Aktualności

04-11-2014 - 24/12/2014 - Urząd Gminy nieczynny!
24/12/2014 - Urząd Gminy nieczynny!

ZARZĄDZENIE Nr K/34/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za 1 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 130 §2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr.21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z przypadającym w sobotę dniem Wszystkich Świętych - 1 listopada 2014 r. (dzień ustawowo wolny od pracy), ustalam 24 grudnia 2014 r. dniem dodatkowo wolnym od pracy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

dowiedz się więcej
04-11-2014 - Akcja ZIMA 2014/2015
Akcja ZIMA 2014/2015

DROGI GMINNE

Zarządca: Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B,

dla miejscowości: Czubrowice, Gotkowice, Przeginia, Racławice
Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg należy kierować do:
ARTBRUK Artur Żak z siedzibą 32-049 Przeginia 395C
tel. całodobowy 606 919 672

dla miejscowości: Jerzmanowice, Łazy, Sąspów, Szklary
Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg należy kierować do:
AWAN-BUD Jan Krzystanek z siedzibą 32-048 Sąspów 162
tel. całodobowy 606 871 637

Telefon interwencyjny w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
w godzinach pracy Urzędu pn. 9-17:00, wt.-pt. 8-16:00
tel. 12 389 52 47 w. 123

dowiedz się więcej
03-11-2014 - Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)
Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

WÓJT GMINY JERZMANOWICE – PRZEGINIA OGŁASZA „I” PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, POŁOŻONEGO W BUDYNKU REMIZY OSP, CZUBROWICE 180B

 

 1. W dniu 25.11.2014 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B (sala konferencyjna, I piętro) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.
 2. Przedmiotem przetargu jest najem na okres 5 lat lokalu użytkowego o powierzchni 110m², oznaczonego nr porządkowym Czubrowice 180B. Budynek ten jest częścią składową działki oznaczonej nr ew. 455 obręb Czubrowice, o powierzchni 0,56ha, objętej księgą wieczystą nr KR2P/00021773/4.
 3. Lokal położony jest na parterze budynku remizy OSP, posiada niezależne wejście, wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną. W lokalu może być prowadzona działalność handlowa (branża spożywcza), niekolidująca z funkcją obiektu.
 4. Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10,00 zł netto miesięcznie, do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Cena czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości, kosztów wynikających z tytułu użytkowania lokalu (za energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz, wywóz śmieci i inne).
 5. Postępowanie prowadzone będzie w formie licytacji, przy postąpieniu wynoszącym 0,50zł.
 6. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, nr konta 83 8589 0006 0150 0000 0390 0011, najpóźniej do dnia 24.11.2014 r. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania wpłaty na rachunku bankowym Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Jerzmanowice – Przeginia w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.
 7. Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, w dni robocze od poniedziałku w godz. 9:00 – 17:00 do piątku 8:00 – 16:00, nr tel. (12) 38 95 022.
 8. Przystępujący do przetargu jest obowiązany przedłożyć Komisji Przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, dokument tożsamości. Osoba występującą w przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium zobowiązana jest okazać dodatkowo pełnomocnictwo upoważniające ją do czynności przetargowych. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 8 dni od dnia powiadomienia o wygraniu przetargu, pod rygorem utraty wadium oraz ponownego skierowania lokalu do przetargu.
 9. Załączniki do ogłoszenia: regulamin przetargu (załącznik nr 1), wzór umowy najmu (załącznik nr 2).
 10. Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
dowiedz się więcej
31-10-2014 - Konsultacje społeczne - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
Konsultacje społeczne - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2015”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2015”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy www.jerzmanowice-przeginia.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu, danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 31 października 2014 r. do 10 listopada 2014 r. w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia lub listownie na adres: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372 B, lub w formie elektronicznej na adres: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. 

dowiedz się więcej
31-10-2014 - Ogłoszenie o złożonej ofercie przez Stowarzyszenie Mazureczek 2014
Ogłoszenie o złożonej ofercie przez Stowarzyszenie Mazureczek 2014

Tryb bezkonkursowy realizacji zadań publicznych

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia publikuje ofertę, która została złożona w dniu 28 października 2014r. przez Stowarzyszenie „Mazureczek” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), obejmując obszar: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Nazwa zadania publicznego: X Cecylianka
Wszelkie uwagi dotyczące oferty może zgłosić każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty. Uwagi należy zgłaszać na email: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl

Oferta zamieszczona:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
 • w Urzędzie Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń
 • na stronie internetowej www.jerzmanowice-przeginia.pl 
dowiedz się więcej
27-10-2014 - Propozycja wprowadzenia nazw ulic
Propozycja wprowadzenia nazw ulic

W ślad za dużym zainteresowaniem i potrzebami Mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia rozpocząłem prace związane z wprowadzeniem nazw ulic. Wprowadzenie nazw ulic ma na celu usystematyzowanie i ułatwienie lokalizacji indywidualnych posesji, z którą utrudnienia mają firmy spedycyjne, potencjalni inwestorzy czy chociażby turyści. Zmiany te wpłyną przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa poprzez ułatwienie zlokalizowania dojazdu służbom ratunkowym.

Mieszkańcy zobowiązani będą wykonać pewne czynności i ponieść stosowne opłaty. Związane są one głównie ze zmianą dokumentów i ze zmianą tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości. Koszt wymianu dowodu osobistego poza kosztem wykonania zdjęć nie podlega opłacie. Dla osób posiadających samochód wymianie podlega dowód rejestracyjny (koszt około 70 zł), oraz prawo jazdy (koszt 100 zł). Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dokonać zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (bez opłaty), a przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego muszą dokonać wpisu (koszt 250 zł). Koszt tabliczki z numerem porządkowym to wydatek rzędu 30-70 zł. Na uwagę zasługuje, że żadna z w/w opłat nie jest dochodem Gminy.

Równolegle w Urzędzie Gminy trwają przygotowania mapy z koncepcją sieci ulic, której wersja poglądowa dostępna jest w załączniku. W dalszej kolejności chcę zebrać od mieszkańców informację o zaproponowanych nazwach ulic. Dlatego proszę o wypełnienie krótkiej ankiety, która dostępna jest w formie elektronicznej na głównej stronie oraz poniżej w Artykułach powiązanych z 27/10/2014 - Propozycje nazw ulic - ankieta. Ankieta dostępna jest również w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy oraz u Sołtysów poszczególnych sołectw.

Spośród zgłoszonych propozycji zdecydowanie preferowane będą nazwy, które historycznie lub zwyczajowo funkcjonują i funkcjonowały w danych lokalnych społecznościach. Propozycje nazw ulic proszę zgłaszać do 30 listopada 2014 roku.

W razie pytań bądź wątpliwości proszę o ich przesłanie na adres e-mail: ulice@jerzmanowice-przeginia.pl lub poprzez zamieszczenie ich w pozycji UWAGI w ankiecie w formie papierowej. Odpowiedzi na nie będą publikowane w zakładce Informator > Geodezja > Nazwy ulic.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
(-) Adam Piaśnik

dowiedz się więcej
1
. . .
185 186 187
. . .
216
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020