Podatek rolny

Podatnik:
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:

 • są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
 • są użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
  • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

 

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych:
(Inne przeliczniki gdyż jesteśmy w innym okręgu podatkowym!!)

Rodzaje użytków rolnych:

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Klasy użytków rolnych

przeliczniki

I

1,80

1,60

II

1,65

1,35

IIIa

1,50

-----

III

-----

1,15

IIIb

1,25

-----

IVa

1,00

-----

IV

-----

0,70

IVb

0,75

-----

V

0,30

0,20

VI

0,15

0,15

Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych dla gruntów ornych, z tym, że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa .
Grunty pod stawami zarybionymi bez względu na miejsce położenia przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

 • 1 ha stawu zarybionego łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem - 1,0 ha przeliczeniowy;
 • 1 ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb - 0,20 ha przeliczeniowego.

Grunty pod stawami niezarybionymi przelicza się na hektary przeliczeniowe według powyższych przeliczników.
Poza podatkiem rolnym podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny. Nie płaci natomiast podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej oraz w gospodarstwach rolnych – w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, budynki gospodarcze lub ich części związane z działalnością rolniczą.

 

Stawki podatku rolnego:

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 787)

UWAGA!
Jeżeli podatnik zdecyduje się prowadzić działalność gospodarczą inną niż rolnicza w budynkach lub ich częściach bądź też na całej powierzchni gruntu lub jego części – zapłaci podatek od nieruchomości według stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Obowiązek podatkowy:

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru: INRL-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:

 1. Składać, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, której częściami są: DR-1 - deklaracja na podatek rolny, DR-1/A – załącznik do deklaracji na podatek rolny.
 1. Odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

UWAGA:
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
 


TERMINY WPŁAT

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada roku podatkowego.

 

UWAGA!
Jeżeli podatnik zdecyduje się prowadzić działalność gospodarczą inną niż rolnicza w budynkach lub ich częściach bądź też na całej powierzchni gruntu lub jego części – zapłaci podatek od nieruchomości według stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej.

 •  

WPŁATY

 • w kasie Urzędu Gminy
 • na konto - BSR Kraków/oddział Jerzmanowice 40 8589 0006 0150 0000 0390 0009
   
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec