Aktualności

22-03-2019 - Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - Szansa na Innowacyjne Rolnictwo"
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - Szansa na Innowacyjne Rolnictwo"

Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Powyższe wydarzenia zostały objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenia odbędą się w każdym województwie (harmonogram szkoleń)

Najważniejsze tematy:

 • uwarunkowania i koszty pozyskania energii z OZE,
 • praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE:
  • biogazownie rolnicze,
  • małe elektrownie wodne,
  • instalacje fotowoltaiczne,
  • kotły na biomasę (pellet), 
 • finansowe wsparcie operacyjne:
  • prosument,
  • taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP),
  • aukcje,
 • wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.

Agenda szkolenia

Wśród prelegentów m.in.:

 • użytkownicy poszczególnych rodzajów instalacji OZE,
 • przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki,
 • przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 • przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję, w tym omówienie zagadnień problemowych poruszanych podczas spotkania.

Zarejestruj się już dziś! Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Nabór uczestników szkolenia prowadzony jest w Oddziałach Terenowych KOWR.

Rejestracja na szkolenie pod numerem telefonu

Osoba fizyczna, rejestrując swój udział w szkoleniu, oświadcza o zapoznaniu się z poniższą klauzulą informacyjną oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia przez KOWR przedmiotowego szkolenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „Administrator”) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej „KOWR”) z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.
4. Zebrane podczas rejestracji uczestników organizowanego przez KOWR szkolenia pt. „Odnawialne Źródła Energii – szansa na innowacyjne rolnictwo” zwanego dalej „Szkoleniem”, dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail będą przetwarzane przez Administratora w celu organizacji i obsługi ww. Szkolenia.
5. Zebrane dane osobowe o których mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli za zgodą osoby, której dane dotyczą.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Szkolenia lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przed zakończeniem Szkolenia, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją w Szkoleniu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Po ustaniu celu przetwarzania, tj. po zakończeniu Szkolenia, dane osobowe będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów.
8. Odbiorcami danych osobowych będą uprawnieni pracownicy KOWR oraz inne podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, KOWR nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie Pani/Pan mogła/mógł uczestniczyć w Szkoleniu.

dowiedz się więcej
21-03-2019 - Zebranie wiejskie w Przegini
Zebranie wiejskie w Przegini

Sołtys wsi Przeginia ogłasza zebranie wiejskie w dniu 24 marca 2019 r. o godz. 13.00 (po sumie) w starej Remizie OSP w Przegini.

dowiedz się więcej
21-03-2019 - Usługa edukacyjna - zajęcia grupowe - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. Dobra edukacja dla wszystkich
Usługa edukacyjna - zajęcia grupowe - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. Dobra edukacja dla wszystkich

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa edukacyjna - zajęcia grupowe - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”

Zapytanie zajęcia grupowe
1. Formularz oferty - zadanie nr 1
2. Formularz oferty - zadanie nr 2
3. Zalącznik nr 3 Oswiadczenie
4. Zalącznik nr 4 Oswiadczenie
5. Zalącznik nr 5 Wykaz osób
6. Zalącznik nr 6 wzór umowy
7. Zalącznik nr 7 wzór umowy zlecenie

dowiedz się więcej
21-03-2019 - Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans
Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu


ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”.

Zapytanie zajęcia indywidualne
1. Formularz oferty - zadanie nr 1
2. Formularz oferty - zadanie nr 2
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie
5. Załącznik nr 5 Wykaz osób
6. Załącznik nr 6 wzór umowy
7. Załącznik nr 7 wzór umowy zlecenie

dowiedz się więcej
21-03-2019 - Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest
Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Jerzmanowice – Przeginia przypomina mieszkańcom o akcji odbioru  i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest  od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
Odbierany będzie eternit zdjęty z dachów oraz inne materiały zawierające azbest, zmagazynowane na terenie nieruchomości na paletach, w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu ciężarowego. Osoby zainteresowane odbiorem azbestu z ich nieruchomości w 2019 roku powinny złożyć stosowne wnioski na dzienniku podawczym w budynku Urzędu Gminy.

Formularze wniosków i szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy pok. 124, oraz na stronie internetowej urzędu Gminy.
O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości z terenu gminy Jerzmanowice – Przeginia.

Składając wniosek należy określić rodzaj wyrobu (np. płyty azbestowo- cementowe dla budownictwa), ilość w m2 i Mg.

Dotacja nie obejmuje kosztów demontażu azbestu, zakupu i montażu pokrycia dachowego.
Ponadto prosimy mieszkańców aby zgłaszali do Urzędu Gminy miejsca gdzie azbest zalega lub jest składowany,  abyśmy w ten sposób mogli skuteczniej wpłynąć na efektywność odbioru.

Do pobrania:

Wniosek odbiór Azbestu

dowiedz się więcej
21-03-2019 - Rolniczy Handel Detaliczny
Rolniczy Handel Detaliczny

Od 1 stycznia 2017 r. weszły  w życie przepisy umożliwiające -  obok istniejących już form sprzedaży żywności przez rolników - rolniczy handel detaliczny.

Rolniczy handel detaliczny oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, tj. konsumentowi, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz.U. 2018 r. poz. 2242). Wprowadzone w niej zmiany umożliwiają sprzedaż żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detalicznych z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Ponadto podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny mogą być zwolnione z obowiązku znakowania środków spożywczych wartością odżywczą w przypadku określonym w pkt. 19 załącznika V do rozporządzenia 1169/2011. Z obowiązku znakowania środków spożywczych wartością odżywczą będą zwolnione podmioty, które jednocześnie produkują żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego w małych ilościach oraz dostarczają ją konsumentowi finalnemu lub miejscowym placówkom handlu detalicznego bezpośrednio zaopatrującym konsumenta finalnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność w ramach handlu detalicznego żywnością są zobowiązane do rejestracji u właściwego organu IW lub PIS.

W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

 • produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
 • żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy złożyć w formie pisemnej, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. 2016 poz. 2159);
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. 2016 poz. 2192);
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. 2016 poz. 2161).

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności rolniczy handel detaliczny należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II ww. rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne). Należy przy tym podkreślić, że są to wymagania podstawowe, określające wymogi ogólne, pozostawiające dużą swobodę w ich spełnianiu – określają kryteria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel jakim jest bezpieczeństwo żywności.

W artykule 44a ust. 1a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 z późn.zm.) określono warunki zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

„1) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego odbywa się, jeżeli zakłady te są zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem;

2) jest dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności;

3) nie może być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa konsumentom finalnym żywność:

 1. a) wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego, b) wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem.”.

W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta (zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 z późn.zm.),:

1) napis „rolniczy handel detaliczny”;

2) dane obejmujące:

 1. a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,
 2. b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
 3. c) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 100 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy kto: nie umieszcza w miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oznaczenia, o którym mowa w art. 44a ust. 2, lub podaje w tym oznaczeniu informacje niepełne lub nieprawdziwe, podlega karze grzywny.

dowiedz się więcej
21-03-2019 - Bezpieczeństwo mikrobiologiczne warzyw i owoców na etapie produkcji pierwotnej
Bezpieczeństwo mikrobiologiczne warzyw i owoców na etapie produkcji pierwotnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w związku z trwającym sezonem zbiorów warzyw i owoców, a w szczególności owoców miękkich, przypomina, iż wszyscy producenci powinni zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego warzyw i owoców na etapie produkcji pierwotnej. Podczas uprawy jak i zbioru na plantacjach należy stosować się do wytycznych ujętych w opracowanej na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez Państwowy Zakład Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego „Strategii nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w obszarze owoców miękkich”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na plantacjach podczas uprawy jak i zbioru owoców miękkich należy stosować się do następujących wymagań tj.:

Woda Stosowana Podczas Produkcji Pierwotnej:

- przy produkcji żywności należy stosować wyłącznie czystą wodę,

- woda stosowana do podlewania nie może być zanieczyszczona fekaliami ludzkimi,

- do nawożenia nie należy stosować odchodów ludzkich, które mogą być zanieczyszczone  chorobotwórczymi wirusami mogącymi utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy,

- woda powinna być poddawana odpowiedniemu uzdatnianiu, które pozwoli maksymalnie zredukować zanieczyszczenia wirusami;

Higiena Personelu I Warunki Sanitarne:

- pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do toalet zlokalizowanych w pobliżu plantacji oraz czystej i bieżącej wody oraz środków do mycia rąk i higienicznego ich suszenia;

- należy opracować procedury jak również ustalić szczegółowe działania, które należy podjąć każdorazowo celem zminimalizowania potencjalnego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wirusami;

-przedsiębiorca powinien opracować instrukcje mycia i dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, jak i pomieszczeń i urządzeń stosowanych do mycia (w tym także toalet);

- personel powinien bezwzględnie przestrzegać instrukcji mycia rąk przez cały okres produkcji – należy myć ręce każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, w przerwie jak i po skorzystaniu z toalet;

- należy ograniczyć dostęp do plantacji osób nieupoważnionych, w tym dzieci, które mogą być nosicielami wirusów.

Mając na uwadze powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie podkreśla istotność wdrożenia i przestrzegania ww. wymagań na etapie produkcji pierwotnej celem zapewnienia bezpieczeństwa produkowanych i wprowadzanych do obrotu warzyw i owoców, a w szczególności owoców miękkich.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
161
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec