Zakład Wodociągi Gminne

Dane kontaktowe:
Jerzmanowice ul. Rajska 24, 32-048 Jerzmanowice
telefon: 12 389 50 23
e-mail. biuro@zwgjerzmanowice.pl
www.zwgjerzmanowice.pl
BIP: http://bip.malopolska.pl/zbwgwjerzmanowicach/Article/get/id,440192.html

godziny otwarcia: 

 • poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Dyrektor: mgr inż. Marcin SYNOWIEC
przyjmuje strony po uprzednim kontaktcie telefonicznym

Telefon Alarmowy- tel. 735 964 626

Przedmiotem działania Zakładu jest:

 • produkcja, magazynowanie i dostarczanie wody zdatnej do picia do miejsc jej zużycia w celu zaspokojenia potrzeb ludności,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych w ramach posiadanej kanalizacji.

CENNIK USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH
związanych z prowadzeniem działalności statutowej przez Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach w zakresie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
pobierz cennik (pdf)

TARYFY
dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice - Przeginia dla Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach
pobierz taryfy (pdf)

WZORY DOKUMENTÓW
wszystkie niezbędne druki formularzy dostępne są w zakładce Wzory pism.
 

Należności z tytułu wykonanych przez Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach usług można wpłacać na rachunek bankowy
nr: 13 85890006 0150 0000 0390 0010
lub w kasie Urzędu Gminy
w godz. poniedziałek – piątek: 8.00 - 15.45

Tryb postępowania w celu zapewnienia doprowadzenia wody
i odprowadzenia ścieków bytowych

 1. Wniosek o podanie warunków technicznych dla wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wniosek należy składać do Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach:
ul. Rajska 24, 32-048 Jerzmanowice, tel. 012 398 50 23
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
lub za pośrednictwem poczty.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych urządzeń stanowiących uzbrojenie terenu,
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości której dotyczy wniosek.

Zakład Wodociągi Gminne określa szczegółowe warunki techniczne wykonania przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach (jeżeli istnieją możliwości podłączenia do sieci) termin ten może być przedłużony do 30 dni.

 1. Wykonanie Projektu zagospodarowania budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
  Na podstawie otrzymanych warunków należy opracować projekt zagospodarowania budowy przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Wykonanie projektu należy zlecić projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych. Do dokumentacji powinny być dołączone wszystkie niezbędne uzgodnienia, np.:
 • uzgodnienie Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej , Kraków ul. Przy Moście 1
 • zezwolenie wydane przez Zarządcę drogi na wprowadzenie rurociągu w pas drogowy Wykonany Projekt zagospodarowania należy złożyć w 3 egzemplarzach do uzgodnienia w tutejszym Zakładzie.

Zakład Wodociągi Gminne rozpatruje złożony do uzgodnienia Projekt zagospodarowania budowy przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia Projektu . Inwestor ma prawo uzgodniony przez tut. Zakład projekt zagospodarowania złożyć do Starosty Powiatu Krakowskiego (Kraków, al Słowackiego 20) celem uzyskania przyjęcia zgłoszenia na budowę bez uwag. Zgodnie a art. 29a ustawy "Prawo budowlane" Inwestor ma możliwość realizacji przyłączy bez takiego zgłoszenia.

III. Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Po spełnieniu procedury określonej w punkcie II Inwestor zleca na własny koszt uprawnionemu Wykonawcy realizację budowy przyłącza według zatwierdzonego projektu (bez wodomierza głównego).

 1. Wcinka do rurociągu musi być wykonana pod nadzorem tutejszego Zakładu i przed rozpoczęciem Inwestor zgłasza termin jej wykonania Zakładowi.
 2. Wykonane podłączenie należy zgłosić do odbioru technicznego w trakcie wykonawstwa, na otwartym wykopie.
 3. Wykop należy zasypać po dokonaniu odbioru technicznego i naniesieniu dokładnej inwentaryzacji powykonawczej. Teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.
 4. Na trasie przyłączy należy pozostawić niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu szerokości 2,0m.
 5. Naprawy ewentualnych szkód, wyrządzonych w skutek wykonywania robót instalacyjnych dokona na własny koszt Inwestor.
 1. Uruchomienie dostawy wody i/lub odbioru ścieków.
  Inwestor zgłasza pisemnie Zakładowi Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach gotowość do odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego (bez wodomierza głównego) i/lub przyłącza kanalizacyjnego.
  Przedmiotowe zgłoszenie musi zawierać :
 1. Oświadczenie wykonawcy posiadającego uprawnienia wymagane polskim ustawodawstwem, że wykonał przyłączenie zgodnie z zatwierdzonym projektem, ewentualnymi warunkami decyzji pozwolenia na budowę, innymi przepisami, oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) drogi.
 2. W razie odstępstwa od zatwierdzonego projektu dokonanych podczas wykonywania robót należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu z naniesio- nymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniony opis. Przedmiotowe rysunki muszą być potwierdzone przez Projektanta
 3. Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowy przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego.
 4. Wykonany przez Wykonawcę lub Inwestora szkic powykonawczy przyłącza z naniesionymi domiarami do charakterystycznych stałych punktów terenu, pozwalający na precyzyjne odtworzenie trasy przebiegu rurociągu.
 5. Inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza lub Deklarację Inwestora że wykonane przyłącze zostanie zinwentaryzowane geodezyjnie i wprowadzone do zasobów geodezyjnych Starosty Powiatu Krakowskiego.
 6. Do wglądu - Umowę zawartą przez Inwestora z Urzędem Gminy Jerzmanowice - Przeginia na partycypację w kosztach budowy kanalizacji - dotyczy przyłączenia do kanalizacji sanitarnej,
 7. Podanie kontaktu telefonicznego lub innego.

W terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłączenia.
Dokumentem potwierdzającym skuteczność odbioru jest obustronnie podpisany protokół odbioru technicznego przyłączenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

(do zaworu za wodomierzem głównym włącznie lub do studzienki kanalizacyjnej położonej na terenie nieruchomości której dotyczy odbiór).
Po dokonaniu odbioru przyłącza wodociągowego inwestor zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 290,97 zł netto na podstawie faktury wystawionej przez Zakład, za przyłączenie do urządzeń wodociągowych na konto: BSR Kraków: 13 8589 0006 0150 0000 0390 0010
Inwestor może dokonać przeniesienia własności odebranego technicznie wodociągu i/lub kanalizacji na rzecz Gminy Jerzmanowice-Przeginia poprzez podpisanie Umowy przeniesienia własności.
Niezwłocznie po dokonaniu powyższego tutejszy Zakład podpisuje umowę o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków bytowych, dokonuje montażu wodomierza głównego i rozpoczyna dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec