)

 

Na terenie Gminy działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
informacje na temat jednostek zostały przedstawione na podstawie publikacji jaka ukazała się w 2010 roku
"Strażacy Krakowa i ziemi krakowskiej"

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZUBROWICACH

Rok założenia: 1926
Liczba członków: 36, MDP: 8
Adres: Czubrowice 180B
tel. 12 38 98 047
ospczubrowice@jerzmanowice-przeginia.pl

ZARZĄD OSP CZUBROWICE
Prezes: SROKA Grzegorz
Naczelnik: KOZIOŁ Bogdan
Wiceprezes: RADKO Krzysztof
Z-ca Naczelnika: DZIWAK Krzysztof
Sekretarz: NOWIŃSKI Janusz
Skarbnik: SROKA Jerzy
Gospodarz: SOŁTYSIK Paweł

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: MAZUR Mieczysław
Sekretarz: REDEL Józef
Członek: SKOTNICZNA Natalia

RYS HISTORYCZNY

W Czubrowicach myśl o założeniu straży pożarnej przekuto w czyn w 1926 roku. Wtedy na zebraniu wiejskim kilkunastu obywateli wyraziło wolę wstąpienia w szeregi organizacji. Spośród nich wybrano pierwszy skład zarządu. Zapał do pracy był ogromny. Druhowie otoczeni życzliwością mieszkańców Czubrowic otrzymali plac pod budowę remizy, sami zwieźli budulec i w roku 1927 mogli wprowadzić się do drewnianej strażnicy, solidnie odeskowanej i pokrytej dachówką. Z własnych pieniędzy zakupili sikawkę ręczną, do transportowania której wykonali wóz konny. Strażacy doskonalili swoje rzemiosło, w każdą niedzielę urządzali ćwiczenia i regularnie brali udział w rywalizacji sportowo - pożarniczej na szczeblu gminnym.

Straż rozwijała się bez zakłóceń pod wodzą kolejnych naczelników. W połowie lat 50. druhowie zakupili motopompę pod którą miejscowy kowal przygotował wóz. Kolejną inwestycją był zakup syreny elektrycznej i sygnałówki. Od 1958 roku druhowie zaczęli rozmyślać o budowie nowej, murowanej remizy. Stopniowo gromadzili materiał i fundusze. Inwestycja rozpoczęła się w 1963 roku, lecz nie przebiegała pomyślnie. Wskutek nieodpowiedniego nadzoru technicznego zawalił się strop, co na dłuższy czas zahamowało postęp inwestycji. Mimo tego niepowodzenia, straż zachowała sprawność i gotowość bojową. Lata 70. to czas znaczącego ożywienia w pracy placówki. Pojawiła się nowa motopompa przekazana przez wojewódzką komendę Straży Pożarnej. Cztery lata później do służby wszedł pierwszy samochód pożarniczy. Również Gmina wspierała prace druhów dostarczając im sprzęt. Kolejny zarząd podjął sprawę budowy Domu Strażakach. Powołano Komitet Budowy Remizy, którego zadaniem było koordynowanie i zarządzanie realizacją projektu. W 1982 roku udało się zadaszyć budynek straży. Kolejne lata upłynęły na wykańczaniu obiektu, na uzupełnianiu wyposażenia świetlicy, kuchni, tak aby budynek służył jak najlepiej nie tylko strażakom, ale i mieszkańcom Czubrowic. Wieloletni wysiłek budowy strażnicy OSP zwieńczyła uroczystość jej poświęcenia, która odbyła się 28 czerwca 1992 roku. Z tej okazji powiększył się zasób sprzętowy jednostki o nowy samochód pożarniczy marki Żuk. Następnie druhowie zakupili nowoczesną motopompę, a co najważniejsze dzięki wsparciu finansowemu sołectwa i Zarządu Gminy samochód bojowy wyposażony w zbiornik na wodę. Auto zastąpiło wysłużonego poprzednika.

Druhowie są dobrymi gospodarzami, dbającymi o powierzone im mienie. Nieustannie podnoszą estetykę, funkcjonalność wnętrz i otoczenie remizy. Od lat współpracują z Kołem Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami społecznymi na terenie wsi. Dom Strażaka jest miejscem regularnych spotkań opłatkowych organizowanych z udziałem władz gminnych, dary pedagogicznej, księży, Koła Gospodyń Wiejskich, rad sołeckiej i innych środowisk. Prace jednostki wspierają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - męska i żeńska, które stanowią naturalne kadrowe zaplecze jednostki. Młodzi adepci sztuki pożarniczej dorastają u boku zasłużonych działaczy ruchu strażackiego. Dla dzieci dzkolnych organizowane są pokazy sprzętu ratunkowego i jego zastosowania. Strażacy promują zakchowanie proekologiczne, m.in. regularnie biorą udział w sprzątaniu rzeki Czubrówki, a remizę włączyli do miejscowego systemu kanalizacyjnego. Druhowie nigdy nie odmawiają pomocy przy wspólnych realizacjach na rzecz wsi czy gminy. Ofiarują swoją pomoc nie tylko w czasie akcji ratunkowych, ale również przy organizacji imprez masowych. W 2002 roku przez dwa dni zabezpieczali trasę pielgrzymik Jana Pawła II do ojczyzny. Dobrze układa się również współpraca z parafią. Druhowie oprócz honorowej warty przy Grobie Pańskim są obecni na wszysktich uroczystościach związnych z rokiem liturgicznym.

W jubileuszowy 2006 roku jednostka weszła jako formacja przygotowana do pełnienia nowoczesnych funkcji, jakie stawiane przed ochotniczym strażactwem. Obecnie uwaga druhów skoncentrowana jest na poprawie i modernizacji wyposażenia. Jednostka posiada nowoczesną pompę szlamową, pilarkę i inne niezbędne urządzenia.

WAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE

 • samochód GCBA Jelcz 004
 • samochód GLM Żuk A-15
 • pompa pożarnicza POLONIA
 • pompa pożarnicza KOHLER
 • pompa szlamowa MPB-30RM
 • kompresor tłokowy
 • pilarka do drewna STIHL MS250
 • radiostacje samochodowe i nasobne MOTOROLA
 • stacja selektywnego wywołania DSP-50
 • agregat prądotwórczy EA2000

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOTKOWICACH

Rok założenia: 1954
Liczba członków: 22, MDP: 7
Adres: Gotkowice 34
ospgotkowice@jerzmanowice-przeginia.pl

ZARZĄD OSP GOTKOWICE
Prezes: KRZYSTANEK Rafał
Naczelnik: PĘGIEL Krzysztof
Wiceprezes: IZDEBSKA Angelika
Z-ca Naczelnika: KRÓL Stanisław
Sekretarz: PIAŚNIK Justyna
Skarbnik: DRAPAŁA Mariusz
Gospodarz: WOŹNIAK Michał

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: TYLIBA Sylwester
Sekretarz: KEMONA Krzysztof
Członek: GORAJ Lech

RYS HISTORYCZNY

Ochotnicza Straż Pożarna w Gotkowicach została założona w 1954 roku z inicjatywy mieszkańców miejscowości. Trzon OSP Gotkowice wówczas tworzyło szesnastu członków czynnych oraz dziesięciu członków wspierających. Od początku jednostka bardzo poważnie traktowała swoje posłannictwo i obowiązki. Skrupulatnie odnotowywano wszystkie fakty związane z pracą zespołu. Stąd ponad 50-letnią jhistorię SP Gotkowice można dziś zrelacjonować bardzo szczegółowo.

Druhowie szybko zajęli się kompletowaniem wyposażenia. Z pieniędzy zgromadzonych ze składek osób obecnych na zorganizowanym w lutym 1956 roku wieczorku tanecznego oraz z funduszy pozyskanych z Gromady, zakupiono w Cisowej pierwszy sprzęt gaśniczy - pompę ręczną. Wkrótce dokupiono pozostały sprzęt. Po upływie kadencji w styczniu 1958 roku wyłonione zostały nowe władze jednostki. Staraniem nowego zarządu zakupiono materiał na wykonanie mundurów. Strażacy byli nadal formacją aktywną w swojej społeczności, organizowali wieczorki taneczne, zabawy i inne imprezy, z których dochód przeznaczany był na zakup materiałów budowlanych na przyszłą remizę. Głośnym echem odbiła się wystawiona w roku 1959 z inicjatywy zarządu OSP Gotkowicac sztuka Michała Bałuckiego "Grube ryby". Przedstawienie przyniosło spore kwoty, za które częściowo wyremontowano posiadany sprzęt, a resztę przeznaczono na budowę remizy.

Kolejne lata i zmiany w zarządzie nie przeszkodziły w kompletowaniu i wymianie sprzętu. Włodarze formacji ochotniczej z Gotkowic zakupili hełmy bojowe, pasy do garniturów galowych oraz topory strażackie. Co ważne w lutym 1962 roku udało się zakupić od Zofii Krzystanek działkę pod budowę remizy. Prace przy wznoszeniu murowanej strażnicy ruszyły w 1963 roku, a zwieńczone zostały w 1970 roku i obiekt mógł być oddany miejscowej jednostce. Zorganizowana z tej okazji oficjalna uroczystość ściągnęła liczną publiczność z okolicznych wiosek, a fundusze pozyskane m.in. przy okazji wpisów do książki pamiątkowej, pozwoliły uregulować wszystkie należności i zapewniły dobry początek i poprawne funkcjonowanie strażnicy. Lata 70. w pamięci druhów z Gotkowic zapisały się bardzo dobrze. 5 września 1976 roku miało miejsce uroczyste nadanie i poświęcenie sztandaru jednostki. W tym samym roku jednostce udało się pozyskać pierwszy samochód pożarniczy.

W kolejnych latach OSP prowadziła spokojną działalność, uczestnicząc w akcjach ratunkowo - gaśniczych oraz działając na rzecz mieszkańców wsi. Nowe władze organizowały imprezy kulturalne i rozpoczęły pracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki pożarniczej.

Podczas licznych podtopień, spowodowanych ogromnymi opadami deszczu, strażacy z OSP Gotkowice nie szczędzili swoich sił i w roku 1997 ruszyli z pomocą mieszkańcom Czernichowa i Sułoszowy, którzy znaleźli się w złej sytuacji, niejednokrotnie zagrażającej życiu. Aktywnie brali udział w dostawie wody pitnej, usuwaniu nagromadzonej brudnej wody z gospodarstw. W 2002 roku, podczas ostatniej pielgrzymi Jana Pawła II do Polski druhowie zabezpieczali przebieg mszy świętej odbywającej się na krakowskich błoniach.

18 lipca 2004 roku miało miejsce znaczące wydarzenie dla straży w Gotkowicach, gdyż w tym dniu, przy okazji uroczystych obchodów 50-lecia OSP, sztandar jednostki został odznaczony pierwszym, brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Druhowie nadal aktywnie uczestniczą zarówno w wydarzeniach kulturalnych, jak i religijnych w swoim regionie. Strażacy podczas pierwszej wizyty w Polsce Benedykta XVI, czuwali nad jego bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem pielgrzymki. W roku 2006 z pomocą władz gminy, strażacy rozebrali stary budynek, w którym niegdyś mieścił się sklep GS-u, a w jego miejscu wybudowali okazałą altanę, która jest miejscem uroczystości odbywających się w Gotkowicach. W 2006 roku dzięki pomocy strażaków udało się zorganizować uroczystość obchodów 600-lecia wsi. 2 lata później druhowie wzięli udział w wojewódzkich ćwiczeniach pożarniczych, zorganizowanych na obiekcie sakralnym w Sąspowie. Sprawność i umiejętność strażaków zapisała się w pamięci wojewódzkich przedstawicieli Straży Pożarnej, zyskując przy tym ogromne uznanie.

W 2009 roku OSP Gotkowice obchodziła swoje 55-lecie. Z tej okazji 12 lipca 2009 roku druhowie we współpracy z władzami gminy oraz oddziałem gminnym ZOSP RP, zorganizowali uroczystość poświęcenia sztandaru gminnego, zorganizowali galę upamiętniającą powstanie jednostki z prezentacją jej historii. Podczas tej uroczystości sztandar jednostki odznaczono srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

Rok 2010 od samego początku zaczął się aktywnie dla ochotników. Oprócz akcji bojowych związanych z usuwaniem skutków oblodzeń, strażacy wymienili pokrycie dachowe remizy i altany, wybudowali również nową wieżę dla syreny alarmowej. Historia OSP Gotkowice jest bogata, pomimo że miejscowość jest mała.

WAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE

 • samochód GBA Star 200
 • samochód GLM Żuk A-15
 • pompa pożarnicza POLONIA
 • pompa szlamowa MPB-30RM
 • spręzarka powietrza AMICO 50/2500
 • pilarka do drewna STIHL
 • radiotelefony samochodowe i przenośne MOTOROLA
 • stacja selektywnego wywołania DSP-50

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JERZMANOWICACH

Rok założenia: 1922
Liczba członków: 68
Adres: Jerzmanowice 366B
tel./fax 12 3895513
ospjerzmanowice@jerzmanowice-przeginia.pl
www.ospjerzmanowice.pl

ZARZĄD OSP JERZMANOWICE
Prezes: KARCZ Tadeusz
Naczelnik: POLAK Paweł
Wiceprezes: SZUMERA Jerzy
Zastępca Naczelnika: TARCHOLIK Henryk
Sekretarz: TARCHOLIK Jacek
Skarbnik: SZLACHTA Robert
Gospodarz: HERIAN Mateusz
Kronikarz: JĘDRZEJEK Izabela
Członek: KOZYRA Konrad

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: TARNAWSKI Piort
Sekretarz: MUZYK Mariusz
Członek: POGAN Adam

RYS HISTORYCZNY

OSP w Jerzmanowicach została założona w 1922 roku z inicjatywy miejscowego organisty. Początki nie były łatwe, strażacy dysponowali skromnym sprzętem - ręczną pompą przywiezioną z Jerzmanowic z Pilicy. Z takim wyposażeniem jednostka funkcjonowała kilkadziesiąt lat, a zabytkowa sikawka do dnia dzisiejszego zdobi obecny budynek remizy, jako historyczny eksponat. 6 maja 1937 roku za ofiarność i pomoc jaką nieśli strażacy ufundowała i przekazała jednostce sztandar z wizerunkiem św. Floriana. Po wojnie czuwała w sytuacji zagrożenia przeciwpożarowego wioski. Sygnałem alarmowym był dźwięk grany na trąbce przez Stanisława Marońskiego lub Stanisława Tarcholika.

Pierwszym samochodem w jednostce był przekazany przez wojsko z demobilu Dodge. Kolejny pojazd to Star-25 przekazany z komendy wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie w 1964 roku. Jednym z pierwszych wyjazdów tego samochodu był pożar w Rafinerii Nafty w Czechowicach - Dziedzicach w 1971 roku.

W czasie obchodów 45-lecia istnienia jednostki, 10 września 1967 roku jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej, druhowie otrzymali drugi sztandar. Do 1988 roku siedziba straży mieściła się w dawnym budynku szkoły. W czasie budowy parafialnego kościoła pw. Św. Bartłomieja, obiekt ten służył także parafianom jako kaplica, w której odbywały się nabożeństwa na czele których stał Krzysztof Zgoda. Dzięki ofiarności społeczeństwa, zaangażowaniu władz gminy i pełnej poświęcenia pracy strażaków oddano go do użytku już w 1988 roku. W tym miejscu jednostka funkcjonuje do dzisiaj. Trzecim pojazdem był Star-200, kolejnym terenowy Uaz. Dalsze wzbogacanie w sprzęt i rozwój zdolności bojowej jednostki skutkował w 1997 roku włączeniem OSP Jerzmanowice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Kolejne lata to udział w szkoleniach organizowanych przez komendę miejską PSP w Krakowie oraz zakup wyposażenia. Poza wspomnianym wcześniej udziałem w akcji gaszenia rafinerii, ochotnicy walczyli z "czerwonym kurem" pustoszącym lasy w okolicach Olkusza, usuwali skutki powodzi w Sułoszowej, Czernichowie, Starym Sączu, Krakowie, Woli Radziszowskiej. Usuwali skutki wichury nad Krakowem w 2002 roku, gasili pożar wytwórni farb i lakierów w Szczyglicach. Wyjeżdżali i nadal wyjeżdżają do pożarów budynków gospodarczych i mieszkalnych, środków transportu, lasów. Ratują ofiary wypadków komunikacyjnych i rolniczych.

W latach 1949 - 1951 dzięki współpracy druhów OSP Jerzmanowice i działaczy sportowych utworzono Ludowy Klub Sportowy. W wyniku licznych spotkań i poszukiwań wybrano nazwę, związaną poniekąd z działalnością strażacką - "Płomień".

Od początku jednostka brała udział w zawodach sportowo - pożarniczych, zajmując wysokie miejsca. Drużyna z Jerzmanowic również we współczesnych latach z powodzeniem rywalizuje z innymi jednostkami na szczeblu gminy i powiatu. Druhowie uczestniczą w świętach kościelnych, procesjach, uroczystościach gminnych, organizują pokazy dla uczniów z terenu gminy oraz Szkoły Podstawowej nr 75 w Krakowie. Młodych adeptów można spotkać podczas turniejów wiedzy pożarniczej w szkole podstawowej i gimnazjum.

W 2002 roku z własnych środków i dzięki pomocy komendy miejskiej PSP w Krakowie, straż w Jerzmanowicach zakupiła Mercedesa-608 przeznaczonego do ratownictwa techniczno - ekologicznego. Samochód brał wielokrotnie udział w akcjach, gdyż statystyki notują iż w roku wyjeżdżają ponad 100 razy. Katastrofalna w skutkach zima w 2010 roku podniosła znacznie te statystyki.

WAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE

 • samochód GCBA 5/24 Jelcz 010R 
 • samochód GBARt 2/20 Renault 
 • samochód SLOp Opel Vectra
 • zestaw do ratownictwa technicznego Holmatro
 • motopompa pożarnicza HONDA WT20X
 • motopompa pożarnicza HONDA WT40X
 • pilarka do drewna HUSQVARNA Special 365
 • pilarka do drewna HUSQVARNA 40
 • pilarka do drewna STIHL MS 251
 • pilarka do betonu STIHL TS400
 • pompa zanurzeniowa elektryczna MAST TP 4,1
 • pompa pływająca POSEJDON
 • pompa pożarnicza POLONIA
 • agregat prądotwórczy HONDA EA2000
 • agregat prądotwórczy FOGO FH3541
 • aparaty ochrony dróg oddechowych AUER
 • radiostacje samochodowe i nasobne MOTOROLA
 • zestaw ratowniczy R1 (deksa ortopedyczna, zestaw szyn Kramera)
 • stacja selektywnego wywołania DSP-52
 • system powiadamiania DIGITEX
 • detektor wielogazowy TETRA III
 • dmuchawa strażacka MW22 FOGO

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁAZACH

Rok założenia: 1927
Liczba członków: 24, MDP: 8
Adres: Łazy 19
tel. 12 38 93 205
osplazy@jerzmanowice-przeginia.pl

ZARZĄD OSP ŁAZY
Prezes: CHOCHÓŁ Janusz
Naczelnik: FILIPEK Tadeusz
Wiceprezes: KRZYWDA Łukasz
Z-ca Naczelnika: CHOCHÓŁ Piotr
Sekretarz: CHOCHÓŁ Ewelina
Skarbnik: TOMCZYK Czesław
Gospodarz: TUCHARZ Marek

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: KRZYNÓWEK Michał
Sekretarz: ZAWISZ Mateusz
Członek: CHOCHÓŁ Janusz

RYS HISTORYCZNY

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach zamykają się w 83 latach. Jednostka została założona w 1927 roku przez ówczesnego dziedzica wsi Marcelego Truszkowskiego, który objął jej prezesurę. W tradycji ustnie przekazywanej nie była do pierwsza jednostka straży ogniowej w gminie Jerzmanowice. Od razu w centralnym miejscu wsi postawiono drewnianą remizę, która przetrwała do lat 50. Do gaszenia pożarów strażacy jeździli wówczas wozem konnym, który przewoził sikawkę ręczną. Do pożaru, ale też na zbiórki wzywał druhów głos trąbki. Pierwszym i jak głosi tradycja najlepszym trębaczem był Piotr Kopońka. W okresie okupacji niemieckiej straż ogniowa w Łazach funkcjonowała, a strażacy pełnili całodobowe dyżury w swojej strażnicy.

W 1949 roku rozpoczęła się budowa remizy, położono fundamenty. Prace postępowały szybko, dzięki ogromnemu zaangażowaniu druhów i pozostałych mieszkańców wsi, w krótkim czasie stanął Dom Strażaka, który służy społeczności Łazów do dziś. Zainstalowana na nowej strażnicy syrena alarmowa zastąpiła sygnałówkę. Druhowie pod przewodnictwem naczelnika Kubicy wystarali się o pierwszy w dziejach OSP Łazy, typowo pożarniczy wóz bojowy marki Żuk i pierwszą motopompę. Pojazd bez zarzutu służył jednostce 27 lat, aż definitywnie odmówił posłuszeństwa. Zastąpiony został przez nowy - marki Opel pieszczotliwie zwany "biedronką".

Nadanie sztandaru dla jednostki w 1972 roku utwierdziło w druhach wierność i przywiązanie do strażackiego munduru. W latach kolejnych skrupulatnie zaczęto gromadzić sprzęt gaśniczy jak także wyremontowano pomieszczania w Domu Strażaka.W 2006 roku dzięki staraniom prezesa, strażacy otrzymali nowy wóz bojowy marki Mercedes (hojnym darczyńcom był Jacek Waksmundzki, którego najbliższa rodzina pochodzi z Łazów, a on sam na stałe mieszka w Warszawie, jest wnukiem jednego z założycieli OSP Łazy - Józefa Mirka).

Druhowie skorzystali w latach 2007 - 2008 z unijnych funduszy by przeprowadzić remont generalny strażnicy. OSP Łazy służy nie tylko swojej miejscowości, pozostaje bowiem do dyspozycji w każdej sytuacji wymagającej zaangażowania większych sił i środków. Często brała udział w akcjach ratunkowych poza swoją rodzinną miejscowością. Formacja rozwija swoją działalność społeczną i edukacyjną. Druhowie wygospodarowali pomieszczenie, w którym działa świetlica dla najmłodszych. W 2009 roku powołano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Strażacy współpracują z Kołem Gospodyń Wiejskich, z pocztem sztandarowym biorą udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach religijnych i państwowych.

WAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE

 • samochód GBA Mercedes
 • pompa pożarnicza POLONIA
 • pompa szlamowa MPB-30RM
 • pompa szlamowa WT30X
 • agregat prądotwórczy HONDA EA3000
 • agregat prądotwórczy VT2100
 • pilarka do drewna STIHL MS250
 • radiostacje samochodowe i nasobne MOTOROLA
 • stacja selektywnego wywołania DSP50

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZEGINI

Rok założenia: 1926
Liczba członków: 64
Adres: Przeginia 331
tel. 12 38 98 031
ospprzeginia@jerzmanowice-przeginia.pl

ZARZĄD OSP PRZEGINIA
Prezes: ROŚ Sławomir
Naczelnik: KANIA Grzegorz
Wiceprezes: ROGÓŻ Dariusz
Z-ca Naczelnika: BARAN Jarosław
Sekretarz: ADAMCZYK Beata
Skarbnik: WASIK Magdalena
Gospodarz: BARAN Krzysztof
Członek: BARAN Józef

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: KANIA Andrzej
Sekretarz: ROGÓŻ Lech
Członek: BARANEK Wojciech

RYS HISTORYCZNY

Choć w okresie międzywojennym były trudne warunki życia, to jednak w Przegini życie kulturalno-oświatowe i politycznie dość prężnie się rozwijało. Dowodem tego było powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, koła Polskiego Czerwonego Krzyża oraz organizacji politycznych - Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Związku Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej "Wici". Spora grupa mieszkańców należała też do Kasy Stewczyka, która miała siedzibę w Sułoszowej.

OSP została zarejestrowana 17 marca 1927 roku, jednak za datę powstania można przyjąć dzień 4 kwietnia 1926 roku, kiedy to miejscowi chłopi postanowili wstąpić do Straży. Z wykazu, który podaje księga członków z 1930 roku wynika, że właśnie w 1926 roku do Straży przystąpiło 14 osób spośród których wybrano pierwszy zarząd.

Początkowo wyposażenie jednostki było skromne. W 1926 roku zakupiono jedynie pieczęć straży, a rok później posiadano już sygnałówkę, dwie drabiny, trzy bosaki, kaski i 20 mundurów. Strażacy posiadali też sikawkę, którą otrzymali ze Związku Straży Pożarnych RP z Warszawy. Sikawka zachowała się do czasów dzisiejszych, jest zamocowana na ścianie starej remizy. Przez kilka pierwszych lat straż przegińska nie miała własnej siedziby, choć Gromada czyniła ku temu starania. Po ustaleniu miejsca i podjęciu uchwały zebrania gromadzkiego bardzo szybko zrealizowano jej zapisy, bowiem w lipcu 1932 roku druhowie posiadali budynek, wybudowany z desek i pokryty dachówką. Była to jednak prowizoryczna siedziba, a starania o lepszy budynek udało się zrealizować stosunkowo szybko ponieważ już w 1936 roku odbyło się poświęcenie remizy.

Sprawdzianem umiejętności miejscowej straży pożarnej była seria pożarów w Przegini w lecie 1930 roku. Strażacy brali udział w gaszeniu pożarów nie tylko swojej miejscowości, ale także w sąsiednich, bowiem pod koniec lat 20. straże ogniowe oprócz Przegini posiadały nieliczne wsie (Czubrowice, Jerzmanowice). Od czasu powstania OSP, druhowie brali udział w uroczystościach kościelnych i państwowych. Brali udział m.in. w pogrzebie Józefa Piłsudskiego, który odbył się 18 maja 1935 roku w Krakowie, a także sypaniu kopca ku czci Marszałka.

Na utrzymanie straży były przeznaczone środki z funduszu gminy Sułoszowa. Przychylni straży byli też mieszkańcy Przegini. Dzięki pomocy oraz dobrej organizacji samych druhów, braniu udział w wielu uroczystościach, organizowaniu zabaw tanecznych itp. jednostka gromadziła sprzęt oraz wspierała potrzebujących.

W czasie okupacji straż nie została zlikwidowana, druhowie byli potrzebni Niemcom do gaszenia pożarów, a także do innych celów. Codziennie o godz. 500 dwóch druhów musiało na trąbkach budzić mieszkańców, których hitlerowcy zmuszali do pracy przy budowie okopów i innych militarnych umocnień. Po zakończeniu wojny w 1945 roku odbyły się wybory nowego zarządu. Na skutek działań wojennych remiza została uszkodzona, dlatego straży od razu podjęli się jej remontu. W tym też roku ufundowano sztandar, który został poświęcony. Kolejne lata to ciągłe gromadzenie sprzętu niezbędnego do pracy strażackiej.

W grudniu 1960 roku podjęto dwie ważne uchwały, postanowiono wynająć salę pod świetlicę i Urząd Stanu Cywilnego w remizie, a także przyjąć do swojego grona orkiestrę dętą. Odtąd straż i orkiestra miały posiadać wspólną kasę, takie same umundurowanie, przy czym orkiestra miała stanowić odrębną sekcję OSP. Problemem, z jakim borykali się straży na początku lat 60. były zbiorniki wodne wybudowane do celów pożarniczych, z których mieszkańcy ustawicznie wybierali wodę. Wiele trudności stwarzał też staw, o którego czystość musiała dbać straż. Jeszcze do końca 1964 roku przegińscy ochotnicy do przewozu sprzętu korzystali z zaprzęgów konnych. W tym czasie nie posiadali syreny alarmowej. Czynili więc starania o syrenę i samochód. Pierwszym pojazdem był wojskowy Uaz, potem ciężarowy beczkowóz, a następny to Star-20 zwany popularnie "stonka". We wrześniu 1971 roku jednostka otrzymała bojowego Stara-25, a 20 lat później wzbogaciła się o nowe dwa wozy bojowe. W latach 70. OSP Przeginia była jedną z wyróżniających się jednostek w regionie, również orkiestra strażacka brała udział w eliminacjach do konkursów muzycznych. Pod koniec lat 80. jednostka liczyła 47 członków, w tym dwie sekcje oraz drużynę młodzieżową chłopców. W 1986 roku obchodzono 60-lecie OSP Przeginia.

W 1998 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy, którą ukończono w 2006 roku. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki pomocy wielu osób i instytucji. Przegińska OSP może poszczycić się wieloma sukcesami. Wyrazem tego są liczne dyplomy i puchary zdobyte na zawodach pożarniczych różnego szczebla. OSP Przeginia jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

WAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE

 • samochód GCBA Jelcz 004
 • samochód SLRt Gazela
 • zestaw ratownictwa technicznego LUKAS
 • agregat prądotwórczy KIPOR KGE 6500X
 • pilarka do drewna HUSQVARNA 40
 • pilarka do drewna STIHL MS260
 • pompa pożarnicza POLONIA
 • pompa pożarnicza KOHLER M8/8
 • pompa szlamowa MBL005
 • pompa szlamowa PS75
 • kompresor
 • radiostacje samochodowe i nasobne MOTOROLA
 • zestaw ratunkowy R1 (deska ortopedyczna, zestaw szyn Kramera)
 • maszt oświetleniowy moc 2x1000W
 • stacja selektywnego wywołania DSP50
 • aparaty ochrony dróg oddechowych

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RACŁAWICACH

Rok założenia: 1946
Liczba członków: 41, MDP: 14
Adres: Racławice 249
ospraclawice@jerzmanowice-przeginia.pl

ZARZĄD OSP RACŁAWICE
Prezes: WADOWSKI Przemysław
Naczelnik: NOGA Grzegorz
Sekretarz: KALETA Dawid
Skarbnik: NOGA Wojciech
Gospodarz: DZIWAK Marcin

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: NOGA Wojciech
Sekretarz: WADOWSKA Monika
Członek: NOGA Łukasz

RYS HISTORYCZNY

Rok po zakończeniu II wojny światowej mieszkańcy postanowili założyć strażacką strukturę w Racławicach. Za datę rozpoczęcia działalności OSP Racławice uznaje się 7 sierpnia 1946 roku. Siedziba druhów mieściła się w baraku koło kościoła, a pierwsze władze jednostki zakupiły na potrzeby straży cztery czapki. Do udziału w akcjach gaśniczych wyznaczane były konie mieszkańców. W 1953 roku zakupiono motopompę Leopolia. W tym samym roku od Jana Hrabiego pozyskano plac pod budowę strażnicy. Prace zakończono w 1957 roku - powstał obiekt w stanie surowym, wybudowany ze składek mieszkańców Racławic. Z tego samego źródła pochodziły środki na zakup wozu konnego pod motopompę i inny sprzęt strażacki. Dzięki staraniom strażaków, jednostka otrzymała w 1973 roku swój pierwszy samochód - Lublin. Cztery lata później z komendy wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie druhowie otrzymali Stara-25. W kolejnych latach przeprowadzono również gruntowny remont strażnicy.

Jednostka w 1992 roku pomagała gasić płonący las w okolicach Olkusza - Pustynia Błędowska, a w 1997 roku ratowała ludzi i domy mieszkańców Czernichowa i Sułoszowej którym zagrażała klęska powodzi. Poza udziałem w akcjach, drużyny z Racławic biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Aktywna jest też utworzona kilka lat temu drużyna młodzieżowa chłopców. Przez kilka lat działała także z powodzeniem MDP dziewcząt. Dzięki wsparciu byłego wójta gminy - Józefa Hrabiego, a także radnych, sołtysa do jednostki trafił Lublin II, przystosowany przez strażaków do działań pożarniczych.

Poza pożarami druhowie z Racławic wyjeżdżają do powalonych drzew, pompują wodę, udrażniają przepusty, czyszczą korytka Czubrówki i Racławki. Biorą udział w ćwiczeniach. Zabezpieczają mecze piłkarskie, a także inne zawody sportowe. Obecni są również podczas świąt religijnych i uroczystości państwowych. Brali udział w pielgrzymkach do Polski - Jana Pawła II.

WAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE

 • samochód GBA Spartan
 • samochód GLM Lublin Towos
 • pompa pożarnicza POLONIA
 • pompa pożarnicza KOHLER M8/8
 • pompa szlamowa P305
 • agregat prądotwórczy HONDA EA2000
 • radiotelefony samochodowe i nasobne MOTOROLA
 • stacja selektywnego wywołania DSP50

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SĄSPOWIE

Rok założenia: 1932
Liczba członków: 27, MDP: 8
Adres: Sąspów
ospsaspow@jerzmanowice-przeginia.pl

ZARZĄD OSP SĄSPÓW
Prezes: GORAJ Bogusław
Wiceprezes: KRZYSTANEK Jan
Naczelnik: PASTUSZAK Andrzej
Z-ca Naczelnika: FROSIK Wojciech
Sekretarz: PASTUSZAK Piotr
Skarbnik: PIWOWARCZYK Zbigniew
Gospodarz: KRZYSTANEK Wit
Kronikarz: PASTUSZAK Agata
Członek: STOJEK Wojciech

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: SYNOWIEC Zbigniew
Sekretarz: GUZIK Jacek
Członek: PABISEK Dariusz

RYS HISTORYCZNY

W 1932 roku z inicjatywy kilku miejscowych działaczy społecznych założyło w Sąspowie Ochotniczą Straż Pożarną. Na początku istnienia jednym sprzętem druhów był wóz konny i ręczna sikawka dowożona do pożarów parą koni. Z powodu braku siedziby spotkania odbywały się w prywatnych domach ochotników. Dopiero w 1935 roku dzięki zabiegom strażaków wybudowana została drewniana remiza, w której poza zebraniami odbywały się zabawy i spotkania weselne. Miejsce to służyło społeczności Sąspowa aż do 1970 roku, kiedy to dzięki inicjatywie druhów została wybudowana nowa murowana remiza. Znajdowała się w niej duża - jak na ówczesne czasy sala, dobudowano także garaż z myślą o posiadaniu kiedyś własnego samochodu. Marzenia sąspowskich strażaków ziściły się niebawem - już w 1976 roku miejscowa OSP otrzymała Nysę-501 wraz z wyposażeniem. Nowa remiza, pierwszy samochód o czas wielkich zmian dla OSP. Dodatkowo w 1977 roku rozpoczęła działalność przy remizie strażacka orkiestra dęta.

Lata 80. to czas, gdy ochotnicy z Sąspowa zaczęli poważnie myśleć o nowej siedzibie. Za własne środki zaczęto gromadzić materiał budowlany, a w 1985 roku zakupiono działkę pod nowy Dom Strażaka. W kolejnym etapie wykonano projekt, przygotowano teren. W prace aktywnie włączyli się nie tylko strażacy ale lokalna społeczność. W kolejnych latach strażacy nadal dbali o doposażenie jednostki. W 1992 roku do remizy trafił Star-266. W 1998 roku uroczyście została oddana do użytku nowa strażnica. Kolejne marzenia strażaków o nowym wozie spełniły się bardzo szybko, gdyż otrzymali oni Jelcza-004 od wojewódzkiej jednostki Państwowej Straży z Krakowa, do tego dołączył Żuk. W kolejnych latach wykończono budynek remizy, plac wokół oraz wyposażono kuchnię. W 2007 roku do jednostki trafił Ford Transit - zakupiony ze środków strażackich.

Strażacy nie ograniczali się nigdy do pracy w swojej siedzibie. Pomagali także przy budowie dwóch parkingów przy miejscowym kościele i placów wokół. Strażacy w ciągu swojej działalności brali udział w wielu akcjach. Były to zarówno działania gaśnicze, jak i pomoc w likwidowaniu skutków kataklizmów i klęsk żywiołowych. Rocznie strażacka syrena wzywa co najmniej 20 razy. Z ważniejszych warto wymienić pożar budynków w kolonii Skotnica w 1972 roku, w szeregowej zabudowie spłonęło wówczas 12 obiektów, a przyczyna ognia do tej pory nie została poznana. W 2008 roku doszczętnie spłonął drewniany, zabytkowy dom kryty strzechą wraz z zabudową gospodarczą. Ze względu na sąsiedztwo Ojcowskiego Parku Narodowego, druhowie z Sąspowa parokrotnie w ciągu roku wyjeżdżają do gaszenia płonących traw i lasu. Biorą udział także w strażackiej rywalizacji. Seniorzy z OSP Sąspów zajęli I miejsce w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych (2006), dwa lata wcześniej byli na drugim stopniu podium. Równie dobrze przygotowana jest młodzieżówka. Drużyna MDP z Sąspowa była najlepsza w gminie w 2009 roku, tego samego roku zajęła IV miejsce podczas zawodów powiatowych.

WAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE

 • samochód GCBA Jelcz 004
 • samochód GLM Ford
 • pompa pożarnicza POLONIA
 • pompa półszlamowa SST80HX
 • pompa szlamowa
 • prostownik z rozruchem 120-2M
 • pilarka do drewna STIHL MS250
 • radiostacje samochodowe i nasobne MOTOROLA
 • stacja selektywnego wywołania DSP50

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZKLARACH

Rok założenia: 1938
Liczba członków: 21, MDP: 9
Adres: Szklary 121
ospszklary@jerzmanowice-przeginia.pl

ZARZĄD OSP SZKLARY
Prezes: CHOCHÓŁ Tomasz
Naczelnik: SZKLARCZYK Fryderyk
Wiceprezes: CHOCHÓŁ Łukasz
Z-ca Naczelnika: SZLACHTA Janusz
Sekretarz: KOZERA Sylwia
Skarbnik: ŻYCKI Piotr
Gospodarz: KOZYRA Kamil

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: KOZYRA Stanisław
Sekretarz: CHOCHÓŁ Łukasz
Członek: FERDEK Paweł

RYS HISTORYCZNY

Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach została założona w 1938 roku. Druhowie okazali się dobrymi organizatorami, oddanymi swojej jednostce. Mimo trudności i braku potrzebnych funduszy zakupili niezbędny sprzęt pożarniczy i osobiste wyposażenie strażackie. Snuli plany budowy nowoczesnej strażnicy i powiększenia składu osobowego drużyny. Ich działania spotykały się z dużą życzliwością parafii i lokalnych władz, które z założeniem w Szklarach OSP wiązały nadzieje na większą aktywność miejscowej społeczności, a także na zminimalizowanie strat powodowanych w zabudowaniach przez klęski pożarów.

Wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku pokrzyżował plany ochotników, a pomyślnie zapowiadający się rozwój straży został zahamowany. Mimo tych trudności i obostrzeń druhowie pozyskali dla swojej formacji sikawkę ręczną, którą okupanci zarekwirowali na swoje potrzeby. Jednak dzięki nieustępliwości druhów udało się ją odzyskać jeszcze przed zakończeniem wojny. W tej nowej rzeczywistości, energia druhów została skierowana na działalność konspiracyjną, szczególnie żywą w tych okolicach. Po wyzwoleniu kraju z okupacji niemieckiej w 1945 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach wznowiła działalność nawiązując do chlubnych tradycji polskiego ruchu pożarniczego. W nowej sytuacji ustrojowej druhom przyszło zmagać się z trudnościami aprowizacyjnymi i lokalowymi. Szczególnie brak remizy był odczuwalny, stąd najwięcej uwagi straż ochotnicza poświęciła tej sprawie. Systematycznie gromadzono środki finansowe na zakup działki pod budowę przyszłego Domu Strażaka. Zastanawiano się również nad najlepszą lokalizacją remizy.

W 1957 roku udało się strażakom kupić teren, który znakomicie nadawał się na remizę. W konsekwencji rozpoczęła się budowa, którą zakończono w 1968 roku. Uroczyste oddanie obiektu odbyło się 19 maja 1968 roku i było wydarzeniem pamiętnym dla całej wsi, a dla straży impulsem do dalszego rozwoju. Lata 70. minionego stulecia były udaną dekada dla OSP Szklary, popularność i szacunek jakim otaczany był mundur strażacki zdyskontowano założeniem w 1976 roku Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która z powodzeniem działa do dziś, stanowiąc naturalne zabezpieczenie kadrowe tutejszej jednostki. W tym czasie strażacy ze Szklar zaczęli do pożarów i innych akcji wyjeżdżać samochodem bojowym GLM Żuk, który od 1979 roku wszedł do służby pożarniczej.

W 1982 roku druhowie przeżywali wzruszające chwile towarzyszące fundacji i poświęceniu pierwszego w historii OSP Szklary sztandaru. Uroczystość utwierdziła druhów w wierności ideom bezinteresownej służby potrzebującym i wzmocniła poczucie korporacyjnej tożsamości. OSP pełni służbę w sytuacji zagrożeń na terenie swojej wsi i sąsiednich miejscowości. Do najważniejszych akcji ratunkowych, w których tutejsi strażacy brali udział należy zaliczyć klęski powodzi z 1997, 2000 i 2010 roku, gwałtowne oberwanie chmury w Sułoszewej w 1996 roku, czy oblodzenie w 2010 roku.

Oprócz podstawowej statutowej działalności ochotnicy włączają się w życie wsi i parafii. Pomagają w organizacji imprez masowych, zabezpieczają ważne wydarzenia państwowe, w tym imprezy sportowe, swoją obecnością uświetniają przebieg uroczystości religijnych, prowadzą pracę z młodzieżą szkolną. Organizują również spotkania edukacyjne, których celem jest profilaktyka i promocja działań pożarniczych.

W ostatnich latach zmodernizowano w OSP park samochodowy, druhowie własnym sumptem zaadaptowali na wóz pożarniczy Forda Transita, który wydatnie podniósł wartość bojową jednostki.

WAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE

 • samochód GLM Ford
 • pompa pożarnicza POLONIA
 • pompa szlamowa P305
 • pilarka do drewna HUSQVARNA 55
 • agregat prądotwórczy HONDA EA2000
 • radiostacje samochodowe i nasobne MOTOROLA
 • stacja selektwynego wywołana DSP52


Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec