Zanieczyszczenie powietrza

Na stan zanieczyszczenia powietrza w Gminie Jerzmanowice – Przeginia wpływają emisje zanieczyszczeń pochodzące z aglomeracji krakowskiej, a także zanieczyszczenia lokalne z emisji komunikacyjnych z drogi krajowej Kraków – Olkusz.

W sezonie zimowym zostaje zwiększony poziom zanieczyszczeń na co wpływ ma emisja niska z lokalnych kotłowni czy palenisk indywidualnych, jednakże stwierdzić można , że na terenie gminy brak jest większych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadziła badania na terenach parków narodowych. W tym celu zostało wyznaczonych sześć stacji pomiarowych, z których jedna znajdowała się na obszarze Gminy Jerzmanowice – Przeginia. Stacje te służyły jako punkty pomiarów do badań zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu i dwutlenkiem siarki metodą pasywną na obszarze województwa małopolskiego. Według przeprowadzonych badań wykazano, że w żadnym punkcie nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów średniorocznego stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki pomiarów.


Tabela: Zbiorcze zestawienie średniorocznych stężeń SO2 i NO2 w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenach parków narodowych w 2007 roku

Najwyższe stężenia średnioroczne dwutlenku azotu 8,4 μg/m3 wystąpiły w punkcie Łysa Polana znajdującym się na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz w punkcie znajdującym się na terenie omawianej Gminy – Jerzmanowicach – Lepianka, leżącego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Większe nasilenie emisji zanieczyszczeń, mających charakter typowo komunikacyjny wynika z umiejscowienia tych dwóch punktów w pobliżu ruchu drogowego, gdyż przykładowo punkt Jerzmanowice – Przeginia znajduje się w niedalekiej odległości od drogi krajowej nr 94. Z kolei stężenia średnioroczne dwutlenku siarki kształtowały się na niskim poziomie we wszystkich parkach od 25% poziomu dopuszczalnego w punkcie w Nieznajomej (Babiogórski Park Narodowy) do 68% w punkcie Jerzmanowice – Lepianka (Ojcowski Park Narodowy).


Tabela: Średnioroczne stężenie SO2 i NO2 w parkach narodowych

Ocena jakości powietrza i wynikające z nich działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami, obejmującymi teren całego kraju. Obszar Gminy Jerzmanowice – Przeginia znajduje się w strefie krakowsko-wielickiej.


Tabela: Strefa krakowsko-wielicka

Określając stan jakości powietrza oparto się o „Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2007 roku”. W celu sklasyfikowania danego obszaru pod względem jakości powietrza przyjęto podział na trzy rodzaje stref:

  • klasa A – gdy poziom stężeń zanieczyszczeń nie przekracza dopuszczalnych norm,
  • klasa B – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, ale nie przekracza poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,
  • klasa C – gdy stężenie zanieczyszczeń przekracza dopuszczalne poziomy powiększone o margines tolerancji.

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza dla strefy krakowsko - wielickiej została ustalona klasa C pod względem ochrony zdrowia, natomiast klasa A dla kryteriów ochrony roślin. Ocen poziomu zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych strefach województwa małopolskiego wykonano w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych w stanowiskach pomiarowych metodami: automatycznymi, manualnymi i pasywnymi, funkcjonujących zgodnie z wojewódzkim programem monitoringu środowiska. Wyniki klasyfikacji strefy krakowsko – wielickiej przedstawiono w tabeli poniżej.


Tabela: Klasy stresy krakowsko – wielickiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (dla obszarów zwykłych i uzdrowisk) 

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec