Aktualności

28-01-2014 - Ferie zimowe 2014
Ferie zimowe 2014

Program realizowany jest poprzez zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w okresie ferii zimowych
dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy! 

Zajęcia będą trwały od poniedziałku do piątku w dniach 3 – 14 lutego 2014 roku
PODSUMOWANIE FERII 2014

dowiedz się więcej
28-01-2014 - Wersja graficzna MPZP
Wersja graficzna MPZP

Wersja GRAFICZNA Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Jerzmanowice-Przeginia dostępna jest za pośrednictwem Gminnego Portalu Mapowego

aby wyświetlić warstwę z MPZP należy zaznaczyć checkbox z MPZP - wektor  jak poniżej

Wersja tekstowa MPZP dostępna w zakładce: Informator > Planowanie przestrzenne > Plan zagos. przestrzennego

dowiedz się więcej
27-01-2014 - Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy

UCHWAŁA NR XLVII/259/2014
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.)oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) w celu umożliwienia mieszkańcom Gminy Jerzmanowice-Przegini bezpośredniego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organy gminy w sprawach ważnych dla Gminy Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jerzmanowice-Przeginia określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

dowiedz się więcej
22-01-2014 - Nowy Biuletyn Informacji Publicznej
Nowy Biuletyn Informacji Publicznej

Z dniem 22 stycznia 2014 roku został wprowadzony nowy zcentralizowany Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), który zastąpi dotychczasowy. Zawiera ujednolicony system stron zgodnie z art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wszystkie informacje zamieszczone w nowym biuletynie zgrupowane są w dwóch głównych kanałach: menu podmiotowe i menu przedmiotowe. Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.

Z uwagi na wykonywaną migrację bazy danych z poprzedniej wersji w ramach projektu, nowy BIP może zawierać chwilowo błędy lub braki w informacjach, które zostały zamieszczone pod koniec roku 2013 w starej wersji. Za utrudnienia przepraszamy, a jednocześnie prosimy o ewentualne zgłaszanie problemów lub braków w obowiązujących zakładkach na adres e-mail. jkrawczyk@jerzmanowice-przeginia.pl 

*Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej i jest swoistym urzędowym publikatorem teleinformatycznym. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.
 

dowiedz się więcej
21-01-2014 - Przemarsz Orszaku drogami DOBRA, PIĘKNA i PRAWDY
Przemarsz Orszaku drogami DOBRA, PIĘKNA i PRAWDY

6 stycznia 2014 wzorem wielu miast polskich przez Sąspów przeszedł Orszak Trzech Króli. Dzięki współpracy parafii św. Katarzyny, społeczności Szkoły Podstawowej w Sąspowie, OSP w Sąspowie i Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia udało się zorganizować wspaniałą uroczystość. Orszak drogami DOBRA, PIĘKNA i PRAWDY wiodła gwiazda, za którą podążali Królowie i parafianie kościoła św. Katarzyny. Zapowiedź pięknych przeżyć duchowych i sprzyjająca pogoda zachęciła wielu mieszkańców do czynnego udziału w Orszaku. Uroczystość rozpoczęła msza św. o godzinie 12. Celem Orszaku było dojście do zaaeanżowanej stajenki w Szkole Podstawowej w Saspowie. W drodze do naszego Betlejem śpiewano kolędy, których melodie Grala Orkiestra Dęta z Sąspowa.

O bezpieczeństwo uczestników zadbali pan Wójt Adam Piaśnik, pracownicy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz druhowie OSP w Sąspowie. Organizatorzy podjęli współpracę z Fundacją Orszak Trzech Króli, dzięki której każdy uczestnik otrzymał koronę i śpiewnik z kolędami. Wśród uczestników powiewały charakterystyczne sztandary z logo Fundacji.

(-) Organizatorzy

 
dowiedz się więcej
17-01-2014 - Nabór na stanowisko pracy - Podinsp. ds. inwestycji
Nabór na stanowisko pracy - Podinsp. ds. inwestycji

Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia
zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.) - Zał. Nr 3 tab. Nr IV.

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
Podinspektor ds. inwestycji

 

dowiedz się więcej
03-01-2014 - Nabór na stanowisko pracy - Insp. ds. inwestycji
Nabór na stanowisko pracy - Insp. ds. inwestycji

Wynik postępowania dostępny w BIP

Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia
zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.) - Zał. Nr 3 tab. Nr IV.

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
Inspektor ds. inwestycji

 

dowiedz się więcej
1
. . .
314 315 316
. . .
326
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie