Aktualności

04-12-2014 - Informacja GOPS - Oferta pomocy dla osób bezdomnych
Informacja GOPS - Oferta pomocy dla osób bezdomnych

Osoby bezdomne przebywające na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, wymagające schronienia mogą być skierowane do schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. Po skierowanie należy zgłosić się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach.
Osoba bezdomna może skorzystać z pomocy w formie schronienia, posiłku bądź zasiłku. Pomoc jest przyznawana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
Telefony kontaktowe GOPS: komórka – 534 878 079, stacjonarny 12/389 50 71

dowiedz się więcej
26-11-2014 - Pismo Przewodniczącego Rady Gminy
Pismo Przewodniczącego Rady Gminy

Na prośbę Zbigniewa Synowca - Przewodniczącego Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia, kadencji 2010-2014 publikujemy skan pisma jakie wystosował do Mieszkańców gminy.

dowiedz się więcej
26-11-2014 - Wynik - przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)
Wynik - przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO W DNIU 25 LISTOPADA 2014 ROKU "I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, POŁOŻONEGO W BUDYNKU REMIZY OSP, CZUBROWICE 180B"

 1. W dniu 25.11.2014 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B (sala konferencyjna, I piętro) został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.
 2. Przedmiotem przetargu objęto najem na okres 5 lat lokalu użytkowego o powierzchni 110m?, oznaczonego nr porządkowym Czubrowice 180B. Budynek ten jest częścią składową działki oznaczonej nr ew. 455 obręb Czubrowice, o powierzchni 0,56ha, objętej księgą wieczystą nr KR2P/00021773/4.
 3. Oferenci dopuszczeni do przetargu: Brak oferentów
 4. Ze względu na brak oferentów na najem w/w lokalu użytkowego, przetarg nie został rozstrzygnięty. W najbliższym terminie zostanie ogłoszony "II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku remizy OSP, Czubrowice 180B".
 5. Przetarg przeprowadziła Komisja powołana na podstawie Zarządzenia Nr K/34/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 31.10.2014 r., w następującym składzie:
  Jarosław Kasprzyk - przewodniczący komisji
  Aneta Krawczyk - sekretarz komisji
  Barbara Żak - członek komisji

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy Komisji:
Jarosław Kasprzyk - przewodniczący komisji
Aneta Krawczyk - sekretarz komisji (w zastępstwie: Izabela Jędrzejek)
Barbara Żak - członek komisji

Zatwierdzam
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
(-) Adam Piaśnik


Artykuł powiązany:  

03/11/2014 - Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

dowiedz się więcej
13-11-2014 - Podsumowanie Wieczoru Niepodległości 2014
Podsumowanie Wieczoru Niepodległości 2014

7 listopada 2014 roku odbył się w gminie Jerzmanowice-Przeginia „Wieczór Naszej Niepodległości” – tradycyjne spotkanie społeczności gminy oraz zaproszonych gości organizowane z okazji Święta Niepodległości. Tegoroczne spotkanie w Jerzmanowicach stanowiło część Festiwalu Kultury Pamięci i inaugurację Konwencji Pro Publico Bono „Odrodzenie ducha-budowa wolności”, która potrwa do 11 Listopada. Chochołowy Dwór rozbrzmiewał do późnych godzin wieczornych chóralnym śpiewem pieśni patriotycznych. Swoje talenty zaprezentowały zespoły i orkiestry z terenu Gminy, począwszy od młodych artystów ze Świetlicy „Nadzieja” oraz zespołu „Mazureczek” i „Sokoły” po Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora oraz orkiestrę dętą z Przegini. W spotkaniu uczestniczył również znany muzyk jazzowy – Jerzy Bożyk, który od kilku lat jest stałym gościem i przewodnikiem muzycznym „Wieczorów Naszej Niepodległości”. Również w tym roku akompaniował on wspólnym śpiewom, a na zakończenie spotkania zaprezentował krótki recital, na który złożyły się piosenki lwowskie, pieśni patriotyczne i standardy jazzowe.

W programie wieczoru znalazło się również wręczenie wyróżnień dla najbardziej zasłużonych dla pracy na rzecz kultury pamięci. Pierwszy dyplom powędrował do Muzeum Archeologicznego w Krakowie, które od wielu lat podejmuje współpracę z Gminą Jerzmanowice-Przeginia, realizując działania edukacyjne adresowane zwłaszcza do najmłodszych. Notabene, również podczas wieczoru pracownicy Muzeum prowadzili zajęcia lepienia z gliny dla dzieci, które przybyły do Chochołowego Dworu ze swoimi rodzicami. Drugie wyróżnienie trafiło do Gminy Jerzmanowice-Przeginia za jej konsekwencję w budowaniu kultury pamięci zwłaszcza na płaszczyźnie ochrony dziedzictwa, także przyrodniczego i krajobrazowego oraz troskę o edukację i wychowanie młodego pokolenia.

dowiedz się więcej
13-11-2014 - Podsumowanie Pieczone 2014 w Sąspowie
Podsumowanie Pieczone 2014 w Sąspowie

Okaż kulturę i chroń naturę - kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia

5 października br. w Sąspowie odbyło się podsumowanie projektu „Okaż kulturę i chroń naturę”. W ten słoneczny, jesienny dzień na boisku sportowym przed Szkołą Podstawową zebrało się bardzo wielu chętnych do uczestniczenia we wspólnej zabawie. W przygotowaniu atrakcji uczestniczyli Świetlica „Nadzieja” Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Jerzmanowicach, Sołtys i Rada Sołecka z Sąspowa, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Sąspowa, Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej z Sąspowa, Zespół Szkolno-Przedszkolny. Były m.in. występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sąspowie, Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu „Sokoły” pod kierownictwem Vasyla Stefanyuka, koncert Orkiestry Dętej z Sąspowa pod batutą Franciszka Pastuszaka. Świetlica „Nadzieja” przygotowała konkursy związane z tematyką ekologiczną. 

dowiedz się więcej
13-11-2014 - Centrum Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznej

Idea integracji osób długotrwale bezrobotnych lub nie radzących sobie w codziennym życiu, nabiera w Naszej Gminie realnych kształtów. Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr LIV/307/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku został utworzony samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Jerzmanowicach. Centrum będzie realizowało reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez następujące usługi:

 • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
 • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
 • naukę planowania życia zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarcza,
 • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Uczestnictwo w działaniach Centrum pomoże osobom „zagubionym” wzmocnić się psychiczne, zmotywować do pracy i zwalczać złe nawyki, które często powstają w wyniku długotrwałego bezrobocia. Jednak nie tylko wsparcie psychologiczne jest tu ważne. Równie istnienie jest wytworzenie relacji pomiędzy osobami korzystającymi z Centrum oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Nawiązane relacje uczestników CIS pozwolą im odkryć na nowo poczucie własnej wartości, a dzięki pracy w warsztatach i zleceniom realizowanym podczas prac w Centrum, uczestnicy programu będą mogli rozszerzać swoje kompetencje zawodowe. Prace zlecone przez Centrum pozwolą wypracować przychody, z których CIS będzie się utrzymywał. Działaniami Centrum będą objęte osoby skierowane tu przez Ośrodek Pomocy Społecznej na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia tego okresu o 6 miesięcy. Za udział w działaniach CIS każdy uczestnik otrzyma świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, tj., ok 730 zł netto, a oprócz tego będzie miał opłaconą składkę emerytalno-rentową i zdrowotną. Gmina na wypłatę świadczeń otrzyma środki z Powiatowego Urzędu Pracy. Centrum Jako samorządowy zakład budżetowy, może wypracowywać dochody na utrzymanie i obsługę biurową, nawiązując porozumienia partnerskie z lokalnymi przedsiębiorcami, gminą i osobami prywatnymi.

dowiedz się więcej
1
. . .
192 193 194
. . .
224
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020