Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina"


Gmina Jerzmanowice - Przeginia została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" w dniu 10 maja 2012 roku. Dla Gminy Jerzmanowice - Przeginia to wielkie wyróżnienie, a tym samym obszar naszej gminy nie stanowi już "białej plamy" na mapie województwa małopolskiego jako gminy nie będącej w żadnym LGD.

LGD "Jurajska Kraina" jest to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawę jakości życia mieszkańców. Partnerstwo przybrało formę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Powstało w 2007 roku w porozumieniu mieszkańców i samorządów czterech gmin: Sułoszowa, Skała, Iwanowice i Słomniki.

Stowarzyszenia - Lokalne Grupy Działania powstały w związku z Programem Leader realizowanym w Europie od 1991 roku, a w Polsce od 2004 roku. Leader jest częścią większego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW, określony jako tzw. Oś 4 – Leader w tym Programie. PROW jest jednym z kilku tzw. programów operacyjnych, które określają sposób wykorzystania środków unijnych w Polsce i dotyczy rozwoju obszarów wiejskich i małych miast.
O większość środków z PROW, podobnie jak w innych programach operacyjnych, należy zabiegać, składając projekty, w odpowiednich instytucjach wdrożeniowych – Urzędzie Marszałkowskim, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, departamentach różnych Ministerstw. Warunki ubiegania się o środki określane są w ministerstwach i w Urzędach Marszałkowskich. W Programie Leader jest inaczej. Społeczność wiejska danego obszaru, określonego przez nią dobrowolnie, powołuje organizację – specjalne stowarzyszenie zwane Lokalną Grupą Działania - LGD.
Ta organizacja opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju - LSR. W tej Strategii LGD zawiera, jakie rodzaje projektów preferuje dla jej realizacji, określa sposób oceny projektów. Później po zatwierdzeniu Strategii przez Urząd Marszałkowski, zbiera projekty od Beneficjentów, dokonuje oceny ich zgodności ze Strategią, wybiera projekty do dofinansowania, ustala listy projektów wg określonych przez siebie w Strategii kryteriów oceny i przekazuje listy do odpowiednich instytucji wdrożeniowych, gdzie projekty, w kolejności podanej na listach, poddawane są tylko ocenie formalnej (w przypadku braków, Beneficjent wzywany jest do ich uzupełnienia), a następnie zawierane są umowy z Beneficjentami.


Misja LGD "Jurajska Kraina":
Stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszaru przy pełnym wykorzystaniu jego walorów, minimalizowanie zagrożeń i negatywnego wpływu czynników destabilizujących rozwój. Aktywizacja lokalnej społeczności, tworzenie warunków do rozwoju gospodarki i modernizacji rolnictwa.

Wizja LGD "Jurajska Kraina":
Obszar działania LGD "Jurajska Kraina" obszarem aktywnego życia społecznego, nowoczesnego rolnictwa, rozwiniętej gospodarki i czystego środowiska, co zapewnia wysoki poziom życia mieszkańcom i sprawia, że jest on jedynym z najatrakcyjniejszych zakątków regionu.
 

KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA

  • Przystąpienie Gminy Jerzmanowice - Przeginia do LGD Jurajska Kraina to przede wszystkim poprawa jakości życia lokalnej społeczności, wzrost jej aktywności, lepsze zdefiniowanie problemów obszaru działania LGD, wzmocnienie kapitału społecznego, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju naszego obszaru, a także nowe inicjatywy społeczne
  • Środki przeznaczone dla Polski w Programie Leader na okres programowania 2007 - 2014 zostały przeliczone na 1 mieszkańca. Dla obszaru Gminy Jerzmanowice - Przeginia zarezerwowane jest ok. 1 600 000 złotych. Wstępując do LGD "Jurajska Kraina" mieszkańcy gminy będą mogli wykorzystać te środki zgodnie z zapisami LSR (Lokalnej Strategii Rozwoju) – dokumentu na podstawie którego działa LGD "Jurajska Kraina". Warto zauważyć iż główne cele strategiczne LSR wpisują się w pełni w Strategię Rozwoju Gminy Jerzmanowice – Przeginia jaką podjęto w 2009 roku.
  • Aplikować można o środki m.in. z zakresu: kultury, edukacji, sportu i rekreacji, promocji obszaru i jego walorów, aktywizacji lokalnej społeczności, rozwoju turystyki, promocji przedsiębiorczości i ożywienia gospodarki, współpracy z innymi stowarzyszeniami w celu realizacji działań zgodnych z LSR.

 

Więcej informacji o LGD "Jurajska Kraina" można znaleźć na stronie www stowarzyszenia
www.jurajskakraina.pl  

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec