Aktualności

15-07-2014 - Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2014
Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2014

Pięć drużyn ze szkół podstawowych oraz sześć reprezentacji gimnazjalistów przystąpiło do rywalizacji w Jurajskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o puchar Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Celem rywalizacji było poznawanie i doskonalenie przez dzieci i młodzież umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, popularyzowania zasad i u umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazanie, że rower jest doskonałym środkiem transportu, rekreacji i sportu. Uczestnikami turnieju byli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalistów z terenu Naszej Gminy. Zawodnicy musieli się wykazać umiejętnościami i wiedzą z różnych dziedzin: sprawnością fizyczną, znajomością przepisów ruchu drogowego, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wyniki Turnieju
Kategoria Szkoły Podstawowe:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Przegini
II miejsce Szkoła Podstawowa w Sąspowie
III miejsce Szkoła Podstawowa w Racławicach
Kategoria Szkoły Gimnazjalne:
I miejsce Gimnazjum w Przegini
II miejsce Gimnazjum w Przegini
III miejsce Gimnazjum w Jerzmanowicach
Najlepsze wyniki w testach: Agnieszka Orkisz (Szkoła Podstawowa w Przegini), Marek Grzegorczyk (Gimnazjum w Przegini)
Najlepsi na torze przeszkód: Błażej Furman (Szkoła Podstawowa w Przegini), Dominik Miodek (Gimnazjum w Jerzmanowicach).

Zwycięzcy otrzymali z rąk Wójta Gminy Adama Piaśnika atrakcyjne nagrody, dyplomy oraz puchary. Serdeczne podziękowania należą się funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu za pomoc w przeprowadzeniu turnieju. Organizatorem Turnieju było: Gminne Koło Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z Urzędem Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Ośrodkiem Kultury w Jerzmanowicach oraz Lokalną Grupą Działania „Jurajska Kraina”. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
dowiedz się więcej
11-07-2014 - Wznowienie prac nad projektem Studium
Wznowienie prac nad projektem Studium

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że z dniem 1 lipca 2014 roku wznowione zostały prace nad projektem
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

którego procedowanie zostało zawieszone ze względu na opracowywanie następujących dokumentów:

  • "Koncepcja przestrzennej drogi w ramach prac nad projektem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego" przygotowywanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego, w tym drogi krajowej Kraków - Olkusz,
  • założeń urządzeniowo-rolnych do projektu wyżej wymienionego Studium opracowywanego przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Wójt Gminy, sporządzając projekt studium, przy rozpatrywaniu wniosków do projektu studium jest zobowiązany do uwzględnienia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Obowiązek taki wynika z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.). Oprócz spraw komunikacyjnych, ważnymi elementami do uwzględnienia w Studium są założenia do nowych urządzeń rolnych, jak również wymagania ochrony środowiska, ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. Kontynuowanie prac związanych z nowymi urządzeniami rolnymi nie będzie miało wpływu na procedowanie studium.

Projekt Studium sporządzany jest dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Procedura opracowania projektu nowego studium jest precyzyjnie określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w stosownych rozporządzeniach. W najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do opiniowania i uzgodnień, to jest do około 34 instytucji i organów w celu sprawdzenia poprawności zawartych w nim zapisów. Następnie pod koniec września, przewiduje się wyłożenie projektu nowego studium do publicznego wglądu i wszyscy zainteresowani będą mogli się z nim zapoznać i złożyć uwagi. Dokładny termin wyłożenia, zostanie publicznie ogłoszony co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Informacja z zakładki: Informator > Planowanie przestrzenne > Studium

dowiedz się więcej
08-07-2014 - Nabór "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 21 VII - 4 VIII 2014
Nabór "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 21 VII - 4 VIII 2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA KRAINA” działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 21-07-2014 r. – 04-08-2014 r.

dowiedz się więcej
07-07-2014 - VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

W niedzielę, 29 czerwca br. na "Stadionie TS Węgrzce" odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Gminę Zielonki przy udziale OSP Bosutów. Patronat nad imprezą objął Józef Krzyworzeka – starosta krakowski. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z terenu powiatu krakowskiego, w tym 18 drużyn męskich i 8 drużyn żeńskich. Zawody rozegrane zostały tradycyjnie w dwóch konkurencjach ćwiczeniu bojowym (stanowiącym szczególną atrakcję dla zgromadzonej publiczności) oraz w sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami. Na trybunach panowała przyjazna atmosfera, kibice mocno dopingowali swoich faworytów, a sami zawodnicy konkurowali w duchu fair play. Gminę Jerzmanowice-Przeginia reprezentowała Jednostka OSP Przeginia, która zajęła w klasyfikacji generalnej 14 miejsce.

 
dowiedz się więcej
03-07-2014 - Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie-
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie-

ZARZĄDZENIE Nr O/93/2014
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 3 lipca 2014r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 36a w zw. z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. - o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 8 kwietnia 2010 r. - w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010 Nr 60, poz. 373 ze zm.) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zarządza co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia,
b) na stronie BIP Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia,
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Likwidatorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jerzmanowicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dowiedz się więcej
01-07-2014 - WAKACJE 2014
WAKACJE 2014

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy na zajęcia wakacyjne w miesiącu lipcu i sierpniu 2014 roku, które realizowane będą przez:

  • Świetlicę "Nadzieja" Opiekuńczo-Wychowawczą Wsparcia Dziennego
  • Gminny Ośrodek Kultury
  • Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną

Zajęcia odbywać się będą w pomieszczeniach Świetlicy "Nadzieja" Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Jerzmanowicach, w siedzibach GOK-u w Przegini, Racławicach i Sąspowie, w Bibliotekach w Jerzmanowicach, Przegini, Racławicach i Sąspowie.

Szczegółowy program zajęć wakacyjnych dostępny na stronach internetowych:
www.jerzmanowice-przeginia.pl
www.jerzmanowice.eu
www.bibliotekajerzmanowice.pl

Zapraszają:
Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Świetlica „Nadzieja” Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego
Gminny Ośrodek Kultury
Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna 

dowiedz się więcej
1
. . .
141 142 143
. . .
164
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec