Aktualności

21-01-2019 - Transmisja IV sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja IV sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 21.01.2019 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:

(sesja online)

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
17-01-2019 - Prawidłowe zasady segregacji odpadów
Prawidłowe zasady segregacji odpadów

Minimalizuj odpady

Apelujemy do mieszkańców o zgniatanie opakowań plastikowych przed włożeniem do worka, kontenera oraz przestrzeganie zasad segregacji odpadów.

Podstawowe zasady prawidłowej segregacji:

zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed ich wrzuceniem do pojemnika;
– przed wyrzuceniem śmieci papierowych usuń z nich zszywki i inne metalowe lub plastikowe części
– wrzucaj butelki bez nakrętek i korków, ze słoików usuń gumowe uszczelki;
– nie tłucz opakowań szklanych i staraj się żeby wyrzucane szkło było czyste;
– przed wyrzuceniem opakowań po żywności staraj się je wcześniej umyć;
– przed wyrzuceniem siatek foliowych zastanów się czy nie nadadzą się do ponownego wykorzystania np. jako worki na śmieci;
– zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po zużyciu jego zawartości;
– śmieci wyrzucaj tylko do pojemników przeznaczonych dla danego rodzaju odpadów 


Każdy z Nas powinien pracować nad tym, aby ograniczyć ilość powstających odpadów. Wyrzucanie śmieci czy nawet segregacja nie jest rozwiązaniem. Najlepiej zagospodarowane odpady to takie odpady, które w ogóle nie powstają. Zapobiegać powstawaniu odpadów możemy w domu, a nawet trochę wcześniej, bo już w trakcie robienia zakupów. Wybieramy towary porządnie opakowane lecz nie koniecznie w dużą ilość opakowań. Możemy wybrać towary w opakowaniach wielokrotnego użytku. Pamiętajmy mniej odpadów czystsze środowisko.

dowiedz się więcej
16-01-2019 - Program ochrony środowiska przed hałasem
Program ochrony środowiska przed hałasem

Zarząd Województwa Małopolskiego przygotował aktualizację Programu ochrony środowiska przed hasłem dla województwa małopolskiego, który obejmuje tereny wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej  3 mln pojazdów rocznie i wzdłuż linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Aktualizacja ww. Programu obejmuje drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz linie kolejowe  zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

                  W związku z powyższym  Zarząd Województwa  Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ww. Programu . Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie od 25 stycznia 2019 r. na adres e-mail: powietrze@umwm.pl  lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego , ul. Racławicka 56,30-017 Kraków . Projekt programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje projektów, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p.253 , ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym  do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

                  W ramach konsultacji społecznych zapraszam do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 12:00 w auli VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie , ul. Skarbińskiego 5,30-071 Kraków.

dowiedz się więcej
16-01-2019 - IV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
IV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że IV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 21 stycznia 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22

 

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr III/2018 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (druk nr 17/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jerzmanowice – Przeginia na rok 2019r (druk nr 18/2019).
Opinia: Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.3. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 20/2019).
Opinia: Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 21/2019).
Opinia: Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.5. uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 22/2019).
Opinia: Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.6. zmiany Uchwały Nr LVI/354/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 12 października 2018r., dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadania na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 23/2019).
Opinia: Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.7. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 19/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.8. zmiany uchwały Nr XL/290/05 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2015r., dotyczącej uchwalenia statutów sołectw Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 25/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 24/2019).
Opinia: Komisja Rewizyjna
4.10. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji (druk 26/2019).
4.11. Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018 (druk nr 384/2018).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.12. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 385/2018).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

 

dowiedz się więcej
16-01-2019 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

ZAWIADOMIENIE

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 17 stycznia 2019r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Pismo Pełnomocnika Grupy Trzeźwości w sprawie zabezpieczenia środków na organizację Dnia Trzeźwości Gminy.
 4. Pismo Sołtysa wsi Łazy w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2019 rok środków na modernizację drogi Łazy Jawór.
 5. Pismo w sprawie wsparcia finansowego firmy przewozowej Unibus.
 6. Pismo radnego z miejscowości Gotkowice w sprawie uwzględnienia w budżecie gminy na 2019r środków na budowę placu zabaw we wsi Gotkowice.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/05 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2015r., dotyczącej uchwalenia statutów sołectw Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk 25/2019).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 385/2018).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018 (druk nr 384/2018).
 10. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

                                                                                                Wiceprzewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

            Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
16-01-2019 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

ZAWIADOMIENIE

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 17 stycznia 2019r. o godz. 16.00    w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Pisma mieszkańców Jerzmanowic w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działek.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 385/2018).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018 (druk nr 384/2018).
 6. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
15-01-2019 - Płać podatki tam gdzie mieszkasz 2019!
Płać podatki tam gdzie mieszkasz 2019!

Nie każdy z nas wie, ale podatek dochodowy od osób fizycznych powinno rozliczyć się w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowią znaczną część dochodów budżetu gminy. To z rozliczeń rocznych PIT trafia niemal 40% do budżetu gminy. Oznacza to, że jeżeli wysokość naliczonego podatku wyniesie 1000 zł, do budżetu gminy wróci blisko 400 złotych od jednego mieszkańca! Pieniądze te przeznacza się m.in. na:

 • budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 • budowę i modernizację dróg i chodników
 • oświatę
 • ochronę środowiska
 • kulturę

Warunek jest jeden - Nasze podatki wrócą do Nas, jeśli w zeznaniu podatkowym
wskażemy jako miejsce zamieszkania gminę Jerzmanowice-Przeginia

Jak tego dokonać?
Nie musicie Państwo w pośpiechu dokonywać formalności meldunkowych i zmieniać miejsca stałego zameldowania - właściwość miejscowa urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca Państwa zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Jeśli samodzielnie rozliczacie się Państwo z podatku dochodowego, proszę wpisać:

w części A: Drugi Urząd Skarbowy Kraków ul. Krowoderskich Zuchów 2
w części B: swój adres zamieszkania na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia

Jeśli z podatku dochodowego rozlicza Państwa płatnik (pracodawca), proszę go zawiadomić, że miejscem Państwa zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego była gmina Jerzmanowice-Przeginia.
Nie musicie Państwo zawiadamiać o zmianach naczelnika poprzedniego urzędu skarbowego - urzędy skarbowe same wymienią między sobą informacje i zaktualizują Państwa dane. Nie trzeba też składać formularzy osobiście w Urzędzie Skarbowym Kraków przy ul. Krowoderskich Zuchów 2, wystarczy je wysłać listem poleconym lub elektronicznie, korzystając z formularzy na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl  Papierowe wersje formularzy możecie Państwo pobrać w każdym urzędzie skarbowym oraz w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia - Dziennik Podawczy pok. 111

Prosimy dołączcie do naszej akcji, sprawcie aby WASZE podatki wróciły do WAS!

Prosimy złożyć właściwe dla siebie zeznanie podatkowe (PIT-36, PIT-37, itd.)
w Drugim Urzędzie Skarbowym (ul. Krowoderskich Zuchów 2, 31-272 Kraków)
nie później niż w terminie do 30 kwietnia.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
153
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec