Komitet "Nasza Wspólnota Jurajska"

Komitet "Nasza Wspólnota Jurajska"
Komitet "Nasza Wspólnota Jurajska"

KOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"

Szanowni Mieszkańcy!

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Ojcowski Park Narodowy opiniując studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowice-Przeginia na etapie uzgodnień negatywnie zaopiniował kolejny raz ustalenia studium dotyczące przeznaczenia terenów rolnych i przekształcenie ich na cele budowlane.

Nie zgadzamy się na restrykcyjne zapisy, którym ogranicza się nasze prawo własności do swobodnego dysponowania nim.

Żądamy:
Konsultacji z mieszkańcami.
Przestrzegania prawa własności.
Prawa do zabudowy wzdłuż istniejących dróg.
Prawa do podmiotowego traktowania.

Żądamy konsultacji z Komitetem w wyżej poruszonych kwestiach.

dowiedz się więcej
1
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec