Aktualności

09-04-2014 - Katastrofa Smoleńska
Katastrofa Smoleńska

W sobotę, 10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 czasu środkowoeuropejskiego letniego katastrofie uległ polski samolot rządowy w Smoleńsku. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.

Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii lotnictwa polskiego i największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach Sił Powietrznych RP. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób obecnych na pokładzie.

dowiedz się więcej
08-04-2014 - "Bierzemy sprawy w swoje ręce…"
"Bierzemy sprawy w swoje ręce…"

"Bierzemy sprawy w swoje ręce…". Pod takim tytułem gimnazjaliści z Jerzmanowic wspólnie z przedstawicielami lokalnej władzy, organizacji pozarządowych, młodzieżowymi społecznikami oraz uczniami z sąsiednich szkół szukali odpowiedzi na pytanie: "Nie tylko wybory-jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?".

W czasie ożywionej wymiany zdań, a przede wszystkim w pracy grupowej wypracowane zostały propozycje rozwiązań służące poprawie sytuacji w zakresie zaangażowania młodzieży w rozwiązywanie lokalnych, nie tylko szkolnych problemów. Wójt Gminy zaproponował uczniom cykliczne spotkania tematyczne, najbliższe zostało ustalone już na kwiecień i będzie dotyczyło Samorządów Uczniowskich oraz infrastruktury sportowej. W grupach wypracowane zostały pomysły na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, najwięcej zwolenników zyskały następujące propozycje: powołanie Młodzieżowej Rady Gminy, utworzenie Szkolnego Klubu Dyskusyjnego oraz wysłuchanie obywatelskie młodzieży w sprawach dla niej najistotniejszych. Wszyscy byli zgodni, że młodzi ludzie powinni być wspierani przez dorosłych a młodzi liderzy promowani w środowisku lokalnym. jeśli przynajmniej część pomysłów wejdzie w życie zmieni się obraz naszego środowiska i wzmocnią się więzi wspólnotowe. Więcej informacji na stronie: www.sdim.ceo.org.pl

dowiedz się więcej
01-04-2014 - Rezolucja Rady Gminy dotycząca wypalania traw
Rezolucja Rady Gminy dotycząca wypalania traw

Na Sesjii Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w dniu 24 marca 2014 roku poruszony został temat nagminnego wypalania traw i pól na obszarze Gminy. Sprzyjająca aura w marcu wywołała falę pożarów na nieużytkach. Mimo corocznych apeli, nadal nie brak zwolenników wypalania. W obradach Sesji Rady Gminy wzięli udział przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Przedstawiona została statystyka z której wynika, że ponad 40% wszystkich wyjazdów Jednostek OSP z terenu Powiatu Krakowskiego przypada na Gminę Jerzmanowice-Przeginia. W Gminie Sułoszowa takich wyjazdów było 17, a w Gminie Iwanowice 2, natomiast w Gminie Jerzmanowice-Przeginia ponad 170. Z początkiem marca br. Wójt Gminy również zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach z prośbą o wzmożone patrole, szczególnie w godzinach popołudniowych, w których to najwięcej jest zgłoszeń o palących się trawach. Na temat wypalania traw wypowiedzieli się również Radni, którzy przyjęli Rezolujcę skierowaną do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

REZOLUCJA
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 24 marca 2014 roku

dotycząca nagminnego wypalania traw i pól

Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia zebrana na sesji w dniu 24 marca 2014 roku w związku z nasilającymi się w ostatnim czasie pożarami traw i pól wnioskuje się do Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przeprowadzenie na miejscu wzmożonych kontroli realizacji wniosków o dopłaty przez rolników w zakresie utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

W ostatnim czasie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia wyjeżdżały w przeciągu dwóch tygodni do zdarzeń związanych z pożarami na łąkach i pastwiskach łącznie ponad 150 razy. Może to mieć związek z nagminnym i karalnym procederem wypalania traw, a tym samym nie wywiązywania się z postanowień zawartych w złożonych wnioskach o dopłaty. Zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów dobrej kultury rolnej", których przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich.

Stanowisko popierają również Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Strażacy-ratownicy biorący czynny udział w działaniach ratowniczych wypowiadali się o procederze podczas zebrań sprawozdawczych w obrębie swoich jednostek zgłaszając Prezesowi ZG ZOSP RP wagę problemu.

Ilość zdarzeń związanych z wypalaniem traw i łąk może w najbliższym czasie wzrosnąć ze względu na utrzymujące się warunki pogodowe.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
(-) Zbigniew Synowiec

dowiedz się więcej
31-03-2014 - Szkolenia komputerowe dla Mieszkańców Gminy!
Szkolenia komputerowe dla Mieszkańców Gminy!

Zapraszamy do udziału w projekcie "Małopolska Akademia Komputerowa Seniorów". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w obszarach ICT przez osoby w wieku ponad 50 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących teren Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

 

 

 

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE!

Wystarczy wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny (załącznik)
i dostarczyć go do Urzędu Gminy

więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy
12 38 95 247 wew. 117 lub 131

strona projektu: http://www.ecdl50.malopolska.pl/

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI!

 

dowiedz się więcej
28-03-2014 - Rozstrzygnięcie konkursu wniosków - sport 2014
Rozstrzygnięcie konkursu wniosków - sport 2014

ZARZĄDZENIE Nr O/ 26 /2014
Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.0.594 tj.), art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie (Dz. U. 2010.127.857 tj.) w zw. z art. 221 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013.0.885 tj.) oraz na podstawie § 9 Uchwały Nr XXII/105/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 r., w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, oraz uchwały Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz zarządzenia Nr O/10/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 lutego 2014 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku, jak także uwzględniając propozycje Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr O/14/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej zarządzam, co następuje:

§ 1.

Udziela się dotacji z budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na realizację poniższych zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku, realizowanych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 roku w ramach otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku:  

Lp.

Zadanie

Wnioskodawca

Kwota dotacji

1

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku”

Klub Sportowy "Płomień 2010" Jerzmanowice

20 000,00 zł

2

„Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu przez stowarzyszenia, kluby sportowe i szkolne związki sportowe poprzez organizację i prowadzenie szkolenia sportowego, organizowanie rozgrywek, zawodów, turniejów”

Ludowy Klub Sportowy "FITBALL" Szklary

10 000,00 zł

3

„Sport dzieci i młodzieży – Gmina Jerzmanowice – Przeginia 2014 rok”

Gminny Szkolny Związek Sportowy w Przegini

15 000,00 zł

§ 2.

Udzielona dotacja podlega rozliczeniu, a w przypadku nie uzyskania zamierzonych przez wnioskodawców rezultatów, nastąpi proporcjonalny zwrot uzyskanej dotacji lub w przypadku ponownego starania się o dotacje na rok 2015 jej obniżenie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł powiązany: 

05/02/2014 - Konkurs wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

dowiedz się więcej
28-03-2014 - Manewry Hufca Harcerzy Kraków Podgórze ZHR
Manewry Hufca Harcerzy Kraków Podgórze ZHR

W sobotę 22 marca 2014 roku na terenie Dolinek Krakowskich odbyły się Manewry Hufca Harcerzy Kraków Podgórze należącego do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Zrzesza on drużyny harcerzy i gromady zuchowe działające na terenie dzielnicy Podgórze, os. Ruczaj, Pychowic, Łagiewnik, Woli Duchackiej, os. Kurdwanów, Rżąki, Płaszowa, Przewozu oraz Skawiny i Prus (gmina Kocmyrzów).

W manewrach wzięło udział 110 harcerzy z czego ponad 30 brało w nich udział w ramach KursuZastępowych Młody Las XIX, którego biwak odbywał się w dniach 21-23 III w Łazach. Organizatorem Manewrów był pwd. Andrzej Dorobisz HR, akcja została przygotowana we współpracy z grupą instruktorów Hufca, na czele którego stoi hufcowy phm. Szymon Pyzik HR. Komendantem kursu był pwd. Sebastian Liszka HO.

Manewry miały formę zaplanowanej na szeroką skalę gry terenowej i rozpoczęły się w godzinach porannych od zjechania się drużyn i wyjazdu pociągiem z Krakowa Jedna część harcerzy wysiadła w Zabierzowie, druga w Rudawie. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy duże grupy (zgrupowania), które działały pod znakami Rysia, Żubra i Niedźwiedzia. W nich harcerze ruszyli by zająć punkty startowe w miejscowościach Radwanowice, Brzezinka, Więckowice, Kobylany, Karniowice, Bolechowice. Czwartą grupę stworzyli uczestnicy kursu Młody Las XIX. Rozpoczynali oni manewry z miejscowości Łazy i Szklary. Każde zgrupowanie liczyło 25-30 osób. Zasadniczą częścią działań była gra strategiczno-terenowa, trwająca 4 godziny. W jej trakcie drużynowi wcielili się w rolę dowódców kierujących podległymi sobie oddziałami. Celem było zdobycie jak największej liczby punktów strategicznych rozmieszczonych w miejscowościach startowych oraz Dolinie Kobylańskiej, Będkowicach i Dolinie Będkowskiej. Aby tego dokonać oddziały musiały oznaczyć punkt jako zajęty przez swoje zgrupowanie i utrzymać go do końca gry. Bezpośrednia rywalizacja pomiędzy oddziałami z różnych zgrupowań była rozstrzygana w formie gier harcerskich, wymagających wykazania się sprawnością fizyczną, zaradnością i pomysłowością. Były to m.in. „walki kogutów”, modyfikowany skok w dal, spalanie zapałki w jak najdłuższym czasie, wyścigi na jednej nodze czy pojedynek na kciuki. Po zakończeniu pierwszej części odbyło się tzw. przegrupowanie – harcerze spotkali się w Dolinie Kobylańskiej, gdzie mogli odpocząć i zjeść posiłek samodzielnie przygotowany na ognisku. W tym czasie organizatorzy manewrów zbierali punkty strategiczne podliczając wyniki pierwszej części.

dowiedz się więcej
1
. . .
263 264 265
. . .
279
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie