Aktualności

01-04-2015 - Rozstrzygnięcie konkursu wniosków - sport 2015
Rozstrzygnięcie konkursu wniosków - sport 2015

ZARZĄDZENIE Nr O/35/2015
Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.0.594 tj.), art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie (t.j. Dz. U. 2014. poz. 715 ze zm. ) w zw. z art. 221 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013.0.885 tj.) oraz na podstawie § 9 Uchwały Nr XXII/105/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 r., w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, oraz uchwały Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania jak również zarządzenia Nr O/20/2015 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 10 marca 2015 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku, oraz uwzględniając propozycje Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr O/26/2012 Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej zarządzam, co następuje:

§ 1.

Udziela się dotacji z budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na realizację poniższych zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2015 roku, realizowanych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku w ramach otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku:

Lp.

Zadanie

Wnioskodawca

Kwota dotacji

1

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wspieranie udziału w rozgrywkach piłki nożnej, organizowanych przez związki sportowe”

Ludowy Klub Sportowy „Promień” Przeginia

24 000,00 zł

2

„Sport dzieci i młodzieży – Gmina Jerzmanowice – Przeginia 2015 rok”

Gminny Szkolny Związek Sportowy
w Przegini

30 000,00 zł

3

„Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu przez stowarzyszenia, kluby sportowe i szkolne związki sportowe poprzez organizację i prowadzenie szkolenia sportowego, organizowanie rozgrywek, zawodów, turniejów”

Ludowy Klub Sportowy „FITBALL” Szklary

19 000,00 zł

4

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku”

Klub Sportowy „Płomień 2010” Jerzmanowice

 

22 000,00 zł

§ 2.

Udzielona dotacja podlega rozliczeniu, a w przypadku nie uzyskania zamierzonych przez wnioskodawców rezultatów, nastąpi proporcjonalny zwrot uzyskanej dotacji lub w przypadku ponownego starania się o dotacje na rok 2016 jej obniżenie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dowiedz się więcej
30-03-2015 - Nabór wniosków - usuwanie AZBESTU 2015
Nabór wniosków - usuwanie AZBESTU 2015

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2015 roku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 18 marca 2015 r. do 15 maja 2015 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej. UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, adres: 32-048 Jerzmanowice 372B pokój 124.Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Renaty Kaczmarczyk-Rusek w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, pok. nr 124 oraz pod numerem telefonu 12 3895 247 wew. 128

dowiedz się więcej
25-03-2015 - Informacja o zaistniałej sytuacji w dn. 25 III 2015 r. w Zespole Szkół w Przegini
Informacja o zaistniałej sytuacji w dn. 25 III 2015 r. w Zespole Szkół w Przegini

W dniu dzisiejszym w budynku Zespołu Szkół w Przegini miała miejsce wyjątkowa sytuacja, związana z podejrzeniem zatrucia kilku uczniów. Dyrektor Zespołu Szkół, celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla uczniów i nauczycieli, podjął decyzję o konieczności opuszczenia budynku przez wszystkie osoby tam przebywające. Jednocześnie została wezwana specjalistyczna jednostka Państwowej Straży Pożarnej, a także Pogotowie Ratunkowe. Po przeprowadzeniu przez Jednostkę Państwowej Straży Pożarnej kontroli wszystkich pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, nie stwierdzono obecności gazu, tlenku węgla, ani innych szkodliwych substancji. Pomimo tego, mając na względzie bezpieczeństwo uczniów, część z nich profilaktycznie została przewieziona autobusem (pod opieką rodziców, nauczycieli oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego) na badania lekarskie, by wykluczyć wszelkie wątpliwości co do stanu zdrowia. Na miejscu zostali również przebadani przez służby medyczne pozostali uczniowie.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, co do warunków panujących w budynku Zespołu Szkół, pozostała część uczniów powróciła na planowe zajęcia dydaktyczne. Jako Wójt Gminy, brałem udział w koordynowaniu czynności związanych z zaistniałą sytuacją. Jednocześnie informuje Państwa, że w ostatnich dniach trwają prace, związane z przebudową kotłowni wraz z montażem kotłów gazowych. Charakter prowadzonych prac związany był z całkowitym odłączeniem dopływu gazu, co wyklucza możliwość ulatniania się gazu i ewentualną przyczynę złego samopoczucia uczniów.

Po dokonaniu niezbędnych badań lekarskich, będziemy w stanie poznać przyczyny złego samopoczucia uczniów. Pragnę podkreślić, iż nie ma powodów do niepokoju a życie i zdrowie uczniów oraz pracowników nie było zagrożone. Przeprowadzone procedury, zostały wykonane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami i zasadami, stąd obecność Pogotowia Ratunkowego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej. Zespół Szkół w Przegini zapewnia bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników.

(-) Adam Piaśnik
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia

dowiedz się więcej
24-03-2015 - Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego
Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego

Głównym celem projektu „Małopolska Sieć dialogu obywatelskiego” jest rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych w okresie od 1.09.2014 do 30.06.2015 r. z zakresu dialogu obywatelskiego poprzez utworzenie i efektywnej sieci oraz wzmocnienie zaangażowania organizacji pozarządowych w stanowieniu, realizacji i monitorowaniu polityk publicznych. Projekt zakłada opracowanie koncepcji sieci, a także przeprowadzenie szkoleń i standaryzację działań organizacji pozarządowych również w zakresie ich współpracy z administracją publiczną. Efektem projektu będzie powołanie do życia sieci organizacji pozarządowych złożonej z co najmniej 70 organizacji pozarządowych z terenu całego województwa. W ramach projektu powstanie także Małopolski Portal Dialogu Obywatelskiego z funkcją „chmury” gromadzącej wiedzę.

Partnerzy: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie (subregion sądecki i zachodni), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie (subregion krakowski i południowy), Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie (subregion tarnowski).

Źródło finansowania: Projekt „Małopolska Sieć dialogu obywatelskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

WSZYSTKIE INFORMACJE O PROJEKCIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOSTĘPNE NA STRONIE

 
dowiedz się więcej
18-03-2015 - Oferta sprzedaży drewna opałowego
Oferta sprzedaży drewna opałowego

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia oferuje do sprzedaży drewno opałowe (modrzewiowe) w cenie 68,00 zł/m³ brutto. Informacja pod nr telefonu: (12) 3895 247 wew. 128.

dowiedz się więcej
1
. . .
178 179 180
. . .
216
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020