Aktualności

16-02-2024 - Statystyczne badania rolnicze realizowane w województwie małopolskim
Statystyczne badania rolnicze realizowane w województwie małopolskim

W 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są zarówno metodą wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Do pobrania:

 1. Wzór legitymacji ankietera statystycznego
 2. Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2024
 3. badania rolnicze realizowane w wojewodztwie malopolskim 2024
 4. badania ankietowe realizowane w wojewodztwie malopolskim 2024
dowiedz się więcej
14-02-2024 - W marcu rusza rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025
W marcu rusza rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice mogą składać w sekretariatach poszczególnych placówek od 1 do 22 marca 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 8 kwietnia 2024r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie Wójta z 11 stycznia 2024 r. - 
https://bip.malopolska.pl/cuwjerzmanowiceprzeginia,a,2391871,postepowanie-rekrutacyjne-do-przedszkoli-na-rok-szkolny-20242025.html

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą dostępne w poszczególnych przedszkolach stacjonarnie oraz na stronach internetowych.  
Do przedszkola można zapisać dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 3 lata.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka). Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę odgórne kryteria ustawowe /Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900 – tekst jednolity)/

Zgodnie z nimi, pierwszeństwo w dostaniu się do przedszkola ma:
 • dziecko z rodziny wielodzietnej,
 • dziecko z niepełnosprawnością,
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.
W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują dodatkowe kryteria uchwalone przez Radę Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Do nich należą:

 • zameldowanie rodziców na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
 • wskazanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
 • zatrudnienie obojga rodziców
 • dochód na członka rodziny
 • rodzeństwo dziecka w tym samym przedszkolu lub szkole
Spełnienie powyższych kryteriów jest weryfikowane na podstawie złożonych dokumentów. Organ prowadzący ma prawo sprawdzić ich wiarygodność.
Rodzaj wymaganych dokumentów oraz liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria są określone w Uchwale Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z 27 grudnia 2021 r.
Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia www.szkolajerzmanowice.pl/przedszkole_pliki/2021_2022/rekrutacja/uchwala.pdf

Jeśli dziecko już uczęszcza do przedszkola, nie musi uczestniczyć w rekrutacji na kolejny rok. Rodzic musi jednak złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Brak jej złożenia będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy na następny rok szkolny. Formularze deklaracji będą rozdawane rodzicom przedszkolaków w placówkach, można je będzie uzyskać także w sekretariatach szkół.  Dokument należy złożyć 7 dni  przed rozpoczęciem rekrutacji.
dowiedz się więcej
01-02-2024 - Zarządzenie Nr 25/2024 w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w formie wspierania.
Zarządzenie Nr 25/2024 w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w formie wspierania.

Zarządzenie Nr 25/2024

Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia

z dnia 1 lutego 2024r.

 

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w formie wspierania.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 25 -2024 z dn. 01.02.2024r.

dowiedz się więcej
29-01-2024 - Transmisja LXIX sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja LXIX sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 29.01.2024 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się LXIX Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
26-01-2024 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 29 stycznia 2024 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 461/2024).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2030 (druk nr 462/2024).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

  

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
26-01-2024 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się  29 stycznia 2024 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia na 2024 rok (druk nr 465/2024).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (druk nr 466/2024).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (druk nr 467/2024).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Sanktuarium Najświętszego Zbawiciela w Przegini, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (druk nr 468/2024).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia NMP w Racławicach, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (druk nr 469/2024).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2024 Nr LXVIII/446/2023 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 grudnia 2023 r. (druk nr 470/2024).
 1. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
26-01-2024 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 29 stycznia 2024 r. o godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jerzmanowice–Przeginia na lata 2024-2030 uchwały nr LXV/424/2023 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 października 2023 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia (druk nr 463/2024).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
326
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie