Aktualności

17-10-2019 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 21 października 2019r. o godz. 16.20 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice     ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2020 (druk nr 103/2019).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 100/2019).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (druk nr 101/2019).
 6. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                    

Wiceprzewodniczący

Komisji Oświaty Kultury Sportu

Zdrowia i Pomocy Społecznej

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
17-10-2019 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 21 października 2019 r. o godz. 16.00    w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Pismo w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2020 rok środków finansowych na wykonanie prac inwestycyjnych w miejscowości Łazy.
 4. Pismo w sprawie oferty sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Łazy.
 5. Pisma złożone do Urzędu Gminy w dniu 27.09.2019 r. w sprawie zmiany studium.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/85/2019 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 22.07.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 102/2019).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

 

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
17-10-2019 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 21 października 2019r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Pismo w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2020 rok środków finansowych na wykonanie prac inwestycyjnych w miejscowości Łazy.
 4. Pismo Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w sprawie przyznania dofinansowania na działalność bieżącą w 2020 roku.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (druk nr 97/2019).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 99/2019).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 98/2019).
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

            Tomasz Chochół

dowiedz się więcej
15-10-2019 - XIII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XIII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XIII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 21 października 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XII/2019 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. przekazania wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (druk nr 97/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.2. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2020 (druk nr 103/2019).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 99/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.4. przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 100/2019).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.5. uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (druk nr 101/2019).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.6. zmiany Uchwały nr X/85/2019 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 22.07.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 102/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
4.7. zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 98/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
15-10-2019 - Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

 Wnioski można składać od 09.09.2019 r. do 20.12.2019 r.

regulamin udzielania dotacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się na ►www.nfosigw.gov.pl

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

dowiedz się więcej
1
. . .
3 4 5
. . .
188
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec