Scalanie gruntów

Scalenie gruntów jest postępowaniem geodezyjno-prawnym, w którym następuję uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym czyli doprowadzenie do wzajemnej zgodności stanu prawnego i ewidencyjnego ze stanem faktycznym na gruncie, a tym samym synchronizację dokumentacji katastralnej z księgami wieczystymi.

Końcowym efektem scalenia gruntów jest aktualizacja operatu ewidencji gruntów na podstawie danych z bezpośredniego pomiaru w terenie. W ramach prac scaleniowych ustala się granice niezmienników terenowych, czyli działek ewidencyjnych, których układ i przestrzenne usytuowanie zgodnie z życzeniami uczestników scalenia pozostają bez zmian. Natomiast zaprojektowane nowe granice stabilizuje się w sposób trwały. W wyniku scalenia gruntów powstaje nowa mapa numeryczna, oraz stosowna dokumentacja geodezyjno-prawna, która niezbędna jest do ujawnienia nowego stanu w ewidencji gruntów i księgach wieczystych.

Walory krajobrazowe, specyficzne warunki glebowo-przyrodnicze spowodowały, że Gmina Jerzmanowice-Przeginia ma charakter rolniczo-turystyczny. Aby pobudzić aktywność społeczną rolników, uświadomić mieszkańcom, iż odpowiednie zabiegi urządzeniowo-rolne stworzą podstawy dla całościowego rozwoju wsi, gospodarstw rolnych, poprawę warunków życia i pracy ludności, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, Adam Piaśnik - Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia pismem z dnia 30 marca 2011 roku wystąpił do Marszałka Województwa Małopolskiego z prośbą o realizację "Programu prac geodezyjno-urządzeniowych, przygotowanego dla potrzeb rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego". Program wskazuje na potrzeby przeprowadzenia prac urządzeniowo-rolnych w poszczególnych wsiach.

Na podstawie wstępnych analiz rozpoznawczych terenu Gminy przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, które zostały przedstawione w Urzędzie Gminy w dniu 17 grudnia 2012 roku oraz na Sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w dniu 18 lutego 2013 roku wytypowane zostały w pierwszej kolejności do objęcia programem sołectwa: Czubrowice i Racławice. W tej sprawie w Czubrowicach i Racławicach z inicjatywy Wójta Gminy, Radnych Rady Gminy, Sołtysów oraz Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych odbyło się wiele spotkań z mieszkańcami/ właścicielami gruntów. Spotkania były prowadzone przez przedstawicieli Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych: Gustawa Kortę - Dyrektora KBGiTR, Alinę Dalewską - Z-ca Dyrektora KBGiTR, dr Jarosława Taszakowskiego, Leszka Ciszewskiego, ekspertów naukowych w tej dziedzinie: prof. Urszulę Litwin, dr Jacka Pijanowskiego, oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Macieja Jezioro i Paulinę Olszewską. 

Proces scalania gruntów na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia przeprowadza Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec