Aktualności

27-01-2014 - Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy

UCHWAŁA NR XLVII/259/2014
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.)oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) w celu umożliwienia mieszkańcom Gminy Jerzmanowice-Przegini bezpośredniego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organy gminy w sprawach ważnych dla Gminy Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jerzmanowice-Przeginia określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

dowiedz się więcej
22-01-2014 - Nowy Biuletyn Informacji Publicznej
Nowy Biuletyn Informacji Publicznej

Z dniem 22 stycznia 2014 roku został wprowadzony nowy zcentralizowany Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), który zastąpi dotychczasowy. Zawiera ujednolicony system stron zgodnie z art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wszystkie informacje zamieszczone w nowym biuletynie zgrupowane są w dwóch głównych kanałach: menu podmiotowe i menu przedmiotowe. Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.

Z uwagi na wykonywaną migrację bazy danych z poprzedniej wersji w ramach projektu, nowy BIP może zawierać chwilowo błędy lub braki w informacjach, które zostały zamieszczone pod koniec roku 2013 w starej wersji. Za utrudnienia przepraszamy, a jednocześnie prosimy o ewentualne zgłaszanie problemów lub braków w obowiązujących zakładkach na adres e-mail. jkrawczyk@jerzmanowice-przeginia.pl 

*Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej i jest swoistym urzędowym publikatorem teleinformatycznym. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.
 

dowiedz się więcej
21-01-2014 - Przemarsz Orszaku drogami DOBRA, PIĘKNA i PRAWDY
Przemarsz Orszaku drogami DOBRA, PIĘKNA i PRAWDY

6 stycznia 2014 wzorem wielu miast polskich przez Sąspów przeszedł Orszak Trzech Króli. Dzięki współpracy parafii św. Katarzyny, społeczności Szkoły Podstawowej w Sąspowie, OSP w Sąspowie i Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia udało się zorganizować wspaniałą uroczystość. Orszak drogami DOBRA, PIĘKNA i PRAWDY wiodła gwiazda, za którą podążali Królowie i parafianie kościoła św. Katarzyny. Zapowiedź pięknych przeżyć duchowych i sprzyjająca pogoda zachęciła wielu mieszkańców do czynnego udziału w Orszaku. Uroczystość rozpoczęła msza św. o godzinie 12. Celem Orszaku było dojście do zaaeanżowanej stajenki w Szkole Podstawowej w Saspowie. W drodze do naszego Betlejem śpiewano kolędy, których melodie Grala Orkiestra Dęta z Sąspowa.

O bezpieczeństwo uczestników zadbali pan Wójt Adam Piaśnik, pracownicy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz druhowie OSP w Sąspowie. Organizatorzy podjęli współpracę z Fundacją Orszak Trzech Króli, dzięki której każdy uczestnik otrzymał koronę i śpiewnik z kolędami. Wśród uczestników powiewały charakterystyczne sztandary z logo Fundacji.

(-) Organizatorzy

 
dowiedz się więcej
17-01-2014 - Nabór na stanowisko pracy - Podinsp. ds. inwestycji
Nabór na stanowisko pracy - Podinsp. ds. inwestycji

Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia
zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.) - Zał. Nr 3 tab. Nr IV.

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
Podinspektor ds. inwestycji

 

dowiedz się więcej
03-01-2014 - Nabór na stanowisko pracy - Insp. ds. inwestycji
Nabór na stanowisko pracy - Insp. ds. inwestycji

Wynik postępowania dostępny w BIP

Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia
zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.) - Zał. Nr 3 tab. Nr IV.

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
Inspektor ds. inwestycji

 

dowiedz się więcej
31-12-2013 - Podsumowanie Festiwalu "Kultura Jerzmanowicka - Archeologia wokół mnie"
Podsumowanie Festiwalu "Kultura Jerzmanowicka - Archeologia wokół mnie"

Pomyślnie zakończono pierwszą edycję Jerzmanowickiego Festiwalu Archeologicznego - festiwal, warsztaty, lokalna tradycja”. Organizatorami Festiwalu był Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Gminny Ośrodek Kultury Jerzmanowicach oraz Muzeum Archeologiczne w Krakowie wspólnie z firmą Eurokreator. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach środków pochodzących z funduszy europejskich w ramach wniosku złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina, której Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest członkiem.

Gmina Jerzmanowice-Przeginia znajduje się na terenie występowania prastarej kultury jerzmanowickiej z czego niewiele osób zamieszkujących te tereny zdaje sobie sprawę. Wójt Gminy - Adam Piaśnik od dłuższego czasu czynił starania, by ten jakże ważny zasób prehistoryczny trafił do szerszego grona odbiorców, a w szczególności do młodzieży, tak by świadomość kultury jerzmanowickiej trwała nie tylko w pamięci ekspertów. W myśl powiedzenia „cudze chwalicie, swego nie znacie”, dbając przede wszystkim o kultywowanie lokalnego dziedzictwa - tradycji i kultury zainicjował współpracę z Muzeum Archeologicznym w Krakowie czego owocem był Festiwal Archeologiczny.

Głównym celem tego Festiwalu było zwrócenie mieszkańcom, a w szczególności młodzieży szkolnej uwagi, na jakże cenne dziedzictwo wokół jakiego dorastają i wychowują się. Mają bowiem niebywałą okazję zamieszkiwać obszar Gminy na terenie której kilkadziesiąt tysięcy lat temu narodziła się odrębna kultura jerzmanowicka - uważana przez wielu specjalistów za jedną z ciekawszych kultur tamtej epoki.

dowiedz się więcej
1
. . .
228 229 230
. . .
240
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie