Aktualności

26-03-2019 - WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

31 marca 2019 r.  (niedziela)  odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w trzech sołectwach Gminy Jerzmanowice-Przeginia.  Poniżej wymienione lokale wyborcze będą otwarte dla wyborców w godzinach 8.00-16.00:

 

 ŁAZY: Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach, Łazy 39

PRZEGINIA: Dom Ludowy w Przegini, Przeginia 116a

CZUBROWICE: Szkoła Podstawowa w Czubrowicach, Czubrowice 85

 

                            

Szanowni Państwo,

31 marca 2019 roku będziemy podejmować decyzję o wyborze Sołtysów i Rad Sołeckich w trzech sołectwach naszej Gminy. Wybierzemy osoby, które będą reprezentować lokalne społeczności przez najbliższe pięć lat. Zachęcam do obywatelskiego zaangażowania i zapraszam do udziału w wyborach.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Tomasz Gwizdała

dowiedz się więcej
22-03-2019 - Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - Szansa na Innowacyjne Rolnictwo"
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - Szansa na Innowacyjne Rolnictwo"

Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Powyższe wydarzenia zostały objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenia odbędą się w każdym województwie (harmonogram szkoleń)

Najważniejsze tematy:

 • uwarunkowania i koszty pozyskania energii z OZE,
 • praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE:
  • biogazownie rolnicze,
  • małe elektrownie wodne,
  • instalacje fotowoltaiczne,
  • kotły na biomasę (pellet), 
 • finansowe wsparcie operacyjne:
  • prosument,
  • taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP),
  • aukcje,
 • wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.

Agenda szkolenia

Wśród prelegentów m.in.:

 • użytkownicy poszczególnych rodzajów instalacji OZE,
 • przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki,
 • przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 • przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję, w tym omówienie zagadnień problemowych poruszanych podczas spotkania.

Zarejestruj się już dziś! Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Nabór uczestników szkolenia prowadzony jest w Oddziałach Terenowych KOWR.

Rejestracja na szkolenie pod numerem telefonu

Osoba fizyczna, rejestrując swój udział w szkoleniu, oświadcza o zapoznaniu się z poniższą klauzulą informacyjną oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia przez KOWR przedmiotowego szkolenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „Administrator”) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej „KOWR”) z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.
4. Zebrane podczas rejestracji uczestników organizowanego przez KOWR szkolenia pt. „Odnawialne Źródła Energii – szansa na innowacyjne rolnictwo” zwanego dalej „Szkoleniem”, dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail będą przetwarzane przez Administratora w celu organizacji i obsługi ww. Szkolenia.
5. Zebrane dane osobowe o których mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli za zgodą osoby, której dane dotyczą.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Szkolenia lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przed zakończeniem Szkolenia, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją w Szkoleniu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Po ustaniu celu przetwarzania, tj. po zakończeniu Szkolenia, dane osobowe będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów.
8. Odbiorcami danych osobowych będą uprawnieni pracownicy KOWR oraz inne podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, KOWR nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie Pani/Pan mogła/mógł uczestniczyć w Szkoleniu.

dowiedz się więcej
21-03-2019 - Zebranie wiejskie w Przegini
Zebranie wiejskie w Przegini

Sołtys wsi Przeginia ogłasza zebranie wiejskie w dniu 24 marca 2019 r. o godz. 13.00 (po sumie) w starej Remizie OSP w Przegini.

dowiedz się więcej
21-03-2019 - Usługa edukacyjna - zajęcia grupowe - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. Dobra edukacja dla wszystkich
Usługa edukacyjna - zajęcia grupowe - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. Dobra edukacja dla wszystkich

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa edukacyjna - zajęcia grupowe - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”

Zapytanie zajęcia grupowe
1. Formularz oferty - zadanie nr 1
2. Formularz oferty - zadanie nr 2
3. Zalącznik nr 3 Oswiadczenie
4. Zalącznik nr 4 Oswiadczenie
5. Zalącznik nr 5 Wykaz osób
6. Zalącznik nr 6 wzór umowy
7. Zalącznik nr 7 wzór umowy zlecenie

dowiedz się więcej
21-03-2019 - Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans
Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu


ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”.

Zapytanie zajęcia indywidualne
1. Formularz oferty - zadanie nr 1
2. Formularz oferty - zadanie nr 2
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie
5. Załącznik nr 5 Wykaz osób
6. Załącznik nr 6 wzór umowy
7. Załącznik nr 7 wzór umowy zlecenie

dowiedz się więcej
21-03-2019 - Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest
Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Jerzmanowice – Przeginia przypomina mieszkańcom o akcji odbioru  i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest  od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
Odbierany będzie eternit zdjęty z dachów oraz inne materiały zawierające azbest, zmagazynowane na terenie nieruchomości na paletach, w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu ciężarowego. Osoby zainteresowane odbiorem azbestu z ich nieruchomości w 2019 roku powinny złożyć stosowne wnioski na dzienniku podawczym w budynku Urzędu Gminy.

Formularze wniosków i szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy pok. 124, oraz na stronie internetowej urzędu Gminy.
O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości z terenu gminy Jerzmanowice – Przeginia.

Składając wniosek należy określić rodzaj wyrobu (np. płyty azbestowo- cementowe dla budownictwa), ilość w m2 i Mg.

Dotacja nie obejmuje kosztów demontażu azbestu, zakupu i montażu pokrycia dachowego.
Ponadto prosimy mieszkańców aby zgłaszali do Urzędu Gminy miejsca gdzie azbest zalega lub jest składowany,  abyśmy w ten sposób mogli skuteczniej wpłynąć na efektywność odbioru.

Do pobrania:

Wniosek odbiór Azbestu

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
161
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec