Aktualności

23-10-2020 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 26 października 2020 r. o godz.  16.30 w trybie zdalnym.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 354m², usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Przeginia nr 371, na okres 5 lat (druk nr 184/2020).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary przy realizacji zadania polegającego na likwidacji Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary wyznaczonej uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego (Uchwała nr VI/82/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 marca 2015r.  1330 ) i wyznaczenia nowej Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary (druk nr 190/2020).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego


Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
22-10-2020 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 26 października 2020r. o godz. 15.30 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 185/2020).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 188/2020).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/126/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2020 (druk nr 186/2020).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2020-2030 (druk nr 187/2020).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski
 8. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                         Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
21-10-2020 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 26 października 2020r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2021 (druk nr 189/2020).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                    

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
20-10-2020 - XXV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XXV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 26 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXIV/2020 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Informacja na temat realizacji pierwszego etapu prac nad sporządzeniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary przy realizacji zadania polegającego na likwidacji Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary wyznaczonej uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego (Uchwała nr VI/82/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 marca 2015r. Poz. 1330 ) i wyznaczenia nowej Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary (druk nr 190/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.2. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 354m², usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Przeginia nr 371, na okres 5 lat (druk nr 184/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.3. wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej Przeginia działka nr 882/6 (druk nr 171/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.4. przekazania dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 185/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 188/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.6. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2021 (druk nr 189/2020).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.7. zmiany Uchwały Nr XV/126/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2020 (druk nr 186/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.8. zmiany uchwały Nr XV/124/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2020-2030 (druk nr 187/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
19-10-2020 - Dotacje na małe przetwórstwo i RHD
Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, która finansowana jest z budżetu  PROW na lata 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

 Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.  

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.  

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
227
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020