UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Wzory pism

Rozmiar:

Zapisane są w formacie PDF. Aby je otworzyć należy posiadać program Adobe Acrobat Reader
Pobierz darmowy program Adobe Acrobat Reader do przeglądania plików PDF

Wzory pism dostępne są również na Dzienniku Podawczym - pok. 111


KATEGORIE


DROGOWNICTWO

1-IR. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę zjazdu indywidualnego / publicznego z drogi gminnej

2-IR. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń/ obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego (linie kablowe, rurociągi)

3-IR. Wniosek o wydanie/ przedłużenie zezwolenia na umieszczenie nośnika reklamowego

4-IR. Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót budowlanych mających na celu umieszczenie obcego urządzenia/ obiektu

28-IR. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej

31-IR. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/ remontu ogrodzenia od strony drogi gminnej

32-IR. Wycofany

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7-USC. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

18-USC. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

22-USC. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

23-USC. Podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej

CEIDG-1. Wniosek o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej

EWIDENCJA LUDNOŚCI

DO/W/1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

DO/W/1e. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (e-PUAP)

DO/F/2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

EL/W/1. Wniosek o nadanie numeru PESEL

2-USC. Wycofany

3-USC. Wycofany

4-USC. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

5-USC. Oświadczenie o rezygnacji z wpisu do rejestru wyborców

9-USC. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/ wymeldowaniu

10-USC. Wycofany

21-USC. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze ewidencyjnym PESEL

31-USC. Wycofany

32-USC. Wycofany

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz z rejestru PESEL

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

GEODEZJA

6-IR. Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

7-IR. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

10-IR. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości

21-IR. Wycofany

22-IR. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

23-IR. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt, iż jest się właścicielem gospodarstwa rolnego

24-IR. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posadowienie budynku na działce

25-IR. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt, iż jest się właścicielem budynku mieszkalnego

26-IR. Wycofany

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

9-FN. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzającego stan zaległości

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO

5-IR. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

8-IR. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

9-IR. Karta informacyjna przedsięwzięcia

13-IR. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa ras uznanych za agresywne

14-IR. Wniosek o odbiorze zwierzęcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym odbiorze zwierzęcia

15-IR. Wzór orzeczenia lekarsko - weterynaryjnego

16-IR. Protokół z czynności czasowego odebrania zwierzęcia

19-IR. Wniosek o wydanie oświadczenia o braku możliwości włączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej

20-IR. Wycofany

27-IR. Wycofany

34-IR. Wniosek o wpis/ zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia

35-IR. Oświadczenie do wniosku 34-IR

37-IR. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości

Regulamin + formularze zgłoszeniowe do odbioru azbestu 2016 (SWISS CONTRIBUTION)

OŚWIATA

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z załącznikami

Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

11-IR. Wniosek o wydanie wypisu/ wyrysu/ zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

12-IR. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

17-IR. Wycofany

18-IR. Wniosek o zmianę przeznaczenia działki(ek) w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

29-IR. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności wybudowanego budynku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

30-IR. Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii decyzji o pozwoleniu na budowę

33-IR. Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji

36-IR. Wnosek o zmianę ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

1-FN. Oświadczenie o zawarciu umowy dzierżawy/ użyczenia

2-FN. Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego

3-FN. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie figurowania lub nie w ewidencji podatkowej

4-FN. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie figurowania lub nie w ewidencji podatkowej w danym roku

5-FN. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

6-FN. Wniosek o wydanie zaświadczenia/ karty ewidencyjnej ubezpieczonego

7-FN. Wniosek o wydanie zaświadczenia o własności do gruntów

8-FN. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

INRL-1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

DL-1. Deklaracja na podatek leśny + załącznik

DN-1. Deklaracja na podatek od nieruchomości + załącznik

DR-1. Deklaracja na podatek rolny + załącznik

DT-1. Deklaracja na podatek od środków transportowych + załącznik

Stawki podatku od nieruchomości w 2011 roku

Stawki podatku od nieruchomości w 2012 roku

Stawki podatku od nieruchomości w 2013, 2014, 2015 roku

Stawki podatku od nieruchomości w 2016 roku

Stawki podatku od nieruchomości w 2017 roku

Stawki podatku od środków transportowych w 2012, 2013, 2014, 2015 roku

Stawki podatku od środków transportowych w 2016, 2017 roku

URZĄD STANU CYWILNEGO

USC/P/7. Zgłoszenia urodzenia

USC/P/6. Uznanie ojcostwa

USC/P/4. Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

USC/P/8. Zgłoszenie zgonu

USC/P/3. Oświadczenie małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi (...)

USC/P/1. Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia lub imion

USC/W/11 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

1A-USC. Wniosek o zmianę imienia/ imion/ nazwiska (Osoba pełnoletnia)

1B-USC. Wniosek o zmianę imienia/ imion/ nazwiska (Osoba niepełnoletnia)

6-USC. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

8-USC. Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na ślub

11-USC. Wycofany

12-USC. Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia

13-USC. Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa

14-USC. Wniosek o odtworzenie aktu zgonu

15-USC. Wniosek o wpis do aktu urodzenia imienia i nazwiska ojca

16-USC. Wniosek o sprostowanie i/lub uzupełnianie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

17-USC. Wycofany

19-USC. Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia/ małżeństwa/ zgonu

20-USC. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

24-USC. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku aktu stanu cywilnego

25-USC. Wniosek o powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

26-USC. Wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

27-USC. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

28-USC. Wycofany

29-USC. Wycofany

30-USC. Wycofany

33-USC. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

34-USC. Wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem USC

35-USC. Wycofany

36-USC. Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia

37-USC. Wniosek o sporządzenie w rejestrze stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą

38-USC. Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa

ZAKŁAD WODOCIĄGI GMINNE

1-ZWG. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę i/ lub odprowadzenie ścieków

2-ZWG. Zlecenie usługi

3-ZWG. Podanie o zwrot nadpłaty istniejącej na koncie klienta

4-ZWG. Podanie o wydanie duplikatu faktury VAT

5-ZWG. Wniosek o uzgodnienie Projektu zagospodarowania budowy przyłączy

6-ZWG. Wniosek o wydanie Warunków technicznych dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków

7-ZWG. Podanie o wyrażenie zgody na przeniesienie wodomierza

8-ZWG. Podanie o wyrażenie zgody na montaż dodatkowego wodomierza

9-ZWG. Zgłoszenie terminu wykonania przyłącza

10-ZWG. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER