Aktualności

31-12-2014 - Podsumowanie Gminnego Opłatka 2014
Podsumowanie Gminnego Opłatka 2014

W dniu 23 grudnia br. o godz. 17.00 w Racławicach odbył się Gminny Opłatek. Spotkanie rozpoczęło się roratnią mszą świętą w podziękowaniu za cudowne ocalenie życia Adasia. Mszę świętą odprawił ks. biskup Damian Muskus w asyście ks. proboszcza Jacka Miodka. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele służb medycznych, policji, przedstawiciele władz gminnych, jednostek ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, klubów seniora, rodzina Adasia oraz mieszkańcy gminy. Oprawę muzyczną wykonała Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic pod batutą Mariusza Mazura.
Następnie wszyscy udali się do Wiejskiego Domu Kultury, gdzie Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik i Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Robert Bąbka uroczyście wręczyli podziękowania ludziom dobrego serca biorących udział w akcji poszukiwawczej i ratowania życia Adasia. Listy gratulacyjne z podziękowaniem i słowami uznania wręczono:

 • dyrekcji i prof. Januszowi Skalskiemu wraz z zespołem z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,
 • dyrekcji i służbom medycznym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II,
 • prezesowi i służbom medycznym Nowego Szpitala w Olkuszu,
 • dyrekcji, ratownikom i pracownikom krakowskiego Pogotowia Ratunkowego,
 • Komendantowi Policji w Krzeszowicach podkom. Jackowi Rosół,
 • jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Racławic, Czubrowic, Jerzmanowic, Przegini, Szklar.

Wójt podziękował również mieszkańcom Racławic, a zwłaszcza sąsiadom za włączenie się w poszukiwanie Adasia oraz Jego Ekscelencji księdzu biskupowi i księdzu proboszczowi za troskę i otoczenie Adasia wielką zbiorową modlitwą. Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości był koncert wykonany przez Młodzieżowy Zespół „MAZURECZEK” pod kierownictwem Mariusza Mazura, który wprowadził zebranych w bożonarodzeniowy nastrój. Przy dźwiękach kolęd wszyscy zebrani łamiąc się opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia. Tegoroczne spotkanie opłatkowe miało wyjątkowy charakter, ponieważ stanowiło podziękowanie i wdzięczność za uratowanie życia małemu Adasiowi. W uroczystości – obok zaproszonych gości, mieszkańców, uczniów i nauczycieli, kół gospodyń wiejskich, klubów seniora druhów OSP, radnych, sołtysów – uczestniczyła również rodzina Adasia.

dowiedz się więcej
23-12-2014 - Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko - przedsięwzięcie "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu (...)"
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko - przedsięwzięcie "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu (...)"

O B W I E S Z C Z E N I E
/w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko/

Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamia, że w dniu 22.12.2014r. wpłynął wniosek Pana Marka Górnisiewicza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu, miejscowość Jerzmanowice, działka nr 433/2, Gmina Jerzmanowice-Przeginia. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia są Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie do protokołu, w terminie od 7 do 27 stycznia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia pok. 122, pon. 9:00-17:00, wtorek - piątek 8:00-16:00, tel. (012) 389 52 47 wew. 122, e – mail: rkaczmarczyk@jerzmanowice-przeginia.pl
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Jerzmanowice – Przeginia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczono dnia 23.12.2014r.

dowiedz się więcej
22-12-2014 - Wyniki ankiety z propozycjami nazw ulic
Wyniki ankiety z propozycjami nazw ulic

Dziękujemy za zgłoszone i wypełnione ankiety dotyczące propozycji wprowadzenia nazw ulic. W sumie zarejestrowano 278 ankiet przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i w formie papierowej. W rozbiciu na poszczególne miejscowości odnotowano:

 • Czubrowice - 19
 • Gotkowice - 16
 • Jerzmanowice - 138
 • Łazy - 17
 • Przeginia - 30
 • Racławice - 12
 • Sąspów - 41
 • Szklary - 5
 • dwie ankiety nie wyrażały aprobaty wprowadzania nazw ulic.

Poniżej zamieszczono mapy, które wizualizują rezultaty zebranych ankiet dla każdej miejscowości z osobna. Na drogach, na których zgłoszono kilka różnych propozycji zostały one zaprezentowane. Wielkość czcionki determinuje powtarzalność proponowanej nazwy, dlatego tam gdzie proponowane nazwy się powtarzają wielokrotnie nazwę wyeksponowano większą czcionką. Zdarzają się przypadki, że ta sama nazwa występuje w danej miejscowości kilku krotnie w różnych miejscach.


Czubrowice

Gotkowice

Jerzmanowice

Łazy

Przeginia

Racławice

Sąspów


Szklary

Ankiety wskazały, iż największa potrzeba i zainteresowanie wprowadzeniem nazw ulic występuje w miejscowości Jerzmanowice. Dlatego też rozpoczęto prowadzenie dalszych czynności dla sołectwa Jerzmanowice. Ze względów finansowych, jak i organizacyjnych nazwy ulic w pozostałych miejscowościach będą wprowadzane sukcesywnie, jeżeli będzie taka wola mieszkańców. O wszystkich czynnościach związanych z procedurą wprowadzania nazw ulic będziemy informować na bieżąco.

Informacja z zakładki: Informator > Geodezja > Nazwy ulic

dowiedz się więcej
17-12-2014 - LGD "Jurajska Kraina" - Walne Zebranie 2014
LGD "Jurajska Kraina" - Walne Zebranie 2014

Od 2012 roku gmina Jerzmanowice-Przeginia należy do Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Kraina". LGD to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia mieszkańców. Partnerstwo przybrało formę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych z terenu pięciu gmin powiatu krakowskiego.

12 grudnia 2014 roku w Ojcowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze podczas którego wybrano nowe władze stowarzyszenia. Prezesem LGD została Dorota Buczek, przewodniczącym Rady LGD został Tadeusz Durłak, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marek Piekara. Gminę Jerzmanowice-Przeginia reprezentuje w Zarządzie Izabela Jędrzejek, w Radzie LGD Adam Piaśnik i Karol Papisz, w Komisji Rewizyjnej Zbigniew Synowiec. Pozostałymi członkami LGD z terenu gminy są: Chochół Witold, Ferdek Piotr, Mazur Mariusz, Nabagło Tadeusz. Podczas zebrania zaprezentowano nową stronę stowarzyszenia: http://jurajskakraina.pl/

dowiedz się więcej
17-12-2014 - Spotkanie dot. projektu studium
Spotkanie dot. projektu studium

11 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowice-Przeginia. Na spotkaniu Kierownik Pracowni ASTA-PLAN P. Anna Staniewicz zapoznała wszystkich obecnych z propozycją nowych rozwiązań urbanistycznych (nowych terenów budowlanych) w Sąspowie w związku negatywnym uzgodnieniem Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego dla tego obszaru. Po szczegółowej analizie projektu studium w obszarze Sąspowa oraz wymianie argumentów, ustalono aby omówione propozycje w zakresie:

 • korytarzy ekologicznych,
 • redukcji proponowanych terenów o funkcji mieszkaniowej,

przedstawić do ponownego uzgodnienia Dyrekcji OPN.

W spotkaniu udział wzięli:
Pan Robert Bąbka - Przewodniczący Rady Gminy.
Pan Mieczysław Dratwa - Radny Rady Gminy - mieszkaniec Saspowa.
Pan Rudolf Suchanek - Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z pracownikami naukowymi OPN.
Kierownik pracowni ASTA-PLAN z zespołem projektowym.

Informacja z zakładki: Informator > Planowanie przestrzenne > Studium

dowiedz się więcej
1
. . .
190 191 192
. . .
223
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020