UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Fauna i flora

Rozmiar:

Szata roślinna i fauna obszarów należących do Gminy Jerzmanowice – Przeginia, jak i całej Wyżyny Krakowskie już od początku XIX wieku budziły zainteresowanie przyrodników. Swoistą cechą odróżniającą ten obszar od innych regionów naszego kraju jest niezwykłe bogactwo i różnorodność szaty roślinnej oraz fauny, które niejednokrotnie zdumiewają nawet najbardziej doświadczonych przyrodników.

W jurajskich dolinkach występują bowiem obok siebie gatunki górskie i borealno – górskie typowe dla zimnego, wilgotnego klimatu oraz ciepłolubne, kserotermiczne, zwane często stepowymi, reprezentujące element południowy i południowo – wschodni. Cieniste lasy przeplatają się w mozaikowych układach prześwietlonymi słońcem zaroślami i murawami skał wapiennych. Roślinność suchych wierzchowin, wzgórz i zboczy sąsiaduje z bagiennymi łąkami i torfowiskami w dnach dolin. Szczególne bogactwo fauny i flory stosunkowo na niewielkim obszarze ma miejsce na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego z którym bezpośrednio graniczy Gminy Jerzmanowice – Przeginia, a część terenów należących do gminy stanowi otulinę parku.

Współczesny charakter przyrody żywej omawianego terenu ukształtował się pod wpływem wielu czynników, jak np. bardzo zróżnicowana rzeźba terenu oraz duża zmienność warunków podłoża i mikroklimatu, rozwój szaty roślinnej i fauny w epoce lodowcowej i holocenie, a wreszcie działalność gospodarcza człowieka w czasach historycznych.

We florze przeważają gatunki szeroko rozprzestrzenione w północnej i środkowej części Europu oraz Azji. Dużo jest wśród nich roślin o charakterze eurosyberyjskim, np. sosna, jarzębina, majownik dwulistny i inne. Najliczniejsze są jednakże gatunki mające swe centrum w Europie Środkowej. Należy tu większość pospolitych składników flory Wyżyny, np. zawilec gajowy i wiele gatunków drzew: lipa szerokolistna, buk, grab i dąb szypułkowy. Również zdecydowana większość górskiej flory Wyżyny należy do elementu środkowoeuropejskiego. Gatunki rozpowszechnione we wszystkich pasmach tego obszar reprezentują: parzydło leśne, jawor i jodła, natomiast tojad smukły jest przykładem rośliny o charakterze sudecko – karpackim, a żywiec gruczołowaty i tojad mołdawski to subendemity karpackie. Bardzo interesującą, ale nieliczną grupę tworzą gatunki arktyczno – alpejskie, które występują z jednej strony na północy w strefie tundry i lasotundry, z drugiej w górach Europy środkowej. Na obszarze Wyżyny mają one zdecydowanie reliktowy charakter i rosną na szczególnie zimnych siedliskach, gdzie przetrwały od czasów plejstocenu. Z roślin tych należy wymienić skalnicę gronową występującą na skałach w Dolinie Będkowskiej. Arktyczno – górski charakter rozmieszczenia geograficznego mają również dwa gatunki okrzemek żyjące w zimnych wodach potoku Sąspówka.

Szczególnie ważną cechą wyróżniającą jurajską florę i wyraźnie odróżniającą ją od flory niżu jest niezwykłe bogactwo gatunków górskich. Mimo to brak jest na tym obszarze gatunków endemicznych tj. rosnących wyłącznie na tym terenie. Najliczniejsze są gatunki typowe dla zbiorowisk leśnych piętra reglowego naszych Karpat. Występują one głownie na zboczach północnych, w głębokich wąwozach i w cieniu dużych masywów skalnych, w obrębie lasów bukowych, jaworowych i cienistych grądów. Wczesną wiosną spotykamy tu liczne czerwono – fioletowe kwiaty żywca gruczołowatego, spod butwiejącej ściółki wyłaniają się kwiatostany lepiężnika białego, który podobnie jak niepozorny przetacznik górski najchętniej rośnie w wilgotnych dnach wąwozów, głębokich dnach dolin. W miejscach szczególnie chłodnych i cienistych, w śród lasów jaworowych rośnie okazale kwitnąca miesiącznica trwała.

Rośliny kserotermiczne i ciepłolubne to grupa gatunków charakterystyczna dla całego obszaru jurajskiego. Są one przywiązane do siedlisk wybitnie suchych, ciepłych i silnie nasłonecznionych. W krajobrazie dolin i wzgórz jurajskich gminy Jerzmanowice – Przeginia najbardziej widoczna jest flora kserotermiczna i ciepłolubna roślin naczyniowych. Występowanie tychże roślin jest silnie ograniczone do skalistych zboczy o ekspozycji południowej, odznaczających się nadzwyczaj suchym i ciepłym mikroklimatem, że w słoneczne dni letnie temperatura w przygruntowej warstwie roślinności dochodzi do około 50oC. Do najbardziej interesujących gatunków należy tutaj turzyca, przetacznik, czy macierzanka, która ma tutaj reliktowe stanowisko.

Fauna na tym obszarze jest dość dobrze zbadana. Główny zrąb fauny tworzą niewątpliwie gatunki szeroko rozpowszechnione. Jednak podobnie jak w przypadku flory, bardzo silnie zaznaczają się powiązania, w znacznym stopniu o kontynentalnym, stepowym charakterze. Powiązania północne są o wiele słabsze i z pewnością bardziej odległe w czasie, gdyż sięgają plejstocenu.

Bardzo duży odsetek fauny stanowią gatunki o różnorodnym charakterze południowym, związane ciepłymi obszarami południowej i południowo – wschodniej Europy, Azji Mniejszej oraz kontynentalnymi obszarami wschodniej Azji. Szczególnie licznych przedstawicieli tego gatunku znajdujemy wśród bezkręgowców. W Dolinie Sąspowskiej na półkach skalnych, wśród kserotermicznych muraw, żyje nadzwyczaj interesująca stonoga, znana w Polsce tylko z kilku miejsc w Niecce Nidziańskiej, z okolic Sandomierza, czy z Pienin. Sporo typowo południowych gatunków występuje wśród chrząszczy (np. ryjkowce, kózki). Podobnież dużo gatunków można spotkać wśród mięczaków. W grupie kręgowców gatunki o charakterze południowym, nawet w najszerszym tego słowa znaczeniu są bardzo rzadkie. Jednak na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia można znaleźć w Jaskini Nietoperzowej podkowca dużego, który ma tutaj najdalej na północ wysunięte, jedyne w Polsce stanowisko. Fauna nietoperzy na tym terenie ma wyjątkową wartość. Prócz wspomnianego podkowca dużego z dwudziestu znanych gatunków nietoperzy w Polsce 19 z nich występuje właśnie na tym terenie. Wszystkie gatunki nietoperzy objęte są ochroną gatunkową. Kręgowce reprezentowane są jeszcze przez chomika, który obecnie zasiedla prócz formacji stepowych pola uprawne.

Fauna górska, związana z obszarami gór i panujących tu warunkami chłodnego lub zimnego klimatu, tylko wyspowo pojawia się w Polsce niżowej, najliczniej w strefie wyżyn południowozachodnich. Obszar Wyżyny Krakowskiej należy do najbogatszych ostoi tych gatunków z uwagi na bliskie sąsiedztwo Karpat oraz korzystne warunki siedliskowe. Największe nagromadzenie stanowisk górskich form zwierząt spotykamy w głębokich cienistych dolinach na całym Płaskowyżu Ojcowskim. Zupełnym przeciwieństwem fauny górskiej są zwierzęta o charakterze ciepłolubnym i sucholubnym, zwane często kserotermicznymi. Spotykamy tutaj przede wszystkim przedstawicieli bezkręgowców, jak także interesującą grupę owadów (chrząszcze z rodziny bogatkowatych, motyle. W obrębie kręgowców można spotkać formy ciepłolubne do których zaliczamy węża gniewosza, niektóre gatunki ptaków (makolągwa, białorzytka).

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER