Aktualności

28-11-2023 - Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu A, B i C) w 2024 roku.

 

Zarządzenie Nr 329/2023

Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia

z dnia 28 listopada 2023r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Jerzmanowicach dla osób niepełnosprawnych o zasięgu lokalnym w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

 

Do pobrania:

 1. Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu na ŚDS na 2024r.
 2. Ogłoszenie o konkursie na ŚDS na 2024r.
 3. Wzór oferty – załączniki do pobrania
dowiedz się więcej
27-11-2023 - Transmisja LXVII sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja LXVII sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 27.11.2023 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się LXVII Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
23-11-2023 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się  27 listopada 2023 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 433/2023).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 434/2023).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/393/2023 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sąspowie (druk nr 443/2023).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 453/2023).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2023 Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 r. (druk nr 454/2023).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/365/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2023-2033 (druk nr 455/2023).
 9. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
22-11-2023 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 24 listopada 2023 r. o godz. 7.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Pismo mieszkanki Przeginia dotyczące umorzenia podatku.
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodnicząca
                                                                                                 Komisji Rewizyjnej

                                                                                                    Barbara Mosurek

dowiedz się więcej
22-11-2023 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 27 listopada 2023 r. o godz. 16.00      w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Jerzmanowicach (dz. 656/3 i 656/4) (druk nr 446/2023).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk nr 447/2023).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych w Sąspowie (m.in. działki nr 500/23, 497/3) (druk nr 448/2023).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Sąspowie (dz. 499/6) (druk nr 449/2023).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

 

dowiedz się więcej
22-11-2023 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 27 listopada 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego: wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (druk nr 444/2023).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (druk nr 445/2023)
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 450/2023).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 451/2023).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2024-2028 (druk nr 452/2023).
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Grzegorz Seweryn

 

dowiedz się więcej
22-11-2023 - LXVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
LXVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że LXVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 27 listopada 2023r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad LXVII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr LXV/2023 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Zatwierdzenie protokołu nr LXVI/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 433/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 434/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.3. zmiany uchwały Nr LVIII/393/2023 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sąspowie (druk nr 443/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.4. przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego: wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (druk nr 444/2023).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.5. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (druk nr 445/2023).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 450/2023).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.7. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (druk nr 451/2023).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.8. przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 452/2023).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.9. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Jerzmanowicach (dz. 656/3 i 656/4) (druk nr 446/2023).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.10. szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk nr 447/2023).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.11. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych w Sąspowie (m.in. działki nr 500/23, 497/3) (druk nr 448/2023).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.12. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Sąspowie (dz. 499/6) (druk nr 449/2023).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.13. dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 453/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.14. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2023 Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 r. (druk nr 454/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.15. zmiany uchwały Nr LIII/365/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2023-2033 (druk nr 455/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
319
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie