Aktualności

21-09-2023 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się  25 września 2023 r. o godz. 16.40 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2023 Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 r. (druk nr 428/2023).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/365/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2023-2033 (druk nr 429/2023).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                 Wiceprzewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                        Rafał Izdebski

dowiedz się więcej
21-09-2023 - Konsultacje społeczne do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Konsultacje społeczne do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Szanowni Państwo

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. GPR to podstawowy dokument uchwalany przez gminę, który umożliwia prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych (naprawczych), na terenach dotkniętych problemami. Aby móc prowadzić działania naprawcze, w pierwszej kolejności należy wyznaczyć obszar zdegradowany. Jest to obszar (sołectwo), na którym występuje koncentracja problemów społecznych, a jednocześnie występują też inne problemy:

    - gospodarcze (niski stopień przedsiębiorczości), 

    - środowiskowe (zła jakość środowiska),

    - przestrzenno-funkcjonalne (zły stan lub braki w infrastrukturze),

    - techniczne (zły stan techniczny infrastruktury),

Analiza zabranych danych pozwoliła wyznaczyć jako obszar zdegradowany następujące sołectwa z naszej Gminy:

    1) Jerzmanowice

    2) Łazy

    3) Racławice

    4) Sąspów

Ze względu na koncentrację problemów oraz potencjał rewitalizacyjny obszarem najbardziej spełniającym kryteria obszaru rewitalizacji są Jerzmanowice.

 

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowywaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od 21 września do 22 października 2023 r.

Link do formularza konsultacyjnego: wersja.pdfwersja.docx

Link do formularza ankietowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmwMNSdpls9rypq-Q5TTCyqMJ6cBCf4XdjBZd45FlNhqRqQ/viewfo rm

Formularz konsultacyjny po pobraniu, uzupełnieniu należy podpisać i przesłać na adres e-mailowy gminy: gmina @jerzmanowice-przeginia.pl, złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, pokój 111 lub dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice.

Formularz ankietowy po wypełnieniu on-line jest przesyłany elektronicznie do Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

 

Dziękujemy za poświęcony czas!

Do pobrania:

RAPORT DIAGNOSTYCZNY Jerzmanowice-Przeginia

- obszar rewitalizacji Jerzmanowice cz1, cz2
- obszar zdegradowany Łazy
- obszar zdegradowany Racławice
- obszar zdegradowany Sąspów

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia

dowiedz się więcej
20-09-2023 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 25 września 2023 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (druk nr 427/2023).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

   Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury Sportu

Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
20-09-2023 - LXIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
LXIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że LXIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 25 września 2023r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.


Porządek obrad LXIV sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr LXIII/2023 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (druk nr 427/2023).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2023 Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 r. (druk nr 428/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.3. zmiany uchwały Nr LIII/365/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2023-2033 (druk nr 429/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
20-09-2023 - Zamknięta ul. Fiołkowa w Jerzmanowicach
Zamknięta ul. Fiołkowa w Jerzmanowicach

W dniach 21-22.09.2023r. zamknięta będzie ul. Fiołkowa w Jerzmanowicach z powodu prowadzonych prac remontowych.

dowiedz się więcej
19-09-2023 - Zamknięcie dróg w miejscowości Jerzmanowice oraz Łazy
Zamknięcie dróg w miejscowości Jerzmanowice oraz Łazy

W dniu 20.09.2023r. (środa) w godzinach od 8:00 do 11:00 zamknięte będzie skrzyżowanie ul. Granicznej z ul. Wschodnią – brak przejazdu na wysokości skrzyżowania. Ponadto w godzinach od 8:00 do 17:00 zamknięta będzie droga „Manhattan” w miejscowości Łazy. Utrudnienia są spowodowane układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni.

dowiedz się więcej
19-09-2023 - Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 września 2023 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 września 2023 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krakowie II

z dnia 18 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Jerzmanowice-Przeginia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje

Do pobrania:

Informacja losowanie

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
315
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie