Zanieczyszczenie wody

Teren Gminy znajduje się w dorzeczach 3 rzek: Rudawy, Prądnika i Białej Przemszy. W dorzeczu Białej Przemszy znajduje się północno – zachodni skrawek gminy, w dorzeczu Prądnika – wieś Sąspów, natomiast pozostała część gminy w dorzeczu Rudawy.

Do rzek tych spływają wody w potoków: do Rudawy m. in. Szklarka wraz z Racławką, do Prądnika – Sąspówka. Rzeka Rudawa stanowi jedno ze źródeł zaopatrzenia w wodę aglomeracji krakowskiej. Największymi zagrożeniami dla stanu czystości jej wód są spływające wraz z wodami opadowymi z obszarów eksploatowanych rolniczo nawozy i środki chemiczne ochrony roślin, nieoczyszczone ścieki i ich zrzuty z wypełnionych szamb.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. nr 204, poz.1728). W 2008 przeprowadzona badania w zlewni rzeki Rudawa.


Tabela: Ocena wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2008 roku.


Tabela: Zmiany jakości wód przeznaczonych do spożycia w latach 2004 - 2008

Ustala się trzy kategorie jakości wody, w zależności od wartości granicznych wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane standardowym procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia:

  1. kategoria A1 — woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji;
  2. kategoria A2 — woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji,dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowania końcowego);
  3. kategoria A3 — woda wymagająca wysoko sprawnegouzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym,dezynfekcji (ozonowania, chlorowania końcowego).


Wody rzeki Rudawka klasyfikują się do kategorii A3, a więc do wód wymagających wysokosprawnego uzdatniania. Ocenę stanu wód dokonana również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162 poz. 1008). Ocena ta będzie weryfikowana.

  • Dane o Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP): Rudawa do Racławki;
  • Ocena biologiczna: klasa III;
  • Ocena elementów fizykochemicznych wspierających elementy biologiczne: Y – przekroczone wartości graniczne do stanu dobrego i wyższego niż dobry;
  • Ocena substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego: N – nie przekraczają;
  • Stan/potencjał ekologiczny: stan umiarkowany;
  • Stan chemiczny: brak danych
  • Stan jednolitych części wód (JCWP) powierzchniowych: zły stan wód.

Według wstępnej oceny, stan wód powierzchniowych jest zły.

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec