Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku dotycząca osób z terenu Gminy Jerzmanowice - Przeginia.

 

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:

 • DOWÓD OSOBISTY
 • 1 fotografię do książeczki wojskowej o wymiarach 3x4 cm, (bez nakrycia głowy)
 • Świadectwa ukończonych szkół,
 • Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,
 • Dokumentację dotycząca aktualnego stanu zdrowia, (jeżeli taka istnieje),
 • Prawo jazdy (w przypadku posiadania).

Wyżej wymienione dokumenty są WARUNKIEM przystąpienia do kwalifikacji wojskowej!

 

MSWiA informuje, że kwalifikacja wojskowa obejmuje m.in.:

 • mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1997 i 1998, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B);
 • mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upłynie po 28 kwietnia 2018 r.;
 • kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej. Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.

 

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymają stosowne wezwania z Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej na ul. Włościańska 4 w Krakowie z wyznaczonym terminem oraz wyznaczoną godziną. 

Kwalifikacja wojskowa dot. osób z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia trwać będzie od 13 do 14 lutego 2018r.

 

 

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec