Aktualności

12-03-2015 - Podsumowanie spotkania dot. alternatywnych źródeł energii
Podsumowanie spotkania dot. alternatywnych źródeł energii

Dnia 9 marca 2015 roku Wójt spotkał się z Sołtysami i Radnymi Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Spotkanie dotyczyło zrównoważonego rozwoju Gminy, budowy biogazowni oraz problemu ograniczenia niskiej emisji.

W spotkaniu udział wzięli eksperci: dr Jacek Biskupski (ds. Energetyki Słonecznej) i Krzysztof Kozendra (Biogaz Energetyka). Podczas spotkania przedstawiona została koncepcja zrównoważonego rozwoju wraz z jej niezależnością energetyczną poprzez budowę biogazowni rolniczych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Została wyjaśniona zasada działania biogazowni, w której będzie wytwarzany biogaz, z którego w procesie spalania można uzyskać energię elektryczną i energię cieplną . Ciepło w dużej części wykorzystane zostanie np. do osuszania zużytej biomasy, która może wrócić na pola rolników w postaci naturalnego nawozu –lub zostać przetworzona na pelet, biogazownia nie będzie produkować więc żadnych odpadów. Reszta ciepła mogłaby być wykorzystana do ogrzewania domów lub sprzedana innym podmiotom gospodarczym. Podobnie będzie z prądem. Jeśli jednak nie wszystko uda się sprzedać odbiorcom bezpośrednim, energia elektryczna trafi do sieci przesyłowej. Najważniejszą rolę w powstaniu biogazowni odgrywają rolnicy, których zadaniem będzie dostarczanie surowca do biogazowni. Radni i sołtysi akceptują pomysł budowy biogazowni, który mógłby w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia rynku zbytu dla wielu produktów rolnych.

Drugim tematem poruszanym podczas spotkania był Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Elementem niezbędnym do wyliczenia kosztów realizacji programu konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła i zużycia paliw w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy. W tym celu Urząd opracował ankiety. Wypełnienie ankiet przez wszystkich mieszkańców Gminy jest niezbędne do przygotowania Programu. Program Ograniczania Niskiej Emisji ma na celu określenie możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, między innymi poprzez likwidację starych nieefektywnych palenisk (zastąpienie ich nowoczesnymi piecami jak również zainteresowania mieszkańców innymi paliwami służącymi do ogrzewania domów tj. biomasy), a co za tym idzie poprawienie jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. Dzięki Programowi Ograniczania Niskiej Emisji, Gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie dla właścicieli budynków mieszkalnych, między innymi na likwidację oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła.

dowiedz się więcej
12-03-2015 - Informacja Wójta - plan kanalizacji w Jerzmanowicach i Sąspowie
Informacja Wójta - plan kanalizacji w Jerzmanowicach i Sąspowie

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że od tego miesiąca. tj. marca 2015 r. na zlecenie Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, firma projektowa PRO-PLAN INŻYNIERIA, ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław, wykonująca projekt budowlany "Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów" przystąpi do przeprowadzenia konsultacji i uzgodnień z mieszkańcami w/w miejscowościach dotyczących trasy planowanej sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym przedstawiciele firmy projektowej osobiście będą przeprowadzać wywiady terenowe oraz zbierać oświadczenia o wyrażeniu zgody na projektowany odcinek sieci.

dowiedz się więcej
11-03-2015 - Podsumowanie OTWP - Eliminacje Gminne 2015
Podsumowanie OTWP - Eliminacje Gminne 2015

Dnia 6 marca w Urzędzie Gminy odbyły się eliminacje gminne profilaktyczno – pożarniczego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej skupia młodych ludzi zainteresowanych tematyką pożarnictwa i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Celem tego Turnieju nie jest rywalizacja o największe "trofea" lecz przede wszystkim pogłębianie swojej wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, ochrony ludności i ekologii, które pomagają poznawać przyczyny oraz skutki powstawania zagrożeń a tym samym im przeciwdziałać.

Uczestnicy pisali test wyboru który sprawdzało trzyosobowe jury składające się z Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Sylwii Kozera, Komendanta Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jerzego Adamczyk, Pracownika Urzędu Gminy Weroniki Kołodziejczyk. W poszczególnych kategoriach wiekowych wyróżniły się następujący uczestnicy którzy automatycznie zostali zakwalifikowani do reprezentacji naszej gminy w eliminacjach powiatowych:

Aleksandra Kania – Gimnazjum Przeginia
Radosław Drapała – Szkoła Podstawowa Gotkowice

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Stanisław Piksa wraz z Jerzym Adamczyk Komendantem ZOG ZOSP RP złożyli gratulacje wszystkim uczestnikom wręczyli dyplomy oraz nagrody upominki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy ogromnej wiedzy pożarniczej.

dowiedz się więcej
11-03-2015 - Wynik - III Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)
Wynik - III Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO W DNIU 9 MARCA 2015 ROKU
„II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, POŁOŻONEGO W BUDYNKU REMIZY OSP, CZUBROWICE 180B”

W dniu 09.03.2015 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B (sala konferencyjna, I piętro) został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.

pobierz treść protokołu


Artykuł powiązany:

11/02/2015 - III Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

dowiedz się więcej
10-03-2015 - Konkurs wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku
Konkurs wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku

Zarządzenie Nr O/20/2015
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 10.03.2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku

Na podstawie na podstawie § 6 uchwały Nr XXII/105/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz uchwały Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz uchwały Nr XXXI/155/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku, którego zasady i tryb określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie powierza się do wykonania Sekretarzowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dowiedz się więcej
02-03-2015 - Zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy
Zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy

Mając na uwadze poprawę obsługi interesantów oraz przepływ informacji pomiędzy referatami dokonano reorganizacji w tut. urzędzie. Poniżej przedstawiamy nowe rozmieszczenie działów oraz numery telefonów (kolorem czerwonym zaznaczono zmiany). Telefon główny 12 38 95 247 (centrala)

PARTER

pok. 111

Dziennik Podawczy

wew. 111

pok. 112

Kasa

wew. 112

pok. 113

Podatki

wew. 113

pok. 114

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności i sprawy wojskowe

Ewidencja Działalności Gospodarczej

wew. 114

wew. 133

wew. 133


I PIĘTRO

pok. 115

Księgowość

wew. 115

pok. 116

Skarbnik Gminy, Kierownik Ref. Finansów, Podatków i Planowania

wew. 116

pok. 117

Biuro Rady Gminy

Informatyk

wew. 117

pok. 118

Kadry, Kierownik Ref. Organizacyjnego

wew. 118

pok. 119

Oświata i zdrowie

wew. 119

pok. 120

Inwestycje

Gospodarka komunalna

Fundusze zewnętrzne

Zamówienia publiczne

wew. 120

pok. 121

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wew. 121

pok. 122

Geodeta

Planowanie przestrzenne

wew. 128

wew. 122

pok. 123

Drogi, Kier. Ref. Infrastruktury

wew. 123

pok. 124

Rolnictwo i Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami komunalnymi

wew. 124

pok. 132

Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna, Ochrona Przeciwpożarowa

Archiwum, czas pracy (punkt Archiwum wew. 134)

wew. 132


II PIĘTRO

pok. 125

-

wew. 131

pok. 126

Sekretariat

wew. 126

pok. 127

Zastępca Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

wew. 127

pok. 128

Wójt Gminy

wew. 126

pok. 129

-

wew. 129

pok. 130

Sala konferencyjna

wew. 130

 

dowiedz się więcej
27-02-2015 - 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych

"Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji
za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych,
za krew przelaną w obronie Ojczyzny" (Lech Kaczyński)

Określenie żołnierze wyklęci oznacza żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. XX wieku, ostatni żołnierz wyklęty to Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) prawie dwadzieścia lat po wojnie – 21 października 1963 roku.

więcej informacji http://www.wykleci.ipn.gov.pl/

dowiedz się więcej
1
. . .
179 180 181
. . .
216
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020