Aktualności

04-12-2014 - Harmonogram odbioru odpadów dla wszystkich miejscowości na 2015 rok (I półrocze)
Harmonogram odbioru odpadów dla wszystkich miejscowości na 2015 rok (I półrocze)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia wybrała w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości od 1 lipca 2013 r. do 30.06.2015 r. – została nią "WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH" z siedzibą przy ul. Kosmowskiej 6/94, 42-224 Częstochowa. Firma dostarcza mieszkańcom pojemniki i worki na poszczególne odpady oraz podaje harmonogram ich odbioru.

MIEJSCOWOŚĆ HARMONOGRAM
I PÓŁROCZE 2015
Czubrowice pobierz
Gotkowice pobierz
Jerzmanowice pobierz
Łazy pobierz
Przeginia pobierz
Racławice pobierz
Sąspów pobierz
Szklary pobierz

Stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 25 zł od gospodarstwa domowego, oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny, czyli nie segregowanymi – w wysokości 35 zł od gospodarstwa domowego. Opady komunalne zmieszane oraz odpady segregowane (plastik, metal, szkło, papier i tektura), odbierane będą raz w miesiącu (według harmonogramu). Odpady zielone (odpady kuchenne ulegające biodegradacji, inne odpady ulegające biodegradacji np.: trawa, liście itp.) będą odbierane w co dwa tygodnie w sezonie od 1 maja do 30 września, poza sezonem od 1 października do 30 kwietnia co trzy tygodnie.

Harmonogram dostępny jest również w postaci elektronicznego kalendarza
w zakładce "Gospodarka ODPADAMI"

dowiedz się więcej
04-12-2014 - Informacja GOPS - Oferta pomocy dla osób bezdomnych
Informacja GOPS - Oferta pomocy dla osób bezdomnych

Osoby bezdomne przebywające na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, wymagające schronienia mogą być skierowane do schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. Po skierowanie należy zgłosić się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach.
Osoba bezdomna może skorzystać z pomocy w formie schronienia, posiłku bądź zasiłku. Pomoc jest przyznawana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
Telefony kontaktowe GOPS: komórka – 534 878 079, stacjonarny 12/389 50 71

dowiedz się więcej
26-11-2014 - Pismo Przewodniczącego Rady Gminy
Pismo Przewodniczącego Rady Gminy

Na prośbę Zbigniewa Synowca - Przewodniczącego Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia, kadencji 2010-2014 publikujemy skan pisma jakie wystosował do Mieszkańców gminy.

dowiedz się więcej
26-11-2014 - Wynik - przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)
Wynik - przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO W DNIU 25 LISTOPADA 2014 ROKU "I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, POŁOŻONEGO W BUDYNKU REMIZY OSP, CZUBROWICE 180B"

 1. W dniu 25.11.2014 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B (sala konferencyjna, I piętro) został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.
 2. Przedmiotem przetargu objęto najem na okres 5 lat lokalu użytkowego o powierzchni 110m?, oznaczonego nr porządkowym Czubrowice 180B. Budynek ten jest częścią składową działki oznaczonej nr ew. 455 obręb Czubrowice, o powierzchni 0,56ha, objętej księgą wieczystą nr KR2P/00021773/4.
 3. Oferenci dopuszczeni do przetargu: Brak oferentów
 4. Ze względu na brak oferentów na najem w/w lokalu użytkowego, przetarg nie został rozstrzygnięty. W najbliższym terminie zostanie ogłoszony "II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku remizy OSP, Czubrowice 180B".
 5. Przetarg przeprowadziła Komisja powołana na podstawie Zarządzenia Nr K/34/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 31.10.2014 r., w następującym składzie:
  Jarosław Kasprzyk - przewodniczący komisji
  Aneta Krawczyk - sekretarz komisji
  Barbara Żak - członek komisji

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy Komisji:
Jarosław Kasprzyk - przewodniczący komisji
Aneta Krawczyk - sekretarz komisji (w zastępstwie: Izabela Jędrzejek)
Barbara Żak - członek komisji

Zatwierdzam
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
(-) Adam Piaśnik


Artykuł powiązany:  

03/11/2014 - Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

dowiedz się więcej
13-11-2014 - Podsumowanie Wieczoru Niepodległości 2014
Podsumowanie Wieczoru Niepodległości 2014

7 listopada 2014 roku odbył się w gminie Jerzmanowice-Przeginia „Wieczór Naszej Niepodległości” – tradycyjne spotkanie społeczności gminy oraz zaproszonych gości organizowane z okazji Święta Niepodległości. Tegoroczne spotkanie w Jerzmanowicach stanowiło część Festiwalu Kultury Pamięci i inaugurację Konwencji Pro Publico Bono „Odrodzenie ducha-budowa wolności”, która potrwa do 11 Listopada. Chochołowy Dwór rozbrzmiewał do późnych godzin wieczornych chóralnym śpiewem pieśni patriotycznych. Swoje talenty zaprezentowały zespoły i orkiestry z terenu Gminy, począwszy od młodych artystów ze Świetlicy „Nadzieja” oraz zespołu „Mazureczek” i „Sokoły” po Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora oraz orkiestrę dętą z Przegini. W spotkaniu uczestniczył również znany muzyk jazzowy – Jerzy Bożyk, który od kilku lat jest stałym gościem i przewodnikiem muzycznym „Wieczorów Naszej Niepodległości”. Również w tym roku akompaniował on wspólnym śpiewom, a na zakończenie spotkania zaprezentował krótki recital, na który złożyły się piosenki lwowskie, pieśni patriotyczne i standardy jazzowe.

W programie wieczoru znalazło się również wręczenie wyróżnień dla najbardziej zasłużonych dla pracy na rzecz kultury pamięci. Pierwszy dyplom powędrował do Muzeum Archeologicznego w Krakowie, które od wielu lat podejmuje współpracę z Gminą Jerzmanowice-Przeginia, realizując działania edukacyjne adresowane zwłaszcza do najmłodszych. Notabene, również podczas wieczoru pracownicy Muzeum prowadzili zajęcia lepienia z gliny dla dzieci, które przybyły do Chochołowego Dworu ze swoimi rodzicami. Drugie wyróżnienie trafiło do Gminy Jerzmanowice-Przeginia za jej konsekwencję w budowaniu kultury pamięci zwłaszcza na płaszczyźnie ochrony dziedzictwa, także przyrodniczego i krajobrazowego oraz troskę o edukację i wychowanie młodego pokolenia.

dowiedz się więcej
13-11-2014 - Podsumowanie Pieczone 2014 w Sąspowie
Podsumowanie Pieczone 2014 w Sąspowie

Okaż kulturę i chroń naturę - kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia

5 października br. w Sąspowie odbyło się podsumowanie projektu „Okaż kulturę i chroń naturę”. W ten słoneczny, jesienny dzień na boisku sportowym przed Szkołą Podstawową zebrało się bardzo wielu chętnych do uczestniczenia we wspólnej zabawie. W przygotowaniu atrakcji uczestniczyli Świetlica „Nadzieja” Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Jerzmanowicach, Sołtys i Rada Sołecka z Sąspowa, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Sąspowa, Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej z Sąspowa, Zespół Szkolno-Przedszkolny. Były m.in. występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sąspowie, Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu „Sokoły” pod kierownictwem Vasyla Stefanyuka, koncert Orkiestry Dętej z Sąspowa pod batutą Franciszka Pastuszaka. Świetlica „Nadzieja” przygotowała konkursy związane z tematyką ekologiczną. 

dowiedz się więcej
13-11-2014 - Centrum Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznej

Idea integracji osób długotrwale bezrobotnych lub nie radzących sobie w codziennym życiu, nabiera w Naszej Gminie realnych kształtów. Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr LIV/307/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku został utworzony samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Jerzmanowicach. Centrum będzie realizowało reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez następujące usługi:

 • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
 • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
 • naukę planowania życia zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarcza,
 • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Uczestnictwo w działaniach Centrum pomoże osobom „zagubionym” wzmocnić się psychiczne, zmotywować do pracy i zwalczać złe nawyki, które często powstają w wyniku długotrwałego bezrobocia. Jednak nie tylko wsparcie psychologiczne jest tu ważne. Równie istnienie jest wytworzenie relacji pomiędzy osobami korzystającymi z Centrum oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Nawiązane relacje uczestników CIS pozwolą im odkryć na nowo poczucie własnej wartości, a dzięki pracy w warsztatach i zleceniom realizowanym podczas prac w Centrum, uczestnicy programu będą mogli rozszerzać swoje kompetencje zawodowe. Prace zlecone przez Centrum pozwolą wypracować przychody, z których CIS będzie się utrzymywał. Działaniami Centrum będą objęte osoby skierowane tu przez Ośrodek Pomocy Społecznej na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia tego okresu o 6 miesięcy. Za udział w działaniach CIS każdy uczestnik otrzyma świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, tj., ok 730 zł netto, a oprócz tego będzie miał opłaconą składkę emerytalno-rentową i zdrowotną. Gmina na wypłatę świadczeń otrzyma środki z Powiatowego Urzędu Pracy. Centrum Jako samorządowy zakład budżetowy, może wypracowywać dochody na utrzymanie i obsługę biurową, nawiązując porozumienia partnerskie z lokalnymi przedsiębiorcami, gminą i osobami prywatnymi.

dowiedz się więcej
1
. . .
301 302 303
. . .
333
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie