Aktualności

08-04-2014 - "Bierzemy sprawy w swoje ręce…"
"Bierzemy sprawy w swoje ręce…"

"Bierzemy sprawy w swoje ręce…". Pod takim tytułem gimnazjaliści z Jerzmanowic wspólnie z przedstawicielami lokalnej władzy, organizacji pozarządowych, młodzieżowymi społecznikami oraz uczniami z sąsiednich szkół szukali odpowiedzi na pytanie: "Nie tylko wybory-jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?".

W czasie ożywionej wymiany zdań, a przede wszystkim w pracy grupowej wypracowane zostały propozycje rozwiązań służące poprawie sytuacji w zakresie zaangażowania młodzieży w rozwiązywanie lokalnych, nie tylko szkolnych problemów. Wójt Gminy zaproponował uczniom cykliczne spotkania tematyczne, najbliższe zostało ustalone już na kwiecień i będzie dotyczyło Samorządów Uczniowskich oraz infrastruktury sportowej. W grupach wypracowane zostały pomysły na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, najwięcej zwolenników zyskały następujące propozycje: powołanie Młodzieżowej Rady Gminy, utworzenie Szkolnego Klubu Dyskusyjnego oraz wysłuchanie obywatelskie młodzieży w sprawach dla niej najistotniejszych. Wszyscy byli zgodni, że młodzi ludzie powinni być wspierani przez dorosłych a młodzi liderzy promowani w środowisku lokalnym. jeśli przynajmniej część pomysłów wejdzie w życie zmieni się obraz naszego środowiska i wzmocnią się więzi wspólnotowe. Więcej informacji na stronie: www.sdim.ceo.org.pl

dowiedz się więcej
01-04-2014 - Rezolucja Rady Gminy dotycząca wypalania traw
Rezolucja Rady Gminy dotycząca wypalania traw

Na Sesjii Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w dniu 24 marca 2014 roku poruszony został temat nagminnego wypalania traw i pól na obszarze Gminy. Sprzyjająca aura w marcu wywołała falę pożarów na nieużytkach. Mimo corocznych apeli, nadal nie brak zwolenników wypalania. W obradach Sesji Rady Gminy wzięli udział przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Przedstawiona została statystyka z której wynika, że ponad 40% wszystkich wyjazdów Jednostek OSP z terenu Powiatu Krakowskiego przypada na Gminę Jerzmanowice-Przeginia. W Gminie Sułoszowa takich wyjazdów było 17, a w Gminie Iwanowice 2, natomiast w Gminie Jerzmanowice-Przeginia ponad 170. Z początkiem marca br. Wójt Gminy również zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach z prośbą o wzmożone patrole, szczególnie w godzinach popołudniowych, w których to najwięcej jest zgłoszeń o palących się trawach. Na temat wypalania traw wypowiedzieli się również Radni, którzy przyjęli Rezolujcę skierowaną do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

REZOLUCJA
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 24 marca 2014 roku

dotycząca nagminnego wypalania traw i pól

Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia zebrana na sesji w dniu 24 marca 2014 roku w związku z nasilającymi się w ostatnim czasie pożarami traw i pól wnioskuje się do Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przeprowadzenie na miejscu wzmożonych kontroli realizacji wniosków o dopłaty przez rolników w zakresie utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

W ostatnim czasie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia wyjeżdżały w przeciągu dwóch tygodni do zdarzeń związanych z pożarami na łąkach i pastwiskach łącznie ponad 150 razy. Może to mieć związek z nagminnym i karalnym procederem wypalania traw, a tym samym nie wywiązywania się z postanowień zawartych w złożonych wnioskach o dopłaty. Zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów dobrej kultury rolnej", których przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich.

Stanowisko popierają również Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Strażacy-ratownicy biorący czynny udział w działaniach ratowniczych wypowiadali się o procederze podczas zebrań sprawozdawczych w obrębie swoich jednostek zgłaszając Prezesowi ZG ZOSP RP wagę problemu.

Ilość zdarzeń związanych z wypalaniem traw i łąk może w najbliższym czasie wzrosnąć ze względu na utrzymujące się warunki pogodowe.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
(-) Zbigniew Synowiec

dowiedz się więcej
31-03-2014 - Szkolenia komputerowe dla Mieszkańców Gminy!
Szkolenia komputerowe dla Mieszkańców Gminy!

Zapraszamy do udziału w projekcie "Małopolska Akademia Komputerowa Seniorów". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w obszarach ICT przez osoby w wieku ponad 50 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących teren Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

 

 

 

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE!

Wystarczy wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny (załącznik)
i dostarczyć go do Urzędu Gminy

więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy
12 38 95 247 wew. 117 lub 131

strona projektu: http://www.ecdl50.malopolska.pl/

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI!

 

dowiedz się więcej
28-03-2014 - Rozstrzygnięcie konkursu wniosków - sport 2014
Rozstrzygnięcie konkursu wniosków - sport 2014

ZARZĄDZENIE Nr O/ 26 /2014
Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.0.594 tj.), art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie (Dz. U. 2010.127.857 tj.) w zw. z art. 221 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013.0.885 tj.) oraz na podstawie § 9 Uchwały Nr XXII/105/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 r., w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, oraz uchwały Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz zarządzenia Nr O/10/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 lutego 2014 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku, jak także uwzględniając propozycje Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr O/14/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej zarządzam, co następuje:

§ 1.

Udziela się dotacji z budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na realizację poniższych zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku, realizowanych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 roku w ramach otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku:  

Lp.

Zadanie

Wnioskodawca

Kwota dotacji

1

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku”

Klub Sportowy "Płomień 2010" Jerzmanowice

20 000,00 zł

2

„Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu przez stowarzyszenia, kluby sportowe i szkolne związki sportowe poprzez organizację i prowadzenie szkolenia sportowego, organizowanie rozgrywek, zawodów, turniejów”

Ludowy Klub Sportowy "FITBALL" Szklary

10 000,00 zł

3

„Sport dzieci i młodzieży – Gmina Jerzmanowice – Przeginia 2014 rok”

Gminny Szkolny Związek Sportowy w Przegini

15 000,00 zł

§ 2.

Udzielona dotacja podlega rozliczeniu, a w przypadku nie uzyskania zamierzonych przez wnioskodawców rezultatów, nastąpi proporcjonalny zwrot uzyskanej dotacji lub w przypadku ponownego starania się o dotacje na rok 2015 jej obniżenie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł powiązany: 

05/02/2014 - Konkurs wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

dowiedz się więcej
28-03-2014 - Manewry Hufca Harcerzy Kraków Podgórze ZHR
Manewry Hufca Harcerzy Kraków Podgórze ZHR

W sobotę 22 marca 2014 roku na terenie Dolinek Krakowskich odbyły się Manewry Hufca Harcerzy Kraków Podgórze należącego do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Zrzesza on drużyny harcerzy i gromady zuchowe działające na terenie dzielnicy Podgórze, os. Ruczaj, Pychowic, Łagiewnik, Woli Duchackiej, os. Kurdwanów, Rżąki, Płaszowa, Przewozu oraz Skawiny i Prus (gmina Kocmyrzów).

W manewrach wzięło udział 110 harcerzy z czego ponad 30 brało w nich udział w ramach KursuZastępowych Młody Las XIX, którego biwak odbywał się w dniach 21-23 III w Łazach. Organizatorem Manewrów był pwd. Andrzej Dorobisz HR, akcja została przygotowana we współpracy z grupą instruktorów Hufca, na czele którego stoi hufcowy phm. Szymon Pyzik HR. Komendantem kursu był pwd. Sebastian Liszka HO.

Manewry miały formę zaplanowanej na szeroką skalę gry terenowej i rozpoczęły się w godzinach porannych od zjechania się drużyn i wyjazdu pociągiem z Krakowa Jedna część harcerzy wysiadła w Zabierzowie, druga w Rudawie. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy duże grupy (zgrupowania), które działały pod znakami Rysia, Żubra i Niedźwiedzia. W nich harcerze ruszyli by zająć punkty startowe w miejscowościach Radwanowice, Brzezinka, Więckowice, Kobylany, Karniowice, Bolechowice. Czwartą grupę stworzyli uczestnicy kursu Młody Las XIX. Rozpoczynali oni manewry z miejscowości Łazy i Szklary. Każde zgrupowanie liczyło 25-30 osób. Zasadniczą częścią działań była gra strategiczno-terenowa, trwająca 4 godziny. W jej trakcie drużynowi wcielili się w rolę dowódców kierujących podległymi sobie oddziałami. Celem było zdobycie jak największej liczby punktów strategicznych rozmieszczonych w miejscowościach startowych oraz Dolinie Kobylańskiej, Będkowicach i Dolinie Będkowskiej. Aby tego dokonać oddziały musiały oznaczyć punkt jako zajęty przez swoje zgrupowanie i utrzymać go do końca gry. Bezpośrednia rywalizacja pomiędzy oddziałami z różnych zgrupowań była rozstrzygana w formie gier harcerskich, wymagających wykazania się sprawnością fizyczną, zaradnością i pomysłowością. Były to m.in. „walki kogutów”, modyfikowany skok w dal, spalanie zapałki w jak najdłuższym czasie, wyścigi na jednej nodze czy pojedynek na kciuki. Po zakończeniu pierwszej części odbyło się tzw. przegrupowanie – harcerze spotkali się w Dolinie Kobylańskiej, gdzie mogli odpocząć i zjeść posiłek samodzielnie przygotowany na ognisku. W tym czasie organizatorzy manewrów zbierali punkty strategiczne podliczając wyniki pierwszej części.

dowiedz się więcej
28-03-2014 - OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2014 - Eliminacje Gminne
OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2014 - Eliminacje Gminne

19 marca br. w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach odbyły się eliminacje gminne profilaktyczno – pożarniczego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształcenie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Informacja nt. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej wraz z załącznikami została przesłana do wszystkich szkół oraz jednostek na terenie naszej gminy w celu przeprowadzenia eliminacji dla dwóch grup wiekowych I – grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych oraz II – grupa wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych. 

dowiedz się więcej
1
. . .
172 173 174
. . .
188
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec