Aktualności

22-01-2019 - Projekt „WSPIERAJ LOKALNIE”
Projekt „WSPIERAJ LOKALNIE”

 

Zapraszamy do rozlicznia PIT'u, przekazania 1% podatku w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.

Darmowy program do rozliczania PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi skuteczną zbiórkę 1% podatku dla lokalnych organizacji.

dowiedz się więcej
22-01-2019 - Wniosek o nadanie medalu Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego
Wniosek o nadanie medalu Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia uprzejmie prosi pary małżeńskie, które w 2019 r. będą obchodzić Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego o składanie wniosków o nadanie medalu do Urzędu Stanu Cywilnego Jerzmanowice-Przeginia w terminie do 11 lutego 2019 r.

Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody.

Uroczystości wręczania odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie organizowane są przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania Jubilatów. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie wręcza Wójt Gminy.

Wnioski o przyznanie odznaczeń dla osób zamieszkałych na terenie gminy  składa się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania Jubilatów.

Wniosek do pobrania :

Wniosek

dowiedz się więcej
21-01-2019 - Transmisja IV sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja IV sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 21.01.2019 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:

(sesja online)

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
17-01-2019 - Prawidłowe zasady segregacji odpadów
Prawidłowe zasady segregacji odpadów

Minimalizuj odpady

Apelujemy do mieszkańców o zgniatanie opakowań plastikowych przed włożeniem do worka, kontenera oraz przestrzeganie zasad segregacji odpadów.

Podstawowe zasady prawidłowej segregacji:

zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed ich wrzuceniem do pojemnika;
– przed wyrzuceniem śmieci papierowych usuń z nich zszywki i inne metalowe lub plastikowe części
– wrzucaj butelki bez nakrętek i korków, ze słoików usuń gumowe uszczelki;
– nie tłucz opakowań szklanych i staraj się żeby wyrzucane szkło było czyste;
– przed wyrzuceniem opakowań po żywności staraj się je wcześniej umyć;
– przed wyrzuceniem siatek foliowych zastanów się czy nie nadadzą się do ponownego wykorzystania np. jako worki na śmieci;
– zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po zużyciu jego zawartości;
– śmieci wyrzucaj tylko do pojemników przeznaczonych dla danego rodzaju odpadów 


Każdy z Nas powinien pracować nad tym, aby ograniczyć ilość powstających odpadów. Wyrzucanie śmieci czy nawet segregacja nie jest rozwiązaniem. Najlepiej zagospodarowane odpady to takie odpady, które w ogóle nie powstają. Zapobiegać powstawaniu odpadów możemy w domu, a nawet trochę wcześniej, bo już w trakcie robienia zakupów. Wybieramy towary porządnie opakowane lecz nie koniecznie w dużą ilość opakowań. Możemy wybrać towary w opakowaniach wielokrotnego użytku. Pamiętajmy mniej odpadów czystsze środowisko.

dowiedz się więcej
16-01-2019 - Program ochrony środowiska przed hałasem
Program ochrony środowiska przed hałasem

Zarząd Województwa Małopolskiego przygotował aktualizację Programu ochrony środowiska przed hasłem dla województwa małopolskiego, który obejmuje tereny wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej  3 mln pojazdów rocznie i wzdłuż linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Aktualizacja ww. Programu obejmuje drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz linie kolejowe  zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

                  W związku z powyższym  Zarząd Województwa  Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ww. Programu . Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie od 25 stycznia 2019 r. na adres e-mail: powietrze@umwm.pl  lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego , ul. Racławicka 56,30-017 Kraków . Projekt programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje projektów, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p.253 , ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym  do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

                  W ramach konsultacji społecznych zapraszam do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 12:00 w auli VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie , ul. Skarbińskiego 5,30-071 Kraków.

dowiedz się więcej
16-01-2019 - IV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
IV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że IV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 21 stycznia 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22

 

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr III/2018 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (druk nr 17/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jerzmanowice – Przeginia na rok 2019r (druk nr 18/2019).
Opinia: Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.3. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 20/2019).
Opinia: Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 21/2019).
Opinia: Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.5. uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 22/2019).
Opinia: Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.6. zmiany Uchwały Nr LVI/354/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 12 października 2018r., dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadania na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 23/2019).
Opinia: Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.7. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 19/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.8. zmiany uchwały Nr XL/290/05 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2015r., dotyczącej uchwalenia statutów sołectw Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 25/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 24/2019).
Opinia: Komisja Rewizyjna
4.10. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji (druk 26/2019).
4.11. Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018 (druk nr 384/2018).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.12. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 385/2018).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

 

dowiedz się więcej
16-01-2019 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

ZAWIADOMIENIE

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 17 stycznia 2019r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Pismo Pełnomocnika Grupy Trzeźwości w sprawie zabezpieczenia środków na organizację Dnia Trzeźwości Gminy.
 4. Pismo Sołtysa wsi Łazy w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2019 rok środków na modernizację drogi Łazy Jawór.
 5. Pismo w sprawie wsparcia finansowego firmy przewozowej Unibus.
 6. Pismo radnego z miejscowości Gotkowice w sprawie uwzględnienia w budżecie gminy na 2019r środków na budowę placu zabaw we wsi Gotkowice.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/05 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2015r., dotyczącej uchwalenia statutów sołectw Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk 25/2019).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 385/2018).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018 (druk nr 384/2018).
 10. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

                                                                                                Wiceprzewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

            Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
153
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec