UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

Rozmiar:

Dane kontaktowe:
Jerzmanowice ul. Rajska 24, 32-048 Jerzmanowice
12 389 50 23
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zwgjerzmanowice.pl
BIP ZWG: http://bip.malopolska.pl/zbwgwjerzmanowicach/Article/get/id,440192.html
godziny otwarcia: poniedziałek: 9:00 - 17:00, wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

Dyrektor: mgr inż. Marcin SYNOWIEC
przyjmuje strony po uprzednim kontaktcie telefonicznym

w przypadku awarii najlepiej kontaktować się dyżurnym
tel. 735 964 626

Przedmiotem działania Zakłądu jest:

 • produkcja, magazynowanie i dostarczanie wody zdatnej do picia do miejsc jej zużycia w celu zaspokojenia potrzeb ludności,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych w ramach posiadanej kanalizacji.

CENNIK USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH
związanych z prowadzeniem działalności statutowej przez Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach w zakresie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
pobierz cennik (pdf)

TARYFY
dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice - Przeginia dla Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach
pobierz taryfy (pdf)

WZORY DOKUMENTÓW
wszystkie niezbędne druki formularzy dostępne są w zakładce Wzory pism.
 

Należności z tytułu wykonanych przez Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach usług można wpłacać na rachunek bankowy
nr: 13 85890006 0150 0000 0390 0010
lub w kasie Urzędu Gminy
w godz. poniedziałek: 9.00 - 16.45, wtorek – piątek: 8.00 - 15.15
Tryb postępowania w celu zapewnienia
doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków bytowych

I. Wniosek o podanie warunków technicznych dla wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wniosek należy składać do Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach:
32-048 Jerzmanowice 721a, tel. 012 398 50 23
w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00,
a od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
lub za pośrednictwem poczty.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych urządzeń stanowiących uzbrojenie terenu,
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości której dotyczy wniosek.

Zakład Wodociągi Gminne określa szczegółowe warunki techniczne wykonania przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach (jeżeli istnieją możliwości podłączenia do sieci) termin ten może być przedłużony do 30 dni.

II. Wykonanie Projektu zagospodarowania budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
Na podstawie otrzymanych warunków należy opracować projekt zagospodarowania budowy przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Wykonanie projektu należy zlecić projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych. Do dokumentacji powinny być dołączone wszystkie niezbędne uzgodnienia, np.:

 • uzgodnienie Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej , Kraków ul. Przy Moście 1
 • zezwolenie wydane przez Zarządcę drogi na wprowadzenie rurociągu w pas drogowy Wykonany Projekt zagospodarowania należy złożyć w 3 egzemplarzach do uzgodnienia w tutejszym Zakładzie.

Zakład Wodociągi Gminne rozpatruje złożony do uzgodnienia Projekt zagospodarowania budowy przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia Projektu. Inwestor ma prawo uzgodniony przez tut. Zakład projekt zagospodarowania złożyć do Starosty Powiatu Krakowskiego (Kraków, al Słowackiego 20) celem uzyskania przyjęcia zgłoszenia na budowę bez uwag. Zgodnie a art. 29a ustawy "Prawo budowlane" Inwestor ma możliwość realizacji przyłączy bez takiego zgłoszenia.

III. Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Po spełnieniu procedury określonej w punkcie II Inwestor zleca na własny koszt uprawnionemu Wykonawcy realizację budowy przyłącza według zatwierdzonego projektu (bez wodomierza głównego).

 1. Wcinka do rurociągu musi być wykonana pod nadzorem tutejszego Zakładu i przed rozpoczęciem Inwestor zgłasza termin jej wykonania Zakładowi.
 2. Wykonane podłączenie należy zgłosić do odbioru technicznego w trakcie wykonawstwa, na otwartym wykopie.
 3. Wykop należy zasypać po dokonaniu odbioru technicznego i naniesieniu dokładnej inwentaryzacji powykonawczej. Teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.
 4. Na trasie przyłączy należy pozostawić niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu szerokości 2,0m.
 5. Naprawy ewentualnych szkód, wyrządzonych w skutek wykonywania robót instalacyjnych dokona na własny koszt Inwestor.

IV. Uruchomienie dostawy wody i/lub odbioru ścieków.
Inwestor zgłasza pisemnie Zakładowi Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach gotowość do odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego (bez wodomierza głównego) i/lub przyłącza kanalizacyjnego.
Przedmiotowe zgłoszenie musi zawierać :

 1. Oświadczenie wykonawcy posiadającego uprawnienia wymagane polskim ustawodawstwem, że wykonał przyłączenie zgodnie z zatwierdzonym projektem, ewentualnymi warunkami decyzji pozwolenia na budowę, innymi przepisami, oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) drogi.
 2. W razie odstępstwa od zatwierdzonego projektu dokonanych podczas wykonywania robót należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu z naniesio- nymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniony opis. Przedmiotowe rysunki muszą być potwierdzone przez Projektanta
 3. Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowy przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego.
 4. Wykonany przez Wykonawcę lub Inwestora szkic powykonawczy przyłącza z naniesionymi domiarami do charakterystycznych stałych punktów terenu, pozwalający na precyzyjne odtworzenie trasy przebiegu rurociągu.
 5. Inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza lub Deklarację Inwestora że wykonane przyłącze zostanie zinwentaryzowane geodezyjnie i wprowadzone do zasobów geodezyjnych Starosty Powiatu Krakowskiego.
 6. Do wglądu - Umowę zawartą przez Inwestora z Urzędem Gminy Jerzmanowice - Przeginia na partycypację w kosztach budowy kanalizacji - dotyczy przyłączenia do kanalizacji sanitarnej,
 7. Podanie kontaktu telefonicznego lub innego.

W terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłączenia.
Dokumentem potwierdzającym skuteczność odbioru jest obustronnie podpisany protokół odbioru technicznego przyłączenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
(do zaworu za wodomierzem głównym włącznie lub do studzienki kanalizacyjnej położonej na terenie nieruchomości której dotyczy odbiór).
Po dokonaniu odbioru przyłącza wodociągowego inwestor zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 253 zł netto na podstawie faktury wystawionej przez Zakład, za przyłączenie do urządzeń wodociągowych na konto: BSR Kraków: 13 8589 0006 0150 0000 0390 0010
Inwestor może dokonać przeniesienia własności odebranego technicznie wodociągu i/lub kanalizacji na rzecz Gminy Jerzmanowice-Przeginia poprzez podpisanie Umowy przeniesienia własności.
Niezwłocznie po dokonaniu powyższego tutejszy Zakład podpisuje umowę o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków bytowych, dokonuje montażu wodomierza głównego i rozpoczyna dostawę wody i/lub odbiór ścieków. 

 
 
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER