Decyzje środowiskowe

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a także przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 72 ust. 1 i ust. 1 a w/w ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

 1. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (...)
 2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych (...)
 3. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...)
 4. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (...)
 5. decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny (...)
 6. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (...)
 7. decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych (...)
 8. decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów (...)
 9. decyzji o zmianie lasu na użytek rolny (...)
 10. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (...)
 11. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (...)
 12. decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady (...)
 13. decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 (...)
 14. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (...)
 15. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu (...)
 16. decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (...)
 17. decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (...)
 18. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 19. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej (...)
 20. zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych (...)
 21. decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska (...)
 22. zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (...)

lub przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W ustawie wskazane są również pewne odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72).

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia.

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec