Aktualności

24-09-2020 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 28 września 2020 r. o godz.  15.00   w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej organizacji transportu zbiorowego na linii Olkusz-Kraków (druk nr 183/2020).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej Przeginia działka nr 882/6 (druk nr 171/2020).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie działu spadku – nieruchomości w Przegini (druk nr 172/2020).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/85/95 z dnia 30 października 1995 r. w sprawie opłaty administracyjnej od nadania numeru budynku (druk nr 173/2020).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Jerzmanowice, ul. Rajska 3, na działce 519/1, oznaczonego nrem 17 o powierzchni użytkowej 88,83 m2 stanowiącej własność Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 174/2020).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przejęcie prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego polegającego na zaprojektowaniu i uzyskaniu opinii i decyzji administracyjnych dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 2126K w m. Przeginia wraz z elementami odwodnienia, w gminie Jerzmanowice-Przeginia” (druk nr 175/2020).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/82/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 176/2020).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 177/2020).
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 178/2020).
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 179/2020).
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 180/2020).
 14. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

 

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
24-09-2020 - Informacja o zakończeniu odbioru odpadów azbestowych
Informacja o zakończeniu odbioru odpadów azbestowych

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, iż 31.08.2020 zakończył się odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców w ramach projektu  „Odbiór i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

W czasie trwania projektu  azbest został odebrany z 328 posesji o łącznej masie 809,93 Mg.

Całkowita wartość Projektu :  233897,09 zł.

Dofinansowanie wynosi: 184216,34 zł  

Wkład własny Beneficjenta wynosi: 49680,75 zł.

dowiedz się więcej
23-09-2020 - Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach zaprasza całe rodziny do wspólnego oglądania spektaklu online "Zaczarowany Las"
Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach zaprasza całe rodziny do wspólnego oglądania spektaklu online "Zaczarowany Las"

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach zaprasza całe rodziny do wspólnego oglądania spektaklu online "Zaczarowany Las" - link z dostępem na plakacie.

dowiedz się więcej
22-09-2020 - XXIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XXIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 28 września 2020r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22

Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów nr XXII/2020 i nr XXIII/2020 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. przyjęcia rezolucji dotyczącej organizacji transportu zbiorowego na linii Olkusz-Kraków (druk nr 183/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.2. wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej Przeginia działka nr 882/6 (druk nr 171/2020)
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.3. wyrażenia zgody na przeprowadzenie działu spadku – nieruchomości w Przegini (druk nr 172/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.4. uchylenia uchwały nr XVII/85/95 z dnia 30 października 1995 r. w sprawie opłaty administracyjnej od nadania numeru budynku (druk nr 173/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.5. wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Jerzmanowice, ul. Rajska 3, na działce 519/1, oznaczonego nrem 17 o powierzchni użytkowej 88,83 m2 stanowiącej własność Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 174/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.6. wyrażenie zgody na przejęcie prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego polegającego na zaprojektowaniu i uzyskaniu opinii i decyzji administracyjnych dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 2126K w m. Przeginia wraz z elementami odwodnienia, w gminie Jerzmanowice-Przeginia” (druk nr 175/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.7. zmiany uchwały nr X/82/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 176/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.8. uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 177/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.9. zmiany uchwały nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 178/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.10. wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 179/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.11. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 180/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.12. zmiany Uchwały Nr XV/126/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2020 (druk nr 181/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.13. zmiany uchwały Nr XV/124/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2020-2030 (druk nr 182/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
22-09-2020 - Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach zaprasza na spotkanie autorskie online
Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach zaprasza na spotkanie autorskie online

     Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach zaprasza na spotkanie podróżniczo-przygodowe z Marcinem Koziołem "11 przeżyć w 11 miejscach w godzinę i 11 minut" - udział możliwy po pobraniu linku i hasła dostępu z biblioteki.

dowiedz się więcej
17-09-2020 - Zebranie wiejskie w Jerzmanowicach
Zebranie wiejskie w Jerzmanowicach

19 września, tj. w najbliższą sobotę odbędzie się zebranie wiejskie w Jerzmanowicach. Sołtys wsi zaprasza mieszkańców na  godz. 18.00 do budynku remizy OSP.

Tematy spotkania:
- zmiana przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego w bieżącym roku,
- podział środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok,
- informacja o inwestycjach realizowanych na terenie sołectwa.

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad sanitarnych. Pamiętajcie o maseczkach, dezynfekcji rąk i zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego!

 
dowiedz się więcej
15-09-2020 - XIV EKO Bieg po Dolinie Będkowskiej
XIV EKO Bieg po Dolinie Będkowskiej

Zapraszamy wszystkich pasjonatów biegania: amatorów i zawodowców, młodszych i starszych na XIV EKO Bieg po Dolinie Będkowskiej.

Opłata startowa: 40 zł - dorosły, 20 zł - dziecko. Zapisy pod linkiem ➡️ https://tiny.pl/7jsvw

Mieszkańcom Łaz przypominamy o utrudnieniach, które pojawią się w związku z wydarzeniem. W niedzielę w godz. 10:15 – 10:45 od skrzyżowania z drogą biegnącą z Doliny Będkowskiej w lewo, na odcinku ok. 1,5 km, wprowadzony zostanie tymczasowy zakaz ruchu pojazdów bez wyjątków.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
224
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020