Gospodarstwa ekologiczne

W województwie małopolskim jest już około 1700 gospodarstw ekologicznych i pod tym względem zajmujemy pierwsze miejsce w kraju. Zapotrzebowanie na produkty ekologiczne stale rośnie. W samym Krakowie jest już ponad 20 sklepów ekologicznych, nie są one jednak w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku. Małopolska jest rejonem o najbogatszych walorach przyrodniczych w kraju. Staje się także terenem coraz większego rozwoju turystyki i agroturystyki. Miasto Kraków znajduje się obecnie w czołówce najczęściej odwiedzanych przez turystów miast świata.


Zdecydowana większość gospodarstw naszej Gminy to gospodarstwa małe gdzie gospodaruje się systemem tradycyjnym, najczęściej na samozaopatrzenie, niewielką ilość produktów wprowadzając na rynek. Ze względu na tak rozdrobnioną strukturę rolnictwa, tradycyjny system gospodarowania, małe zużycie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, wielu rolników decyduje się na prowadzenie gospodarstwa metodami ekologicznymi.
 

W naszej Gminie obecnie jest 20 gospodarstw ekologicznych, które w większości posiadają certyfikaty:

Tyliba Jan
Gotkowice 35
Tel. 012 3895 454
Produkty: ziemniaki, warzywa, owoce, mleko, ser.

Marian Chochół
Szklary 24
Tel. 012 3895 102
Produkty: ziemniaki, zboże, owoce

Frosik Krzysztof
Sąspów 171
Tel. 012 3895 496
Produkty: zboże, mleko, owoce, ziemniaki

Piwowarczyk Zbigniew
Sąspów 236
Tel. 505 470 247
Produkty: zboże, owoce

Danuta Kołodziejczyk
Przeginia 255
Produkty: mleko, żywiec wołowy

Kaleta Zofia
Racławice 35A
Tel. 012 2829 430
Produkty: ziemniaki, żywiec wołowy, warzywa, zboże, mleko, ser


W maju i czerwcu 2009 roku odbyły się trzy spotkania Wójta Gminy - Adama Piaśnika z rolnikami prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne i planuje się następne, na które serdecznie zapraszamy.
Celem tych spotkań jest:

 • wypracowanie metod promocji zdrowej żywności,
 • działalność informacyjna Urzędu dotycząca gospodarstw ekologicznych prowadzonych na terenie Gminy Jerzmanowice - Przeginia,
 • opracowanie danych na temat gospodarstw ekologicznych i zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy,
 • wymiana doświadczeń.

Dnia 18 czerwca 2009 roku gościliśmy w naszej Gminie rolników ekologicznych z Francji i Węgier. Celem spotkania było promowanie gospodarstw ekologicznych z terenu naszej Gminy oraz wymiana doświadczeń związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem tych gospodarstw.
 

Podstawowe informacje na temat gospodarstw ekologicznych

Rolnictwo ekologiczne stanowi alternatywę dla rolnictwa konwencjonalnego. Jest system gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze mechanizmy - poprzez stosowanie środków naturalnych, nie przetworzonych technologicznie - zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt, nie zatruwa środowiska a przy tym pozwala produkować wysokiej jakości zdrowe produkty. Metody uprawy roślin oraz chowu zwierząt gospodarskich stosowane w tym systemie produkcji w znacznie większym stopniu, w porównaniu z konwencjonalnym rolnictwem, uwzględniają wymagania ekologii. Dąży się tu do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego, jakie może powodować przemysłowa produkcja na wielkich farmach. Oznacza to z jednej strony redukcję ilości używanych produktów przemysłowych (maszyn i środków chemicznych itp.), jak również przetwarzanie i wykorzystywanie wszystkich odpadów (gnojowicy, obornika, kompost) na terenie gospodarstwa, dzięki czemu gospodarstwo ekologiczne jest w znacznym stopniu samowystarczalne.

System kontroli w rolnictwie ekologicznym
Dla konsumenta bardzo istotne jest to, że wszyscy producenci ekologiczni, zarówno rolnicy jak i przetwórcy, dobrowolnie poddają się specjalnemu systemowi kontroli, który ma zagwarantować, że produkty oferowane jako ekologiczne, rzeczywiście spełniają wymogi określone w przepisach. Polski system kontroli w rolnictwie ekologicznym składa się z komercyjnych jednostek certyfikujących oraz nadzorującego je organu państwowego, jakim jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych.

Okres przestawiania gospodarstwa na produkcję ekologiczną
Przestawianie gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi według ustalonego programu jest realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady 834/2007. Okres przestawiania trwa przynajmniej dwa lata, a w przypadku upraw wieloletnich tj. sadów oraz plantacji jagodowych 3 lata, w szczególnych przypadkach długość okresu przestawiania może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Jak przestawić swoją produkcję na metody ekologiczne
(warunki udziału w programie "Rolnictwo ekologiczne")

 • minimalna powierzchnia gospodarstwa 1 hektar użytków rolnych,
 • zgłoszenie się do powiatowego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • kontakt z doradcą rolnośrodowiskowym,
 • zgłoszenie się do jednostki certyfikującej.

Warunkiem korzystania do dopłat rolnośrodowiskowych jest opracowanie 5 - letniego planu rolnośrodowiskowego przy udziale doradcy oraz stosowanie zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej na terenie gospodarstwa w czasie trwania programu.

ZDPR obejmuje następujące zagadnienia:

 • rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ścieków,
 • nawozy naturalne i ich wykorzystanie,
 • środki ochrony roślin,
 • gospodarowanie na użytkach zielonych,
 • ochrona siedlisk przyrodniczych,
 • utrzymanie czystości i porządku w gospodarstwie,
 • ochrona gleby,
 • ochrona wody.

Plan rolnośrodowiskowy obejmuje cały pięcioletni okres trwania umowy natomiast wniosek o przyznanie płatności należy składać do ARiMR, co roku (plan należy przechowywać w gospodarstwie do wglądu przez okres 5 lat od zakończeniu umowy). 

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec