Aktualności

26-06-2013 - Zmiany prawne dotyczące wycinek drzew
Zmiany prawne dotyczące wycinek drzew

17 czerwca 2017 roku zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew.  Najważniejsze zmiany dotyczą osób fizycznych, które będą miały obowiązek pisemnego zgłaszania Urzędowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia o zamiarze usunięcia drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek ten dotyczy drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają:

  • 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
  • 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
  • 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew.
  •  

Organ, po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokona oględzin drzew objętych zgłoszeniem. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin, organ będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw (m. in. w przypadku lokalizacji drzew na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub lokalizacji drzew na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody - m. in. drzewa rosnącego na obszarze parku krajobrazowego lub drzewa - pomnika przyrody). Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Działki, z których usunięte zostaną drzewa w trybie zgłoszenia, podlegają pięcioletniej karencji przed występowaniem o pozwolenie na jej zabudowanie. Jeżeli właściciel wystąpi do organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę przed upływem pięciu lat od oględzin, będzie zobowiązany do wniesienia opłaty zgodnie z parametrami ustalonymi podczas oględzin. Nie będą wtedy stosowane żadne z okoliczności ustawowego zwolnienia z opłat, które mają miejsce w przypadku prowadzenia pełnych postępowań kończonych decyzją. Naliczenie tych opłat nie będzie miało natomiast miejsca w przypadku, gdy budowa nie będzie miała związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub będzie realizowana w innej części niż znajdowały się drzewa.

Jeżeli więc usuniecie drzew może mieć związek z planowaną w niedalekiej przyszłości inwestycją budowlaną, należy wystąpić z wnioskiem (nie zgłoszeniem) o wydanie zezwolenia, wskazując zamiar inwestycyjny jako jedną z okoliczności usuwania drzew. Istotne jest to w szczególności w przypadkach, gdzie drzewa kwalifikują się do ustawowych zwolnień z opłat, którymi może być np. stan fitosanitarny lub stwarzanie zagrożenia dla ludzi lub mienia.

Zmianie ulegnie również wysokość opłat za usuwanie drzew. W ciągu miesiąca od wejścia
w życie ustawy minister właściwy do spraw środowiska ma opublikować wysokość aktualnych stawek. Do tego czasu będą obowiązywały obecne, maksymalne stawki 500 zł za każdy centymetr obwodu pnia.

W przypadku, gdy nieruchomość, na której znajdują się drzewa ma kilku właścicieli, wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli.

Jeżeli więc osoba fizyczna na swojej działce chce usunąć drzewo powinna pisemnie zawiadomić o tym zamiarze urząd (dołączając rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości) i czekać na oględziny. Drzewo można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, przy czym należy wziąć poprawkę na czas doręczenia przez pocztę ewentualnego sprzeciwu. Termin 14 dni liczy się do daty nadania przesyłki przez Urząd (data stempla pocztowego), a nie doręczenia stronie.

Usunięcie drzewa bez zgłoszenia (bądź po upływie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin) lub wbrew sprzeciwowi organu jest traktowane równorzędnie z usunięciem bez zezwolenia i podlega karze w wysokości dwukrotności opłaty. Aby uniknąć sytuacji, gdzie przez opóźnienie w doręczeniu może dojść do usunięcia drzewa na które wniesiono sprzeciw, zaleca się kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawę,  tel. 12 3895 247 wew. 247.

Podmioty o osobowości prawnej oraz osoby fizyczne usuwające drzewa na cele związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej w dalszym ciągu zobowiązane są do składania wniosków na zasadach analogicznych do obecnie obowiązujących, przy czym powyższe obwody pni mają również zastosowanie do określania gabarytów drzew podlegających obowiązkowi uzyskania zezwolenie na usunięcie.

Wniosek na wycinkę drzew składają - osoby fizyczne, usuwające drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podmioty o osobowości prawnej

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074).

2.Ustawa o ochronie przyrody (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

dowiedz się więcej
18-06-2013 - Znaleziono psa! 10/06/2013
Znaleziono psa! 10/06/2013

ZNALEZIONO PSA W DNIU 10.06.2013 r. PRZY GŁÓWNEJ TRASIE 94 JERZMANOWICE,
KONTAKT 507 64 08 64

dowiedz się więcej
10-06-2013 - Spis inwentaryzacyjny
Spis inwentaryzacyjny

Zarządzenie nr O/71/2013
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie umieszczenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz w BIP karty i spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości

dowiedz się więcej
07-06-2013 - Przedszkole w Sąspowie
Przedszkole w Sąspowie

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje iż zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. zostało utworzone przedszkole samorządowe w Sąspowie.
Przedszkole rozpoczyna swoją działalność od dnia 1 sierpnia 2013 r. i w związku z tym, zainteresowanych rodziców proszę o zgłaszanie chętnych dzieci w sekretariacie szkoły w Sąspowie. 

dowiedz się więcej
03-06-2013 - Konkurs na Dyrektorów Szkół
Konkurs na Dyrektorów Szkół

Zarządzenie nr O/64/2013
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 3 czerwca 2013 r.

konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czubrowicach, konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jerzmanowicach, konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Przegini 

dowiedz się więcej
03-06-2013 - Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY
Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach ogłasza nabór w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013

na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2013 r.
Okres zatrudnienia: 01.07.2013 do 31.12.2013 r.
więcej informacji tutaj

dowiedz się więcej
1
. . .
329 330 331
. . .
334
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie