Hałas

Hałas pochodzenia antropogenicznego występujący w środowisku można podzielić na: hałas przemysłowy, komunikacyjny i komunalno – bytowy. Hałas emitowany przez podmioty gospodarcze o charakterze przemysłowym jest szczególnie uciążliwy dla mieszkańców domów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. W związku z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność ograniczania emisji ponadnormatywnego hałasu, do obszaru, do którego podmiot ma tytuł prawny. Stosunkowo niewielka ilość „zakładów przemysłowych” znajdujących się na terenie gminy i niewielka ich presja akustyczna pozwala stwierdzić, że ich bezpośredni wpływa daję się odczuć wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie.

Hałas komunikacyjny powodowany jest głównie przez drogę krajową nr 94 Kraków - Katowice oraz drogę wojewódzką nr 773. Analiza zagrożenia hałasem drogowym, wskazuje, że poziom emisji hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie źródła (1 m od krawędzi jezdni) dla większości dróg o znaczeniu ponadregionalnym przekracza poziom 70 dB w porze dziennej, dochodząc dla arterii najbardziej hałaśliwych do poziomu 80dB. Głównym źródłem tego hałasu na terenie gminy jest droga nr 94. Z pomiarów wynika, iż poziom dźwięku Leq bezpośrednio przy drodze (1m) wynosi 75.0 – 82.0 dB, natomiast maksymalny poziom dźwięku osiąga wartość 93 – 96 dB(A) daje to, w odległości 1m od skraju jezdni, przekroczenia rządu 5 – 25 dB, w zależności od przyjętych wartości dopuszczalnych [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz.1841)].

Jednakże zasięg przekroczeń wartości dopuszczalnych jak również ewentualnych przekroczeń wartości progowych [ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu [Dz. U. Z 2002 r. nr 8 poz 81)] dla poszczególnych tras jest trudny do przedstawienie z uwagi na istniejące uregulowania prawne. Z uwagi na powiązanie wartości dopuszczalnej z charakterem zagospodarowania przestrzennego nawet na niewielkim odcinku drogi, dopuszczalne wartości poziomu hałasu mogą zmieniać się kilkakrotnie. Nie bez znaczenia jest sąsiedztwo Ojcowskiego Parku Narodowego, które narzuca wysokie standardy na emisję hałasu. Hałas komunalno – bytowy występuje na ternach zabudowy mieszkaniowej. Jego poziom zależy od intensywności i charakteru zabudowy mieszkaniowej. Największy poziom osiąga w centralnych częściach miejscowości. Ze względu na rolniczy charakter Gminy Jerzmanowice – Przeginiaa, nie mam tutaj zbyt dużych skupisk o charakterze zwartej zabudowy mieszkaniowej, lub przemysłowej, dlatego powyższy typ hałasu w zasadzie na stwarza zagrożenia dla mieszkańców gminy.

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec