Gminny Ośrodek Kultury

Dane kontaktowe:
siedziba ośrodka mieści się w budynku CIS
Jerzmanowice ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice
12 389 51 97
www.gok.jerzmanowice.eu
gok@jerzmanowice.eu

godziny otwarcia: poniedziałk 9:00 - 17:00, wtorek - piątek 8:00 - 16:00

p.o. Dyrektora: mgr TOMASZ DRAŻNIOWSKI

GOK prowadzi działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu, udostępnianiu i ochronie dóbr kultury.

GOK realizuje swoje funkcje poprzez:

 • podejmowanie zadań z zakresu animacji kulturalnej środowiska
 • ułatwianie mieszkańcom gminy kontaktów ze sztuką profesjonalną
 • sprawowanie mecenatu nad nieprofesjonalną (samorodną) twórczością artystyczną
 • organizowanie form edukacji estetycznej dzieci i młodzieży

GOK może świadczyć usługi z zakresu zdobywania i pogłębiania wiedzy - np. organizując kursy, oraz w zależności od swoich możliwości technicznych świadczyć usługi:

 • plastyczne,
 • fotograficzne,
 • filmowe,
 • organizować imprezy zlecone okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe i inne,
 • organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne.

GOK prowadzi również działalność w zakresie promocji gminy polegającą na:

 • przygotowaniu materiałów promujących gminę,
 • udziale w targach turystycznych i imprezach plenerowych,
 • współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi się promocją gminy i zrównoważonym rozwojem społeczności lokalnych,
 • inicjowaniu i pozyskiwaniu środków na zadania z zakresu infrastruktury turystycznej,
 • prezentacja walorów i osiągnięć gminy,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami kulturalnymi,
 • upowszechnianie i popularyzacja turystyki.
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec