Aktualności

09-12-2014 - Wyróżnienia za ofiarnie niesioną pomoc Adasiowi
Wyróżnienia za ofiarnie niesioną pomoc Adasiowi

8 grudnia br. odbyła się uroczysta II sesja Rady Gminy podczas której ślubowanie złożył Adam Piaśnik wybrany w wyborach samorządowych na stanowisko wójta gminy Jerzmanowice-Przeginia. Po ślubowaniu nastąpiło uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych siedmiu osobom, które 30 listopada br. bezpośrednio brały udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej dwuletniego Adasia. „Sprawne poszukiwanie, a następnie akcja reanimacyjna niewątpliwie przyczyniły się do sukcesu o jakim dzisiaj możemy mówić - mały Adaś ma się nadzwyczaj dobrze (...) to dzięki zaangażowaniu, poświęceniu i oddaniu podczas akcji ratunkowej dwuletni Adaś jest wśród nas cały i zdrowy” - tak podsumował działania Adam Piaśnik.

Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Robertem Bąbka wręczył okolicznościowe listy gratulacyjne oraz kwiaty funkcjonariuszom Policji z Komisariatu w Krzeszowicach:

 • podkom. Michałowi Godyń (Zastępca Komendanta KP Krzeszowice),
 • sierż. szt. Pawłowi Dusza (Dzielnicowy z gminy Jerzmanowice-Przeginia),
 • sierż. szt. Tomaszowi Zegarek (Dzielnicowy z gminy Jerzmanowice-Przeginia),
 • asp. Jerzemu Wilk (Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP Krzeszowice)

oraz mieszkańcom Racławic:

 • p. Janinie Izdebskiej,
 • p. Karolinie Mirek,
 • p. Markowi Skotnicznemu.

Korzystając z przywileju wójta gminy - Adam Piaśnik wystąpił za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi za ofiarne niesienie pomocy osób, które bezpośrednio przyczyniły się do sukcesu w ratowaniu dziecka oraz o nadanie Złotego Krzyża Zasługi dla prof. zw. dr hab. n. med. Janusza Skalskiego za ofiarne niesienie pomocy i uratowanie życia dwuletniego Adasia Ćwięczek. Niewątpliwie przyznanie Złotego i Srebrnych Krzyży Zasługi będzie stanowiło stosowny akt uznania dla tych osób i wdzięczność dla Nich ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, której przynoszą chlubę, służąc Jej z pełnym oddaniem.

Materiał TVP

dowiedz się więcej
04-12-2014 - Harmonogram odbioru odpadów dla wszystkich miejscowości na 2015 rok (I półrocze)
Harmonogram odbioru odpadów dla wszystkich miejscowości na 2015 rok (I półrocze)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia wybrała w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości od 1 lipca 2013 r. do 30.06.2015 r. – została nią "WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH" z siedzibą przy ul. Kosmowskiej 6/94, 42-224 Częstochowa. Firma dostarcza mieszkańcom pojemniki i worki na poszczególne odpady oraz podaje harmonogram ich odbioru.

MIEJSCOWOŚĆ HARMONOGRAM
I PÓŁROCZE 2015
Czubrowice pobierz
Gotkowice pobierz
Jerzmanowice pobierz
Łazy pobierz
Przeginia pobierz
Racławice pobierz
Sąspów pobierz
Szklary pobierz

Stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 25 zł od gospodarstwa domowego, oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny, czyli nie segregowanymi – w wysokości 35 zł od gospodarstwa domowego. Opady komunalne zmieszane oraz odpady segregowane (plastik, metal, szkło, papier i tektura), odbierane będą raz w miesiącu (według harmonogramu). Odpady zielone (odpady kuchenne ulegające biodegradacji, inne odpady ulegające biodegradacji np.: trawa, liście itp.) będą odbierane w co dwa tygodnie w sezonie od 1 maja do 30 września, poza sezonem od 1 października do 30 kwietnia co trzy tygodnie.

Harmonogram dostępny jest również w postaci elektronicznego kalendarza
w zakładce "Gospodarka ODPADAMI"

dowiedz się więcej
04-12-2014 - Informacja GOPS - Oferta pomocy dla osób bezdomnych
Informacja GOPS - Oferta pomocy dla osób bezdomnych

Osoby bezdomne przebywające na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, wymagające schronienia mogą być skierowane do schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. Po skierowanie należy zgłosić się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach.
Osoba bezdomna może skorzystać z pomocy w formie schronienia, posiłku bądź zasiłku. Pomoc jest przyznawana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
Telefony kontaktowe GOPS: komórka – 534 878 079, stacjonarny 12/389 50 71

dowiedz się więcej
26-11-2014 - Pismo Przewodniczącego Rady Gminy
Pismo Przewodniczącego Rady Gminy

Na prośbę Zbigniewa Synowca - Przewodniczącego Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia, kadencji 2010-2014 publikujemy skan pisma jakie wystosował do Mieszkańców gminy.

dowiedz się więcej
26-11-2014 - Wynik - przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)
Wynik - przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO W DNIU 25 LISTOPADA 2014 ROKU "I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, POŁOŻONEGO W BUDYNKU REMIZY OSP, CZUBROWICE 180B"

 1. W dniu 25.11.2014 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B (sala konferencyjna, I piętro) został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.
 2. Przedmiotem przetargu objęto najem na okres 5 lat lokalu użytkowego o powierzchni 110m?, oznaczonego nr porządkowym Czubrowice 180B. Budynek ten jest częścią składową działki oznaczonej nr ew. 455 obręb Czubrowice, o powierzchni 0,56ha, objętej księgą wieczystą nr KR2P/00021773/4.
 3. Oferenci dopuszczeni do przetargu: Brak oferentów
 4. Ze względu na brak oferentów na najem w/w lokalu użytkowego, przetarg nie został rozstrzygnięty. W najbliższym terminie zostanie ogłoszony "II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku remizy OSP, Czubrowice 180B".
 5. Przetarg przeprowadziła Komisja powołana na podstawie Zarządzenia Nr K/34/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 31.10.2014 r., w następującym składzie:
  Jarosław Kasprzyk - przewodniczący komisji
  Aneta Krawczyk - sekretarz komisji
  Barbara Żak - członek komisji

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy Komisji:
Jarosław Kasprzyk - przewodniczący komisji
Aneta Krawczyk - sekretarz komisji (w zastępstwie: Izabela Jędrzejek)
Barbara Żak - członek komisji

Zatwierdzam
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
(-) Adam Piaśnik


Artykuł powiązany:  

03/11/2014 - Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

dowiedz się więcej
13-11-2014 - Podsumowanie Wieczoru Niepodległości 2014
Podsumowanie Wieczoru Niepodległości 2014

7 listopada 2014 roku odbył się w gminie Jerzmanowice-Przeginia „Wieczór Naszej Niepodległości” – tradycyjne spotkanie społeczności gminy oraz zaproszonych gości organizowane z okazji Święta Niepodległości. Tegoroczne spotkanie w Jerzmanowicach stanowiło część Festiwalu Kultury Pamięci i inaugurację Konwencji Pro Publico Bono „Odrodzenie ducha-budowa wolności”, która potrwa do 11 Listopada. Chochołowy Dwór rozbrzmiewał do późnych godzin wieczornych chóralnym śpiewem pieśni patriotycznych. Swoje talenty zaprezentowały zespoły i orkiestry z terenu Gminy, począwszy od młodych artystów ze Świetlicy „Nadzieja” oraz zespołu „Mazureczek” i „Sokoły” po Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora oraz orkiestrę dętą z Przegini. W spotkaniu uczestniczył również znany muzyk jazzowy – Jerzy Bożyk, który od kilku lat jest stałym gościem i przewodnikiem muzycznym „Wieczorów Naszej Niepodległości”. Również w tym roku akompaniował on wspólnym śpiewom, a na zakończenie spotkania zaprezentował krótki recital, na który złożyły się piosenki lwowskie, pieśni patriotyczne i standardy jazzowe.

W programie wieczoru znalazło się również wręczenie wyróżnień dla najbardziej zasłużonych dla pracy na rzecz kultury pamięci. Pierwszy dyplom powędrował do Muzeum Archeologicznego w Krakowie, które od wielu lat podejmuje współpracę z Gminą Jerzmanowice-Przeginia, realizując działania edukacyjne adresowane zwłaszcza do najmłodszych. Notabene, również podczas wieczoru pracownicy Muzeum prowadzili zajęcia lepienia z gliny dla dzieci, które przybyły do Chochołowego Dworu ze swoimi rodzicami. Drugie wyróżnienie trafiło do Gminy Jerzmanowice-Przeginia za jej konsekwencję w budowaniu kultury pamięci zwłaszcza na płaszczyźnie ochrony dziedzictwa, także przyrodniczego i krajobrazowego oraz troskę o edukację i wychowanie młodego pokolenia.

dowiedz się więcej
13-11-2014 - Podsumowanie Pieczone 2014 w Sąspowie
Podsumowanie Pieczone 2014 w Sąspowie

Okaż kulturę i chroń naturę - kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia

5 października br. w Sąspowie odbyło się podsumowanie projektu „Okaż kulturę i chroń naturę”. W ten słoneczny, jesienny dzień na boisku sportowym przed Szkołą Podstawową zebrało się bardzo wielu chętnych do uczestniczenia we wspólnej zabawie. W przygotowaniu atrakcji uczestniczyli Świetlica „Nadzieja” Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Jerzmanowicach, Sołtys i Rada Sołecka z Sąspowa, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Sąspowa, Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej z Sąspowa, Zespół Szkolno-Przedszkolny. Były m.in. występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sąspowie, Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu „Sokoły” pod kierownictwem Vasyla Stefanyuka, koncert Orkiestry Dętej z Sąspowa pod batutą Franciszka Pastuszaka. Świetlica „Nadzieja” przygotowała konkursy związane z tematyką ekologiczną. 

dowiedz się więcej
1
. . .
191 192 193
. . .
223
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020