Aktualności

02-09-2014 - Świadczenia rodzinne w roku szkolnym 2014/2015
Świadczenia rodzinne w roku szkolnym 2014/2015

Przypominamy iż od dnia 1 września 2014 r. w GOPS Jerzmanowice przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2014/2015. Ponadto od dnia 1 sierpnia 2014 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć:

  • zaświadczenia o dochodzie za rok 2013 z Urzędu Skarbowego pełnoletnich członków rodziny;
  • PIT rozliczeniowy za rok 2013 złożony do Urzędu Skarbowego pełnoletnich członków rodziny;
  • zaświadczenie o gospodarstwie rolnym za rok 2013;
  • ksero kopia dowodu osobistego obydwojga rodziców;
  • zaświadczenie dzieci ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające kontynuację nauki;
  • numer konta bankowego na który mają być przesyłać świadczenia rodzinne;

więcej informacji na stronie GOPS pod adresem: http://jerzmanowice.naszops.pl/

dowiedz się więcej
02-09-2014 - Przypomnienie o wpłatach III raty za gospodarowanie odpadami i podatek
Przypomnienie o wpłatach III raty za gospodarowanie odpadami i podatek

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia przypomina o zbliżającym się obowiązku płatności trzeciej raty podatkowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których termin upływa w dniu 15.09.2014 r.

W związku z powyższym informuję, że przedmiotowe opłaty można dokonać u sołtysów swoich miejscowości, w kasie Urzędu Gminy lub w banku na terenie tut. gminy bez dodatkowych prowizji jak również przelewem internetowym oraz na poczcie na indywidualny numer rachunku wskazany w blankietach wpłat. Blankiety wpłat dostępne są w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

dowiedz się więcej
01-09-2014 - Obowiązkowe odblaski dla pieszych
Obowiązkowe odblaski dla pieszych

Wchodzi nowy, ważny przepis. Od 31 sierpnia każdy pieszy, który będzie się poruszał o zmierzchu na drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za jego brak grozi mandat.

Dotychczas przepisy nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych wyłącznie dzieci poniżej 15. roku życia. Ostatniego dnia sierpnia wchodzi w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która nakłada noszenie odblasków na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Za jego brak będzie groził mandat w wysokości od 20 do nawet 500 zł.

Jest jeden wyjątek: pieszy może się poruszać po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, tylko i wyłącznie na drodze przeznaczonej dla pieszych lub na chodniku.

Co to jest odblask? Elementami odblaskowymi mogą być doczepiane do ubrania, opaski, smycze czy kamizelki. Umieszczenie ich zalecane jest na wysokości kolan, dłoni czy w okolicy klatki piersiowej lub pleców.

Z analiz policji wynika, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 m. Minimalna droga zatrzymania samochodu jadącego z prędkością 50 km/h to około 30 m, która przy prędkości 90 km/h wzrasta do 90 m. W takim wypadku kierujący nie ma praktycznie czasu na reakcję. Dzięki odblaskom kierowca jest w stanie zauważyć pieszego z ponad 150 metrów. To przepis, który może ocalić życie wielu użytkownikom dróg.

dowiedz się więcej
21-08-2014 - Składanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
Składanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

INFORMACJA

Zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego
można zgłaszać w terminie od 25 sierpnia 2014 roku do 3 września 2014 roku
poprzez złożenie wniosku (załącznik)
na każde sołectwo ustalono kwotę 15.000,00 złotych (łącznie 120.000,00 złotych)

Przypominamy, że propozycję zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy zameldowany mieszkaniec Gminy Jerzmanowice-Przeginia, który ukończył 18 lat, a wniosek ma być poparty przez co najmniej 20 osób.

Wszelkie uwagi i zapytania związane z propozycjami/ wnioskami można kierować do Urzędu Gminy
p. Beata Woźniak tel. 123895247 wew. 118 

więcej informacji dot. Budżetu Obywatelskiego na platformie www.decydujmyrazem.org

Informacja z zakładki: Informacje> Konsultacje społeczne

 
dowiedz się więcej
20-08-2014 - Wysokość środków Funduszu Sołeckiego na 2015 rok
Wysokość środków Funduszu Sołeckiego na 2015 rok

Fundusz sołecki są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Aby sołectwo otrzymało środki muszą być spełnione łącznie trzy warunki:

  • wnioskowane przez sołectwo przedsięwzięcie mieści się w zadaniach własnych gminy,
  • służy poprawie warunków życia mieszkańców,
  • jest zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. Warunkiem przyznania w roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do Wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek winien zawierać wskazanie zadań przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach w/w środków wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. W terminie do dnia 30 września br. sołectwo przekazuje Wójtowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH 
wysokość środków wyliczona na podstawie ustawy o funduszu sołeckim

Nazwa sołectwa

Wysokość środków

Nazwa sołectwa

Wysokość środków

Czubrowice

25.872,00 zł

Przeginia

25.872,00 zł

Gotkowice

16.583,95 zł

Racławice

25.872,00 zł

Jerzmanowice

25.872,00 zł

Sąspów

25.872,00 zł

Łazy

17.774,06 zł

Szklary

21.628,99 zł

Łączna kwota środków Funduszu Sołeckiego to: 185.347,00 złotych

dowiedz się więcej
20-08-2014 - Ogłoszenie o złożeniu oferty przez Stowarzyszenie "OSTANIEC"
Ogłoszenie o złożeniu oferty przez Stowarzyszenie "OSTANIEC"

TRYB BEZKONKURSOWY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

OBSZAR DZIAŁANIA: Turystyka i krajoznawstwo
NAZWA WŁASNA OFERTY: Realizacja edukacyjnej ścieżki przyrodniczo - historycznej pn. „Jaskiniowa Dolina” - budowa ścieżki geologicznej

Wszelkie uwagi dotyczące oferty może zgłosić każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 27 sierpnia 2014 roku. Uwagi należy zgłaszać na email: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl

Oferta zamieszczona:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
- w Urzędzie Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń
- na stronie internetowej www.jerzmanowice-przeginia.pl

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Adam Piaśnik

dowiedz się więcej
19-08-2014 - Nabór "Małe projekty" 27 VIII - 11 IX 2014
Nabór "Małe projekty" 27 VIII - 11 IX 2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA KRAINA” działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 27-08-2014 r. – 11-09-2014 r.

dowiedz się więcej
1
. . .
137 138 139
. . .
164
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec